Послови

13.03.2024.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-563/2024 од 30. јануара 2024. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство унутрашње и спољне трговине, Београд, Немањина бр. 22-26 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење и анализу стања на тржишту робе и услуга, у звању саветник
Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције, Одељење за трговину и развој конкуренције
1 извршилац

Опис послова:Прати и анализира кретања на тржишту робе и услуга, односе између учесника и предлаже конкретне мере за побољшање снабдевености тржишта и унапређење система продаје у складу са позитивном праксом ЕУ; прати истраживања која имају за циљ прикупљање и стварање аналитичко информационе базе за унапређење трговинског сектора; прати примену прописа из области заштите конкуренције, истражује нове методе и облике у циљу развоја домаћег тржишта; анализира рад робних берзи, предлаже мере економске политике и промене прописа који се односе на оснивање робних берзи; прати и анализира спровођење закона и других прописа који се односе на рад Републичке дирекције за робне резерве; учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и подзаконских аката из области трговине; учествује у раду међуресорских група и комисија и стручних скупова; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно- математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за послове сарадње са Немачком, Аустријом и Швајцарском, у звању саветник
Сектор за билатералну економску сарадњу, Одсек за Европу и прекоокеанске развијене земље
1 извршилац

Опис послова: Учествује у праћењу и предлагању мера и активности за унапређење трговинских и укупних економских односа и сарадње са Немачком (и њеним покрајинама), Аустријом и Швајцарском; учествује у припреми предлога платформи за разговоре и других материјала за заседања мешовитих међудржавних тела за трговинску и економску сарадњу са односним земљама, пословне савете и за билатералне сусрете и разговоре и извештаје са тих разговора; учествује у припреми предлога основа и других материјала са ставовима за вођење преговора и закључивање споразума о трговинској и економској сарадњи и о слободној трговини; учествује у праћењу извршавања обавеза договорених на међудржавним сусретима, преговорима и примени закључених споразума о трговинској и економској сарадњи и о слободној трговини; сарађује са надлежним министарствима, представницима привреде, ДКП у иностранству и представницима страних ДКП у земљи у вези са трговинско-економском сарадњом са односним земљама; пружа подршку страним улагачима из односних земаља у комуникацији са државним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом. 
Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
Организација и рад државних органа РС провераваће се путем теста (писано),
Дигитална писменост провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
Пословна комуникација провераваће се путем симулације (писано).

Напомена:У погледу провере опште функционалне компетенције Дигитална писменост (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1. 
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о робним резервама) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2. 
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик Б2)- провераваће се писано путем теста. 
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – послови међународне сарадње и европских интеграција (поступак планирања и организовања билатералне и мултилатералне сарадње) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о Влади, Закон о закључивању и извршавању међународних уговора и Пословник о раду Владе) - провераваће се путем симулације (усмено).

Напомена (за радно место под редним бројем 2): Уколико учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу Знање страних језика који су тражени конкурсом* ), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо писмене провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција ( осим за проверу посебне функционалне компетенције за одређено радно место-страни језик (енглески језик Б2)), могу се наћи на интернет презентацији Министарства унутрашње и спољне трговине (www.must.gov.rs).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебне функционалне компетенције страни језик (енглески језик Б2) могу се наћи на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/kutak znanja) у одељку ,,Материјали за припрему-за органе државне управе“.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције за сва радна места: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност посвећеност и интегритет, провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућим Обрасцима пријава који су за свако радно место доступни на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства унутрашње и спољне трговине и у штампаној верзији на писарници Министарства унутрашње и спољне трговине, Немањина 22-26, Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 2/2019 и 67/2021).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који су у пријави назначили за доставу обавештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве”.

VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. 
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства унутрашње и спољне трговине, Немањина 22-26, Београд.

Напомена: Више о радном искуству и потврди од послодавца коју је потребно поднети у оквиру конкурсне документације за рад у органима државне управе погледајте Мапу изборног поступка у делу Кутак на адреси https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate у одељку ,,Предаја докумената''.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 1. априла 2024. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интервју са комисијом ће се обавити у просторијама Министарства унутрашње и спољне трговине, Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.

X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Маја Наков, контакт телефон: 011/3616-269.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства унутрашње и спољне трговине, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места). 

НАПОМЕНE:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар унутрашње и спољне трговине.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства унутрашње и спољне трговине, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.