Послови

10.04.2024.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 169б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09, 72/09 - други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19, 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-2426/2024 од 27. марта 2024. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија – Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место порески инспектор 1, у звању порески саветник I
Централа Пореске управе, Сектор за контролу, Одељење за индиректне порезе, Одсек за индиректне порезе (ПДВ, акциза), са седиштем Централа
2 извршиоца

Опис послова: Извршава послове из делокруга рада Одсека у складу са налозима и упутствима шефа Одсека и учествује у изради објашњења и других аката за јединствену примену пореских прописа који се примењују у поступку вршења контроле из области индиректних пореза - ПДВ и акциза; израђује пројектне захтеве за апликативна решења из делокруга Одсека у складу са нормативним актима, активно учестује у појашњењу програмских захтева Сектору за ИКТ; врши проверу функционалности апликативних решења, свакодневно прати апликативна решења на основу случајног одабира или по добијеном сазнању од пореских службеника, и обавештавање о томе доставља Сектору за ИКТ ради исправке; сачињава анализе, извештаје и информације из делокруга Одсека. Пружа стручну помоћ организационим јединицама Пореске управе у решавању предмета из области индиректних пореза - ПДВ и акциза. Прати управну и судску праксу из области контроле индиректних пореза. Поступа по примљеним представкама пореских обвезника, грађана и захтевима других државних органа и организација које се односе на послове контроле. Врши и друге послове из надлежности сектора по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 5 годинa, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

2. Радно место порески инспектор, у звању порески саветник
Централа Пореске управе, Сектор за контролу, Одељење за индиректне порезе, Одсек за индиректне порезе (рефакција и ослобођење ПДВ-а), са седиштем Централа
2 извршиоца

Опис послова: Учествује у изради пројектних захтева за апликативна решења из делокруга Одсека у складу са нормативним актима, учествује у провери функционалности апликативних решења, њиховом свакодневном праћењу и обавештавању о томе Сектора за ИКТ ради исправке; сачињава анализе, извештаје и информације из делокруга Одсека. Поступа по примљеним представкама пореских обвезника, грађана и захтевима других државних органа и организација које се односе на послове контроле из области индиректних пореза. Врши и друге послове из надлежности сектора по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

3. Радно место млађи порески рачуновођа, у звању млађи порески саветник – приправник
Централа Пореске управе, Сектор за пореско рачуноводство, Одсек за пореско рачуноводство - Пријепоље, са седиштем Пријепоље
1 извршилац

Опис послова: Уз непосредни надзор руководиоца врши проверу формалне исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса; обавља најједноствније послове усаглашавања пореске евиденције обвезника; проверава исправност аналитичке картице обвезника (аналитике) у смислу правилности прокњижених задужења и уплата; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода за основне и издвојене активности. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Пријепоље

4. Радно место управно-правни послови, у звању порески саветник I
Централа Пореске управе, Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе - Крагујевац, са седиштем Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља сложене послове израде решења у вези са остваривањем права из радног односа запослених у филијалама Пореске управе; спровођења поступка попуњавања упражњених радних места путем јавног конкурса и израде аката у свакој фази јавног конкурса; спровођења поступка вредновања радне успешности запослених у филијалама; поступања по жалбама пореских службеника запослених у филијалама изјављеним на решења из области радних односа, припремања података и изјашњавања у радним споровима запослених у филијалама и у том циљу остваривања комуникације са Државним правобранилаштвом као законским заступником Пореске управе; остварује комуникацију са другим организационим деловима Пореске управе у оквиру послова које обавља; пружа саветодавну помоћ организационим јединицама у припреми дисциплинског поступка, прати прописе и судску праксу. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

5. Радно место порески инспектор за послове контроле, у звању порески саветник
Филијала А Центар, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу ПДВ-а, пореза на добит, доприноса, пореза на доходак грађана и акцизе, Група за трговинску делатност, са седиштем Центар
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање. Обавља послове контроле јавних прихода: пдв, добит, доприносе, доходак и акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, по налозима Централе, као и контроле које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 година, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

6. Радно место аналитичко-порески послови контроле, у звању млађи порески саветник
Филијала А Центар, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, Група за правна лица, са седиштем Центар
1 извршилац

