Послови

04.02.2022.

Медицинска сестра - техничар

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина  3

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
11000 Београд, Милана Кашанина  3

Медицинска сестра - техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност
на одређено време на замени привремено одсутних запослених
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа. Заинтересовани кандидати достављају: радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи и уверење о положеном стручном испиту. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама.  Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радну биографију, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на наведену адресу, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института.