Послови

10.04.2024.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1423/2024 од 27. фебруара 2024. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекција за водне путеве оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекција за водне путеве, Београд, Француска бр. 9.

II Радна места која се попуњавају:

1. Руководилац Групе, у звању самостални саветник
у Групи за стручно оперативне послове пловидбене сигнализације, у Одељењу за обележавање водних путева
1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира, организује и координира радом Групе; израђује динамичке годишње планове, елаборате, обрачунске ситуације и калкулације, спроводи процедуре наплате такси за пружање стручне услуге обележавања препрека и објеката на водном путу и контролише евиденцију о њима; израђује оперативне планове, прати извршавање планова обележавања, техничке иновације у области обележавања водних путева, предлаже мере за побољшање система обележавања; пружа стручна упутства извршиоцима за употребу техничких средстава и програмских апликација, организује и врши послове мерења, прикупљања и анализе података о систему обележавања на терену, саставља извештаје о контролама стања водног пута и размењује податке са унутрашњим јединицама Дирекције и другим органима; прати поступак наплате штете на основу евиденције о исправним, уништеним и оштећеним средствима обележавања, стара се о еконимичности пословања и даје предлоге за смањење трошкова рада; сарађује са надлежним органима и организацијама из области обележавања водних путева и безбедности пловидбе; учествује у спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство, саобраћајно инжењерство или машинско инжењерство на академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

2. Радно место за хидрографска мерења, у звању самостални саветник
у Одсеку за хидрографска мерења, у Одељењу за пружање информација о стању водних путева, речене информационе сервисе, планирање и имплементацију међународних пројеката
1 извршилац

Опис послова: Организује, прати и врши хидрографска мерења; израђује динамички план за сваки задатак хидрографског мерења ради прикупљања података на основу којих врши анализу стања водног пута; одређује параметре за хидрографска мерења која врше теренске екипе и прати обраду и врши контролу теренских података; прати израду профила и ситуационих планова на основу података са терена ради припреме података за унос у Централну базу хидрографских података; прати иновације у области хидрографских мерења и предлаже мере за унапређење хидрографске делатности из делокруга органа; врши контролу елабората, пројеката и резултата мерења правних лица које обављају хидрографску делатност према Закону о хидрографској делатности; врши контролу хидрографских мерења на терену ради одржавања и ажурирања катастра објеката безбедности пловидбе на водном путу; надгледа, по потреби, хидрографска мерења на терену; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетско или грађевинско инжењерство или Војна академија, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

3. Радно место за подршку пословима хидрографских мерења, у звању сарадник
у Одсеку за хидрографска мерења, у Одељењу за пружање информација о стању водних путева, речене информационе сервисе, планирање и имплементацију међународних пројеката
1 извршилац

Опис послова: Oбрађује и контролише теренске податаке; учествује у изради профила и ситуационих планова; контролише елаборате, пројекте и резултате хидрографских мерења правних лица, која обављају хидрографску делатност према Закону о хидрографској делатности; врши хидрографска мерења на терену, по потреби; попуњава метакаталог и обрађује податке за ажурирање портала ГЕОСРБИЈА; учествује у изради електронских навигационих карата; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетско инжењерство на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

4. Радно место за опште послове и послове протокола, у звању млађи саветник
у Групи за кадровске и опште послове, у Одсеку за правне, кадровске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и анализира податке о реализацији дневних радних задатака и води евиденцију о реализацији и припрема и обједињује извештаје о реализацији планираних задатака на нивоу органа; учествује у обављању послова из области безбедности и здравља на раду, израђује извештаје о повредама на раду, прикупља потребну документацију и води евиденцију о томе; учествује у изради извештаја о спроведеним поступцима у вези са информацијама од јавног значаја и заштите података о личности и у припреми и ажурирању података за информатор о раду; води евиденцију заказаних медијских обавеза и припрема саопштења и материјале за јавност; организује састанке и припрема директору информације, платформе, белешке и прегледе од значаја за састанке; учествује у припреми нацрта мишљења, закључака, информација, извештаја и других аката и сарађује са ужим унутрашњим јединицама, другим органима и организацијама ради прикупљања или размене информација; формира и ажурира базе података из делокруга Групе и припрема извештаје о часовима рада запослених, израђује обавештења, саопштења и извештаје по налогу директора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Сагласно одредбама члана 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. 