Опис послова: Предузима радње у поступку инспекцијског надзора; учествује у пословима контроле правних лица; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни надзор руководиоца Групе; припрема предлог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а; прати промене у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

7. Радно место порески инспектор за аналитичке послове контроле, у звању порески саветник
Филијала А Центар, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, Група за физичка лица, са седиштем Центар
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање. Обавља мање сложене аналитичке послове контроле физичких лица, а по потреби обавља и мање сложене аналитичке послове контроле предузетника, у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа; прати промене у регистрима које води Пореска управа и обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

8. Радно место виши порески извршитељ наплате за предузетнике и физичка лица, у звању виши порески сарадник
Филијала А Центар, Одељење за наплату, Одсек за наплату за предузетнике и физичка лица, са седиштем Центар
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: обавља попис, процену, заплену, продају и пренос непокретности у поступцима принудне наплате; обавља попис непокретности и саставља записник о попису непокретности; обавља заплену непокретности и саставља записник о заплени непокретности; припрема нацрте решења о утврђивању почетне вредности непокретности и нацрт решења по приговору на решење о утврђивању почетне вредности непокретности; припрема нацрт закључка о одређивању продаје непокретности путем усменог јавног надметања, као и путем непосредне погодбе; саставља и објављује огласе о продаји непокретности; саставља записник о току продаје непокретности путем усменог јавног надметања, односно путем непосредне погодбе; припрема нацрт решења о продаји непокретности; припрема нацрт решења о предаји непокретности купцу; припрема нацрт распоредног решења; припрема нацрт решења о преносу непокретности у својину Републике Србије; припрема нацрт решења о намирењу пореског дуга преносом непокретности; обавља попис непоктретности и саставља записник о попису непокретности у поступцима установљавања заложног права у корист Републике Србије пре принудне наплате и доноси нацрте аката у истим; врши попис и заплену готовог новца и доноси одговарајуће акте; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Београд

9. Радно место порески инспектор за аналитичке послове контроле, у звању порески саветник
Филијала А Нови Београд, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, Група за предузетнике, са седиштем Нови Београд
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање. Обавља мање сложене аналитичке послове контроле предузетника, у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа; прати промене у регистрима које води Пореска управа и Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

10. Радно место порески инспектор 1 за послове контроле, у звању порески саветник I
Филијала Б Звездара, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу ПДВ-а, пореза на добит, доприноса, пореза на доходак грађана и акцизе, Група за трговинску делатност, са седиштем Звездара
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање. Обавља сложене послове контроле јавних прихода: пдв, добит, доприносе, доходак и акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, по налозима Централе, као и контроле које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

11. Радно место аналитичко- порески послови контроле, у звању млађи порески саветник- приправник
Филијала Б Земун, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, Група за физичка лица, са седиштем Земун
1 извршилац

Опис послова: Предузима радње у поступку инспекцијског надзора; учествује у пословима контроле физичких лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузетника; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

12. Радно место порески инспектор за аналитичке послове контроле, у звању порески саветник
Филијала Б Чачак, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, Група за физичка лица, са седиштем Чачак
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање. Обавља мање сложене аналитичке послове контроле физичких лица, а по потреби бавља и мање сложене аналитичке послове контроле предузетника, у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело,, спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу, информишепореске обвезнике о примени пореских прописа; прати промене у регистрима које води Пореска управа и Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Чачак

13. Радно место порески инспектор за послове контроле, у звању порески саветник
Филијала Б Прокупље, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу ПДВ-а, пореза на добит, доприноса, пореза на доходак грађана и акцизе, са седиштем Прокупље
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање. Обавља послове контроле јавних прихода: пдв, добит, доприносе, доходак и акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, по налозима Централе, као и контроле које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Прокупље

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција (не проверава се за пријем приправника), провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази. 

