Послови

08.02.2022.

Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима
на одређено време због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: средња медицинска школа, медицинска сестра - техничар; положен стручни испит за медицинску сестру - техничара; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара, фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања), фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се у затвореној коверти, препорученом пошиљком на наведену адресу Института -Одељење за правне послове, или на имејл адресу reumabeo@eunet.rs са назнаком “Пријава на јавни оглас” и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти. Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и неће се достављати учесницима јавног огласа. Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце и лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос (не старије од 6 месеци). Пожељно је да изабрани кандидат достави и радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа). Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.