Послови

01.05.2024.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА КАДРОВЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС за попуну радних места у Војној гимназији и Војној академији Универзитета одбране пријемом лица из грађанства у својству војних службеника и намештеника у радни однос на неодређено време Место рада Београд У Војну академију 1) референт за одржавање непокретности, ОАС240 – 1 извршилац; 2) референт за одржавање непокретности, ОАС240 – 1 извршилац; 3) инструктор практичне наставе – руковалац, ВКВ – 1 извршилац; 4) помоћник управника сервиса термоенергетике, ОАС240 – 1 извршилац; 5) вође смене, ВКВ – 2 извршиоца; 6) инсталатер водовода и канализације, ССС – 2 извршиоца; 7) електроинсталатер, ВКВ – 1 извршилац; 8) механичар за возила точкаше – возач, ВКВ – 1 извршилац; 9) електричар за интендантске машине, ССС – 1 извршилац; 10) медицински техничар-возач, ССС – 1 извршилац; 11) молер – фарбар, КВ – 2 извршиоца; 12) вртлар, ССС – 1 извршилац; 13) перионичар-пеглар, НСС – 2 извршиоц

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радних места у Војној гимназији и Војној академији Универзитета одбране пријемом лица из грађанства у својству војних службеника и намештеника у радни однос на неодређено време

Место рада Београд

У Војну академију

1)    референт за одржавање непокретности, ОАС240 – 1 извршилац;
2)    референт за одржавање непокретности, ОАС240 – 1 извршилац;
3)    инструктор практичне наставе – руковалац, ВКВ – 1 извршилац;   
4)    помоћник управника сервиса термоенергетике, ОАС240 – 1 извршилац;
5)    вође смене, ВКВ – 2 извршиоца;
6)    инсталатер водовода и канализације, ССС – 2 извршиоца;
7)    електроинсталатер, ВКВ – 1 извршилац;
8)    механичар за возила точкаше – возач, ВКВ – 1 извршилац;
9)    електричар за интендантске машине, ССС – 1 извршилац;
10)    медицински техничар-возач, ССС – 1 извршилац;
11)    молер – фарбар, КВ – 2 извршиоца;
12)    вртлар, ССС – 1 извршилац;
13)    перионичар-пеглар, НСС – 2 извршиоца;
14)    помоћни радник у ресторану, НСС– 3 извршиоца  ; 
15)    руковалац парних котлова са АТК, ВКВ – 1 извршилац;
16)    руковалац парних котлова са АТК, ВКВ – 1 извршилац;
17)    кувар, КВ – 4 извршиоца;

У Војну гимназију:
18)    помоћни радник, НСС – 1 извршилац ;
19)    руковалац, ВКВ – 1 извршилац;

Општи услови конкурса:
    да је кандидат пунолетни држављанин Републике Србије,
    да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
    да кандидат има одговарајућу стручну спрему за формацијско место за које конкурише,
    да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
    да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од 6 (шест) месеци и
    да је кандидат безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем на формацијско место за које конкурише.

Посебни услови конкурса:
-    за радно место под бројем 1 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из грађевинског инжењерства, област конструкције (ОАС 240 ЕСПБ), лиценцу коју издаје Инжењерска комора Републике Србије и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду.
-    за радно место под бројем 2 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког инжењерства, област енергетика (ОАС 240 ЕСПБ), лиценцу коју издаје Инжењерска комора Републике Србије и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду.
-    за радно место под бројем 3 може конкурисати лице које има завршену средњу техничку школу у трајању од три године, смер: мототехника, положен специјалистички испит, образовни профил: аутомеханичар (пети степен стручне спреме) и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду.
-    за радно место под бројем 4 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из машинског инжењерства, област: термотехника (ОАС 240 ЕСПБ) и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду.
-    за радно место под бројем 5 може конкурисати лице које има завршену средњу школу машинске струке, образовни профил: термотехника и специјалистички испит из области термоенергетике (пети степен стручне спреме).
-    за радно место под редним бројем 6 може конкурисати лице које има средње образовање у трајању од четири године образовни профил инсталатер
-    за радно место под бројем 7 може конкурисати лице које има средње образовање у трајању од четири године, образовни профил електроинсталатер и специјалистички испит из области електротехнике за мреже и постројења (пети степен стручне спреме)
-    за радно место под редним бројем 8 може конкурисати лице које има завршено средње образовање у трајању од три године образовни профил аутомеханичар, специјалистички испит из области мото-технике и саобраћаја (пети степен стручне спреме) и положен возачки испит „Б” категорије. 
-    за радно место под редним бројем 9 може конкурисати лице које има средње образовање у трајању од четири године, образовни профил: електромеханичар за машине и опрему и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду.
-    за радно место под редним бројем 10 може конкурисати лице које има средње образовање у трајању од четири године, образовни профил:медицинска сестра-техничар, положен стручни испит, одобрење за самосталан рад који издаје надлежна комора (лиценца), положен возачки испит „Б” категорије и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду.
-    за радно место под редним бројем 11 може конкурисати лице које има средње образовање, образовни профил молер.
-    за радно место под бројем 12 може конкурисати лице које има средње образовање у трајању од четири године, образовни профил: цвећар-вртлар.
-    за радно место под редним бројем 13 може конкурисати лице које има завршено основно образовање (НСС).
-    за радно место под редним бројем 14 може конкурисати лице које има завршено основно образовање (НСС).
-    за радно место под редним бројем 15 може конкурисати лице које има завршену средњу школу машинске струке, област термотехника и специјалистички испит из области термотехнике (пети степен стручне спреме), уз обавезно уверење о стручној оспособљености за руковање парним котловима са АТК,
-    за радно место под редним бројем 16 може конкурисати лице које има завршену средњу школу машинске струке, образовни профил: механичар термоенергетских постројења, уз обавезно уверење о стручној оспособљености за руковање парним котловима са АТК.
-    за радно место под редним бројем 17 може конкурисати лице које има средње образовање у трајању од три године, образовни профил: кувар.
-    за радно место под редним бројем 18 може конкурисати лице које има завршено основно образовање (НСС),
-    за радно место под редним бројем 19 може конкурисати лице које има завршено средње образовање у трајању од три или четири године, положен специјалистички испит у односу на степен стручне спреме који поседује (пети степен стручне спреме) и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду.
Пробни рад је обавезан за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци и прати га непосредно претпостављени старешина, који након окончања пробног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без његове писане сагласности и без права на новчану накнаду због отказа.
Начин конкурисања:
Кандидати који испуњавају опште услове конкурса подносе молбу (пријаву) Војној академији Универзитета одбране и прилажу следећу документацију:
    CV или кратку биографију;