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста, на рачунару;
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација – провераваће се писаном симулацијом на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовањa знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција (не проверава се за пријем приправника, за извршилачка радна места под редним бројевима 3 и 11 из става II текста конкурса):

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција врши се провера посебних функционалних компетенција и то:

За радно место под редним бројем 1 порески инспектор 1, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљање стресом) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност и Правилник о порезу на додату вредност ) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 2 порески инспектор, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљање стресом) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност и Правилник о порезу на додату вредност ) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 4 управно-правни послови, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови управљања људским ресурсима (прописи у области радно-правних односа у државним органима, компетенције за рад државних службеника, базичне функције управљања људским ресурсима: анализа посла, кадровско планирање, регрутација, селекција, увођење у посао, оцењивање, награђивање и напредовање, стручно усавршавање) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о раду, Закон о општем управном поступку ) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 5 порески инспектор за послове контроле, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљање стресом) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику; 

За радно место под редним бројем 6 аналитичко-порески послови контроле, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљање стресом) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица ) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 7 порески инспектор за аналитичке послове контроле, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљање стресом) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на доходак грађана и Закон о доприносима за обавезно социјано осигурање) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 8 виши порески извршитељ наплате за предузетнике и физичка лица, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно-оперативни послови (технике обраде и израде прегледа података, методе анализе и закључивања о стању у области, методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција, облигациони односи) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на доходак грађана) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 9 порески инспектор за аналитичке послове контроле, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљање стресом) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на доходак грађана и Закон о доприносима за обавезно социјано осигурање) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 10 порески инспектор 1 за послове контроле, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљање стресом) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику; 

За радно место под редним бројем 12 порески инспектор за аналитичке послове контроле, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљање стресом) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на доходак грађана и Закон о доприносима за обавезно социјано осигурање) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 13 порески инспектор за послове контроле, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљање стресом) провераваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику; 

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције за радна места за сва радна места (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем: психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Попуњен Образац пријаве на конкурс шаље се поштом на адресу Министарства финансија- Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145 или се предаје непосредно на писарницу Министарства финансија–Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи ”.

V Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу у периоду од 08 до 15 сати:
Министарство финансија, Пореска управа:
Александар Козомара, 011/6969-373;
Милица Тодоровић, 011/6969-426;
Никола Голубовић, 011/6969-343.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управаљање кадровима и Пореске управе. Штампана верзија обрасца пријаве доступна је на адреси Министарства финансија – Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: 

1. За радна места из става II текста конкурса под редним бројевима: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 (извршилачка радна места) прилаже се:
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радна места под редним бројем 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12 и 13).

2. За радна места из става II текста конкурса под редним бројевима: 3 и 11 (приправничка радна места) прилаже се:
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе); уколико је кандидат био радно ангажован у струци, односно ако је био радно ангажован на радном месту или пословима за чије обављање се захтевало високо образовање студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, прилаже оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уколико поседује, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радно место под редним бројем 11).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

X Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: оригинал или оверен извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверено уверење о држављанству и оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном држаном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту, оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за инспектора.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење и 2/23) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3). 
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарство финансија – Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145.

XII Трајање радног односа: 
За радна места из става II текста конкурса под редним бројем: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 (извршилачка радна места) заснива се радни однос на неодређено време.
За радна места из става II текста конкурса под редним бројима: 3 и 11 (приправничка радна места) заснива се радни однос на одређено време ради оспособљавања приправника за самосталан рад и траје једну годину.

Напомена: Чланом 9 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци - државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. 

*Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад. Изузетно радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима. Време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж. Приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. Приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину. Приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа. Кандидати са положеним држаним стручним испитом немају предност за заснивање радног односа. 

За радно место под редним бројем: 3 са седиштем Пријепоље, из става II текста конкурса, кандидати који су се добровољно изјаснили о припадности националној мањини у пријави у смислу члана 11 став 4 и 5 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, рангира се први у односу на другог кандидата који има исти број бодова. Ако више кандидата који имају исти број бодова припада националној мањини, предност на ранг листи у односу на друге једнако вредноване кандидате припаднике националне мањине има кандидат коме су са више бодова вредноване понашајне компетенције, у случају једнаког бодовања понашајних компетенција предност има кандидат који је са више бодова вреднован на интервјуу са Комисијом.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 09.05.2024. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2. 
 Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија – Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте е-mail адресе и бројеве телефона, које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни Пореске управе, на порталу e-управе, у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и на интернет страни Службе за управљање кадровима.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.