Послови

15.05.2024.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, на замени запослених које су привремено спречене за рад а најдуже до повратка одсутних са породиљских одсустава, односно одсустава са рада ради посебне неге детета, и пробним радом од 2 месеца, за следећа радна места:

1) Виша медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима
у Одељењу пулмологије, Службе пулмологије са пнеумофтизиологијом – Клинике за интерну медицину

2) Виша медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима
у Одељењу клиничке ендокринологије, Службе ендокринологије – Клинике за интерну медицину

3) Виша медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 2 
у Одељењу интензивне терапије, Службе операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом - Клинике за хирургију

4) Виша медицинска сестра-техничар у операционој сали
у Одељењу интензивне терапије, Службе операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом - Клинике за хирургију

5) Виша медицинска сестра/техничар/бабица у породилишту 
у Служби акушерства Болница за гинекологију и акушерство

6) Виши радиолошки техничар у дијагностици
у Одсеку за рендген дијагностику, Службе за радиолошку дијагностику - Заједничке медицинске делатности

7) Виши радиолошки техничар у дијагностици
у Одсеку за ангиографске интервентне радиолошке процедуре, Службе за радиолошку дијагностику - Заједничке медицинске делатности

8) Виши лабораторијски техничар
у Одсеку за биохемијске и имунохемијске анализе, Службе за лабораторијску дијагностику, Заједничке медицинске службе
2 извршиоца

9) Медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2
у Одељењу интензивне терапије - Клинике за интерну медицину

10) Медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2
у Одељењу интензивне терапије службе интернистичке геријатрије – Клинике за интерну медицину

11) Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима
у Одељењу пулмологије, Службе пулмологије са пнеумофтизиологијом – Клинике за интерну медицину

12) Медицинска сестра-техничар у хемодијализи
у Одељењу хемодијализе, Службе нефрологије – Клинике за интерну медицину

13) Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима
у Одељењу клиничке и ургентне нефологије, Службе нефрологије – Клинике за интерну медицину

14) Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима
у Служби за стационарно лечење - Болнице за педијатрију

15) Медицинска сестра-техничар у операционој сали
у Одељењу операционог блока са стерилизацијом, Службе операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом - Клинике за хирургију

16) Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији
у Одсеку за пријем и збрињавање хируршких пацијената у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања - Заједничке медицинске службе
2 извршиоца

17) Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији
у Одсеку за пријем и збрињавање интернистичких пацијената, Служба за пријем и збрињавање ургентних стања - Заједничке медицинске службе

УСЛОВИ: за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 овог Огласа су: Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа - општи смер (за подтачке 1, 2, 3 и 4), Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа – смер за бабице (за подтачку 5), Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа – смер виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог (за подтачке 6 и 7), Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа – смер виши /струковни медицинско лабораторијски технолог (за подтачку 8), Положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе, Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Радно искуство у области конкурса (за подтачке 3, 4, 5, 6 и 7). Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 овог Огласа су: Завршена средња медицинска школа – општи смер (за подтачке 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 и 17), Завршена средња медицинска школа – педијатријски смер (за подтачку 14), Положен стручни испит након завршене средње школе, лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Радно искуство у области конкурса (за подтачку 15). Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке И подтачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом, Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи смер – општи смер (за подтачке 1, 2, 3 и 4), Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи смер – смер за бабице (за подтачку 5), Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи – смер виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог (за подтачке 6 и 7), Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи – смер виши лабораторијски техничар/струковни медицинско-лабораторијски технолог (за подтачку 8), Уверење о положеном стручном испиту након завршене више/струковне медицинске школе, Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме. Доказ о радном искуству након положеног стручног испита у области конкурса (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда (за подтачке 3, 4, 5, 6 и 7). Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом, Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, Диплома о завршеној средњој медицинској школи – општи смер (за подтачке 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 и 17), Диплома о завршеној средњој медицинској школи – педијатријски смер (за подтачку 14), Уверење о положеном стручном испиту након завршене средње медицинске школе, Сведочанства за сваки разред средње школе, Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме. Доказ о радном искуству након положеног стручног испита у области конкурса (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда) за подтачку 15. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, Уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје Суд), Оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, Оверена фотокопија уверења о држављанству, Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије, Фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време” са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд. Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање Београд, на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа на wеб страници Министарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко болничког центра Земун.