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са конкурсном комисијом (у даљем тексту: комисија).

Кандидат који не испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције или се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције, искључује се из даљег тока изборног поступка, о чему ће бити обавештен на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста на рачунару;
- дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација – провераваће се писаном симулацијом на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на веб-сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs. 

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1 (руководилац Групе за стручно оперативне послове пловидбене сигнализације):
А) Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно оперативни послови (методе анализе и закључивања о стању у области) провераваће се путем симулације (усмено).
Б) Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) провераваће се путем симулације (усмено).
В) Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Уредба о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама) провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2 (радно место за хидрографска мерења):
А) Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно оперативни послови (методе и технике опсервације прикупљања и евидентирања података) провераваће се путем симулације (писано).
Б) Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) провераваће се путем симулације (писано).
В) Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Прописи из делокруга радног места (Закон о хидрографској делатности) провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 3 (радно место за подршку пословима хидрографских мерења):
А) Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације прикупљања и евидентирања података) провераваће се путем симулације (писано).
Б) Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) провераваће се путем симулације (писано).
В) Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о хидрографској делатности) провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 4 (радно место за опште послове и послове протокола):
А) Посебна функционална компетенција за област рада послови односа са јавношћу (односи са медијима) провераваће се путем симулације (усмено).
Б) Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) провераваће се путем симулације (писано).
В) Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Прописи из делокруга радног места (Закон о државним службеницима, Закон о заштити података о личности, Закон о општем управном поступку, Закон о безбедности и здрављу на раду) провераваће се путем симулације (усмено).

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на веб сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве, www.plovput.rs

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет, а за радно место под редним бројем 1 поред напред наведених понашајних компетенција и управљање људским ресурсима - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Место рада: Београд, Француска бр. 9.

V Трајање радног односа: За сва оглашена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - у листу „Послови”.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућем Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог конкурса, и доступан је на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве, Београд, Француска бр. 9. 

Напомена: Приликом попуњавања Обрасца пријаве потребно је да кандидати обрате пажњу да ли су преузели одговарајући Образац пријаве који се односи на радно место на које желе да конкуришу, односно да утврде да у Обрасцу пријаве пише тачан назив органа и радног места на које конкуришу. Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима - https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate, у одељку “Образац пријаве”. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, на начин који су навели у пријави.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекција за водне путеве, Београд, Француска бр. 9 или се предају непосредно на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве, Београд, Француска бр. 9, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места).

IX Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома или уверења којом се потврђује врста и степен стручне спреме / образовања која је наведена у условима за радно место; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом врстом и степеном стручне спреме/образовања је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе уверење о положеном правосудном испиту); државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује врста и степен стручне спреме / образовања, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована. Пример правилно попуњене потврде од послодавца може се погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку “Предаја докумената“. У оквиру корака “Предаја докумената” можете преузети шаблон потврде коју послодавац може да попуни.

Напомена: Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту, уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и потврда да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Kандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са комисијом позивају се да у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве, 11000 Београд, Француска бр. 9.

XI Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 13. маја 2024. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa „Србија” Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). 

Интервју са комисијом за сва радна места обавиће се у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве, 11000 Београд, Француска бр. 9.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.

XII Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XIII Лице задужено за давање информација о конкурсу, радним данима у периоду од 11.00 до 13.00 сати: Јелена Николић, број телефона: 011/3029-877.

НАПОМЕНE
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. 
Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Кандидати без положеног државног стручног испита су дужни да тај испит положе до окончања пробног рада. Државни стручни испит нису дужни да полажу кандидати који су положили правосудни испит.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.