Послови

06.03.2024.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА Нови Сад, Католичка порта 5

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА Нови Сад, Католичка порта 5

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА
Нови Сад, Католичка порта 5

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. стечено високо образовање из области филолошке науке, филозофија, социолошке науке, историјске, археолошке и класичне науке, драмске и аудиовизуелне уметности, музичка уметност, ликовне уметности или примењене уметности и дизајн, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године и по пропису који уређује високо образовање почев од 7. октобра 2017. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 2. знање страног језика, 3. знање рада на рачунару, 4. најмање пет година радног искуства у култури. Кандидат за директора је дужан да предложи Програм рада и развоја Културног центра Новог Сада за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне документације. Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс као доказ о испуњености услова прописаних конкурсом: 1. извод из матичне књиге рођених (нови образац - оригинал или оверена фотокопија), 2. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 3. диплома о стеченом високом образовању (оригинал или оверена фотокопија), 4. исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у култури (потврда послодавца / послодаваца, решења, уговори о раду и друга акта из којих се види на којим пословима је стечено радно искуство у култури и дужина радног искуства), 5. уверење суда да против кандидата није стављен захтев за спровођење истраге, предлог за спровођење одређених истражних радњи, није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности (не старије од месец дана), 6. уверење – сертификат о знању страног језика, 7. уверење – сертификат о знању рада на рачунару, 8. краћи биографски подаци са прегледом кретања у радном односу, 9. предлог Програма рада и развоја Културног центра за четворогодишњи мандатни период. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Јавни конкурс се објављује на сајту Националне службе за запошљавање, у дневном листу „Политика“ и на огласној табли установе. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Културни центар Новог Сада, Нови Сад, Католичка порта 5, Нови Сад, са назнаком „За Управни одбор“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Именовање ће, након претходног поступка спроведеног у Културном центру Новог Сада, Нови Сад, извршити Скупштина Града Новог Сада.