Послови

24.04.2024.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и дописа Службе за управљање кадровима, број:111-00-00092/2023-03 од 29.марта 2024.године, о испуњености услова за попуњавање извршилачких радних места оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину, Нови Београд, Омладинских бригада 1.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за праћење програма искoрењивања заразних болести риба, аквакултуре и пчела, праћење зооноза и антимикробне резистенције код животиња, у звању самостални саветник
Одсек за епизоотије, карантин и управљање ендемским болестима животиња, Одељење за здравље животиња 
1 извршилац

Услови: радно место одређено под редним бројем 507. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Омладинских бригада 1.

2. Радно место за утврђивање услова у ветеринарским организацијама, у звању саветник
Одсек за ветеринарску делатност, Одељење за добробит животиња и ветеринарску делатност
1 извршилац

Услови: радно место одређено под редним бројем 519. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Омладинских бригада 1.

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места: 
1. Организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано). 
2. Дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару). 
3. Пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције Дигитална писменост (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за област рада стручно оперативни послови (методе и технике опсервације, методе анализе и закључивања о стању у области и поступак израде стручних налаза) - провераваће се писано путем есеја.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о ветеринарству) - провераваће се писано путем есеја.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област рада стручно оперативни послови (методе и технике опсервације и технике обраде и израде прегледа података) - провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада управно правни послови – општи управни поступак - провераваће се усмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о ветеринарству) - провераваће се усмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину. (https://vet.minpolj.gov.rs/kategorija/konkurs-javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu/. 

IV Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције за оба радна места (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

V Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве за јавни конкурс се шаљу поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину, Омладинских бригада 1, Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места” или се предају непосредно на писарници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за ветерину, Нови Београд, Омладинских бригада број 1, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

VII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Данијела Милосављевић Остојић, тел: 011/311-74-76 од 10.00 до 12.00 часова.

VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

X Пријава на јавни конкурс: врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину или у штампаној верзији на писарници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Нови Београд, (Напомена: моле се кандидати да приликом попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу да су преузели исправан Образац пријаве који се односи на радно место на које желе да конкуришу односно да у горњем левом углу Обрасца пријаве пише тачан назив органа и радног места на које се конкурише).
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве“.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да, у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе доказе који се прилажу и изборном поступку.

Кандидат који не достави доказе, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњава услове за запослење, писаним путем се обавештава да је искључен даљег изборног поступка.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: 
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18- аутентично тумачење и 2/23-Одлука УС) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно. 
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу. 

XIII Врста радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

XIV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спровести, почев од 20. маја 2024. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама или путем email адресе.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима/Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, улица Омладинских бригада број 1, Нови Београд. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је именовао државни секретар п.о. министра број: 119-01-16/32/2022-09 од 20. децембра 2022.године.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде, на интернет презентацији (www.vet.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за ветeрину; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.