    копију личне карте (или одштампане очитане податке);

    извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);

    уверење о држављанству (не старије од шест месеци);

    уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);

    уверење надлежног органа Министарства унутрашњих послова да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);

    уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престајао због повреде дужности из радног односа (напомена: ово се не односи на кандидате који нису били у радном односу у државном органу);

    ECDL сертификат (за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 1,2,3,4,9,10 и 19);

    возачка дозвола „Б“ категорије (за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 8 и 10);

    доказ о положеном стручном испиту и одобрење (лиценцу) за самосталан рад који издаје надлежна комора (за кандидате који конкуришу за радно место под бројем 10);

    лиценца коју издаје Инжењерска комора Републике Србије (за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 1 и 2);

    доказ о стеченом 5. степену стручне спреме (за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 3,5,7,8,15 и 19);
    оригинал или оверена фотокопија доказа о стеченој школској спреми и то:

а) за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 1, 2, 4: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама неопходним за радно место за које кандидат конкурише (уколико кандидат не поседује у тренутку подношења документације диплому, признаће се и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев Конкурсне комисије до окончања поступка по овом конкурсу достави оверену фотокопију дипломе о стеченој школској спреми); 
б) за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 и 19: оверена фотокопија дипломе средње школе и оверене фотокопије сведочанстава из свих разреда средње школе (уколико кандидат не поседује у тренутку подношења документације диплому средње школе, признаће се и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев Конкурсне комисије до окончања поступка по овом конкурсу достави оверену фотокопију дипломе средње школе); 
в) за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 13, 14 и 18: оверена фотокопија дипломе основне школе и оверене фотокопије сведочанстава из V, VI, VII и VIII разреда основне школе (уколико кандидат не поседује у тренутку подношења документације диплому основне школе, признаће се и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев Конкурсне комисије до окончања поступка по овом конкурсу достави оверену фотокопију дипломе основне школе);

Сви горе наведени документи и докази се прилажу у оригиналу или фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место за које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Изборни поступак:
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за пријем на формацијско место које се попуњава.
Кандидати који доставе благовремену, дозвољену и потпуну пријаву на конкурс биће упућени на психолошку процену у центар за психолошку селекцију Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране. Психолошка процена кандидата врши се путем стандардизованих тестова.
Кандидати који успешно прођу психолошку процену биће обавештени о термину одржавања провере знања и способности. Провера знања и способности спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора. Провера знања и способности вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току изборног поступка.
Са кандидатима који успешно прођу провере знања и способности комисија ће обавити разговор и извршити њихово рангирање у складу са критеријумима одобреним Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22).
Сва обавештења Конкурсна комисија упућује кандидату писаним путем (на адресу становања или имејл адресу) или телефоном, најмање осам дана пре дана релализације активности.
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист“, број 13/19, 20/20 и 2/22), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (30% од укупног броја бодова); психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова).
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
За кандидате који испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверавама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој способности.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, а не оправда изостанак, као и кандидат који не задовољи минималне критеријуме за избор у некој активности, не позива се да учествује у даљем изборном поступку.
Одлуку о пријему донеће министар одбране или лице које он овласти и о њеном садржају биће информисани сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Миодраг Живков, капетан прве класе, телефон 011/3603-182.
Начин подношења пријаве:
Пријаве на конкурс, са приложеним доказима о испуњености услова, доставити непосредно или поштом препоручено на адресу:

ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Вељка Лукића Курјака број 33, Београд
са назнаком „за јавни конкурс-за радно место под редним бројем___”
У пријави за конкурс обавезно се наводе основни лични подаци, адреса на коју се кандидату достављају обавештења (кућна и имејл адреса), контакт телефон, назив радног места на које се кандидат пријављује (обавезно навести редни број радног места), досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125. Закона о Војсци Србије.
Рок за подношење пријава је тридесет дана од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана“.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији на дефинисани начин, биће одбачене решењем против којег кандидат може изјавити жалбу која не задржава извршење решења.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.