Послови

24.04.2024.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20 и 144/22) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2426/2024 од 27. марта 2024. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за координацију ослобађања од ПДВ и царине, у звању самостални саветник
Одељење за координацију хоризонталних послова у оквиру ИПА, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Координира контролу захтева за ослобађање од ПДВ и царине и пратеће документације у оквиру уговора корисника ИПА бесповратних средстава и корисника донација ИПА програма, у складу са домаћим и ЕУ прописима и стандардима; проверава спровођење фаза процеса ослобађања од ПДВ уговора корисника бесповратних средстава и корисника донација програма у оквиру децентрализованог/индиректног/дељеног система управљања средствима ЕУ; саветује кориснике у погледу комплетности и исправности поднете документације; сарађује са другим органима државне управе током спровођења фаза процеса ослобађања од ПДВ и царине; припрема извештаје и анализе из делокруга Одељења; обавља послове у складу са интерним процедурама и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за програмирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи, у звању саветник
Одсек за програмирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
1 извршилац

Опис послова: Израђује прилоге за релевантна програмска и стратешка документа у складу са процедурама и припрема предлоге пројеката и пратеће пројектне документације у одговарајућем формату и у складу са процедурама; извештава о процесу програмирања/планирања пројеката и по потреби учествује у раду релевантних одбора за праћење; припрема документацију релевантну у сарадњи са СИГМА, Европском комисијом и другим организацијама и институцијама које се баве реформом управљања јавним финансијама; припрема релевантну документацију у вези са програмирањем пројеката; учествује у припреми документације за потребе ревизорских посета; спроводи препоруке ревизора, као и принципе и правила неопходна за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог односно индиректног управљања фондовима ЕУ у складу са процедурама; обавља друге послове из ове области који се односе на билатералне донаторске пројекте из надлежности Министарства; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место за аналитичке послове мултилатералне и регионалне сарадње, у звању самостални саветник
Одсек за координацију послова међународне сарадње, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
1 извршилац

Опис послова: Припрема и ажурира информације о међународној мултилатералној и регионалној сарадњи, координинира стручну припрему материјала за потребе учешћа представника Министарства на међународним мултилатералним и регионалним састанцима; учествује на састанцима са Министарством спољних послова и другим релевантним министарствима ради координације и остваривања мултилатералне и регионалне сарадње из надлежности Министарства; учествује у спровођењу мултилатералне и регионалне међународне сарадње из надлежности Министарства; припрема материјале за састанке и извештаје са састанака; обавља студијско-аналитичке послове ради израде стратешких и других докумената; учествује у међународним преговорима ради сачињавања извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Место рада за извршилачка радна места: за сва радна места место рада је Београд.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. 
У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
- Организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се писмено (путем теста)
- Дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
- Пословна комуникација – провераваће се писмено (путем симулације).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције Дигитална писменост, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 
Посебне функционалне компетенције за радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – послови управљања фондовима EУ и међународном развојном помоћи (релевантни правни и стратешки оквир који се односи на фондове ЕУ и друге изворе међународне развојне помоћи) - провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II); Закон о порезу на додату вредност; Правилник о порезу на додату вредност) - провераваће се путем писане симулације.

Посебне функционалне компетенције за радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – студијско-аналитички послови (методе и технике анализирања планских докумената и прописа и израде извештаја о стању у области; методологију праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика) - провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Програм реформе управљања јавним финансијама 2021-2025) - провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – послови међународне сарадње/европских интеграција (поступак планирања и организовања мултилатералне сарадње; методологију праћења, примене и извештавања о ефектима потписаних међународних споразума) - провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – студијско-аналитички послови (Mетоде и технике анализирања планских докумената и прописа и израде извештаја о стању у области) - провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о закључивању и извршавању међународних уговора; УН Агенда о одрживом развоју до 2030. године; Закон о министарствима) - провераваће се путем писане симулације.

У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно место – страни језик, ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања страног језика који је тражен конкурсом, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Страни језик, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија www.mfin.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције за сва радна места (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс: врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства финансија или у штампаној верзији у писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша бр. 20.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 - УС) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 22. маја 2024. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Интервју са конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија, Кнеза Милоша бр. 20. у Београду. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електрoнске адресе), које наведу у својим пријавама.

X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лице које је задужено за давање обавештења: Наташа Костић тел: 011/765-2034 и Татјана Јовановић, тел: 011/765-2359.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”. 

НАПОМЕНE:
Чланом 9. Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.

Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар финансија. 
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства финансија, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.