Послови

28.02.2024.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12688/2023 од 26.децембра 2023.године и 51 број: 112-493/2024 од 30. јануара 2024. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд. 

Радна места којe се попуњавају: 

II СЕДИШТЕ УПРАВЕ

1. За канцеларијско-административне послове
у Одсеку за послове евиденције и статистике извршења ванзаводских санкција и мера у седишту Управе, у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, положен стручни испит и најмање две године радног искуства, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Београд.

2. За правне послове извршења ванзаводских санкција и мера у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту., као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Београд.

3. Повереник за извршење ванзаводских санкција и мера за Повереничку канцеларију за градове Београд и Ваљеву у звању саветника
6 извршилаца

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске науке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три годин радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Београд и Ваљево.

4. Подршка пословима повереника
за Повереничку канцеларију за град Београд у звању млађи саветника
2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске науке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социологије на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Београд.

5. Повереник за извршење ванзаводских санкција и мера
за Повереничку канцеларију у Панчеву у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске науке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз разговор са кандидатима

Место рада: Панчево.

6. Повереник за извршење ванзаводских санкција и мера за повереничку канцеларију
за град Ниш у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске науке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Ниш.

7. Повереник за извршење ванзаводских санкција и мера за повереничку канцеларију
за град Сомбор у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске науке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Сомбор.

8. Повереник за извршење ванзаводских санкција и мера
за Повереничку канцеларију за град Нови Сад у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске науке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Нови Сад.

9. Повереник за извршење ванзаводских санкција и мера
за Повереничку канцеларију за град Пожаревац у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске науке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Пожаревац.

10. Руководилац групе за Повереничку канцеларију
за градове Неготин и Зајечар у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске науке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Зајечар.

11. Подршка пословима Повереника
за Повереничку канцеларију за градове Негитин и Зајечар у звању млађи саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске науке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социологије на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз разговор са кандидатима

III ВАСПИТНО-ПОПРАВНИ ДОМ У КРУШЕВЦУ

12. Лекар у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Медицинске науке на студијама другог степена интегрисане академске студије у обиму од 360 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит или стручни испит из области здравствене заштите и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз разговор са кандидатима

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које се конкурише, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана)-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена у условима за радно место-заједничко за сва радна места;
 - оригинал или оверена фотокопија уверења из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту- заједничко за сва радна места 
-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту или стручном испиту у области здравствене заштите -за радно место под редним бр. 12
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње -заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http: //www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php

Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

VI Општи услови за рад на радном месту: Чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима прописано је да као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест м есеци.

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кривичних санкција прописано је да се у радни однос не може примити лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.

VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће се у просторијама завода.

О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

IX Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

X Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/3631-059 (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

XI Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: 
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року утврђеном законом.
Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. 
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.