Послови

27.03.2024.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Земун, Вукова 9 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Земун, Вукова 9 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9 

1) Виши лабораторијски техничар
у Одсеку колекције, обраде и дистрибуције компонената крви у Служби трансфузиологије, Заједничке медицинске делатности, пробни рад од три месеца

2) Виши лабораторијски техничар
у Одсеку микробиологије са паразитологијом у Служби за лабораторијску дијагностику, Заједничке медицинске делатности, пробни рад од три месеца

3) Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима
у Одељењу пулмологије у Служби пулмологије са пнеумофтизиологијом - Клиника за интерну медицину, пробни рад од три месеца

4) Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима
у Одељењу хепатологије у Служби гастроентерологије са хепатологијом - Клиника за интерну медицину, пробни рад од три месеца

5) Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима
у Одељењу клиничке геријатрије и палијативног збрињавања у Служби интернистичке геријатрије - Клиника за интерну медицину, пробни рад од три месеца

6) Медицинска сестра - техничар у ургентним службама и реанимацији
у Одсеку пријема и збрињавања хируршких болесника у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања, Заједничке медицинске делатности, пробни рад од три месеца
2 извршиоца

7) Медицинска сестра - техничар у операционој сали
у Одељењу операционог блока са стерилизацијом у Служби операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом - Клиника за хирургију, пробни рад од три месеца

8) Медицинска сестра техничар - на осталим болничким одељењима
у Одељењу онколошке и васкуларне хирургије у Служби опште хирургије - Клиника за хирургију

9) Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима
у Одељењу гастроинтестиналне хирургије у Служби опште хирургије - Клиника за хирургију, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 и 2 овог Огласа су: завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа – смер виши лабораторијски техничар/струковни медицински лабораторијски технолог, положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе, лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Радно искуство у области конкурса. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 овог огласа су: завршена средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит након завршене средње школе, лиценца или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 и 2 овог огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи - смер виши лабораторијски техничар/струковни медицинско-лабораторијски технолог, уверење о положеном стручном испиту након завршене више/струковне медицинске школе, лиценца или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из пио фонда). Уз пријаву на конкурс за заснивње радног односа за послове из тачке и подтачке 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 овог огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној средњој медицинској школи – општи смер, уверење о положеном стручном испиту након завршене средње медицинске школе, сведочанства за сваки разред средње школе, лиценца или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија уверења о држављанству, лиценца или решење о упису у комору медицинских сестара-техничара србије, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (м образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време” са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.