Послови

14.01.2022.

Магистар фармације

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, краља Милутина 50 e-mail: office@neonatologija.rs

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
Београд, краља Милутина 50
e-mail: office@neonatologija.rs


ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

За послове Магистар фармације – шеф Кабинета за апотекарску делатност Института за
неонатологију  – 1 извршилац


Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију. Услови за заснивање радног односа: VII степен стручне спреме. На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације. Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд. Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном Фармацеутском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за дипломираног фармацеута),  фотокопију личне карте, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију извода из Матичне књиге венчаних уколико је презиме промењено, потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и мејл адресом; оверену фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе. Пробни рад у трајању од три месеца. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос. Кандидат који буде примљен у радни однос дужан је да достави оверене копије горе наведене документације. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, улица краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати. Напомена: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www.neonatologija.rs.