Послови

27.03.2024.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Земун, Вукова 9

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Земун, Вукова 9

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

1) Возач санитетског возила у болничким установама
у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад од три месеца

2) Домар/мајстор одржавања
у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад од три месеца

3) Сервирка
у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад од три месеца
2 извршиоца

4) Спремачица/радница
на одржавању хигијене просторија у којима се пружају здравствене услуге, у Служби за техничке и друге сличне послове, пробни рад од три месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове из тачке и подтачке 1, 2 и 3 овог огласа су: средња стручна спрема, возачка дозвола б категорије (за радно место из подтачке 1), радно искуство у области конкурса. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке и подтачке 4 овог огласа су: завршена основна школа – радно искуство. Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке и подтачке 1, 2, 3 и 4 овог огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној средњој школи (за подтачке 1, 2 и 3), диплома о завршеној основној школи (за подтачке 4), возачка дозвола б категорије (за подтачку 1), извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, оверена фотокопија уверења о држављанству, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време” са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.