Послови

01.04.2024.

Медицинска сестра / техничар

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА Београд

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
Београд

1. Медицинска сестра / техничар у стационару (одељењска сестра)
у Одељењу интерне медицине (стационар), на период до 3 месеца

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
Стручна спрема / образовање
- средње образовање, медицинска школа, општи смер

Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места и то:
пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију (у папирном и електронском облику);спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине специјалисте у тиму или самостално;у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;учествује у дијагностици;врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; правилно одлаже медицински отпад; ради у сменама по распореду; обавља послове пријема и отпуста стационарних болесника у оквиру свог делокруга рада;
обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;узима од стационарних болесника хумани биолошки материјал и доставља га одељењу за лабораторијску дијагностику на анализу;
учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;спроводи мере за спречавање болничких инфекција; води рачуна о поштовању кућног реда од стране стационарних болесника; исправља оспорења електронске фактуре у својој области рада; учествује у процесу акредитације и примењује утврђене процедуре у раду; примењује прописане мере и утврђене процедуре за безбедан и здрав рад; обавезан је да прати нова достигнућа из своје струке и да се усавршава кроз све видове стручног усавршавања; учествује у раду стручних органа, комисија или других радних тела и тимова; обавља послове којима је непосредно задужен ради спровођења прописа;по потреби обавља и друге послове у оквиру своје струке, знања и способности стечених радом или едукацијама, по налогу одговорне сестре или шефа Одељења, одговорне сестре или начелника Стационара, главне сестре, помоћника директора за медицинске послове или директора Завода, којима одговара за свој рад (по налогу руководилаца којима одговара за свој рад у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Заводу).


Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
- пријаву на оглас са кратком биографијом, наведеном адресом становања, контакт телефоном и по могућству електронском адресом
- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми која се захтева огласом
- фотокопију уверења о положеном стручном испиту
- фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решење
о упису у именик надлежне коморе)
- очитану личну карту
- извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.
Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет сраници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.
Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.
Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.
Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.
Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.
Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
Потребно је да кандидати доставе и уверење надлежног ПИО фонда о стажу осигурања.
Завод задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.
Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.