Послови

10.04.2024.

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ Београд, Немањина 34

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ Београд, Немањина 34

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Београд, Немањина 34

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12392/2023 од 26. децембра 2023. године, Министарство за европске интеграције, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају: Министарствo за европске интеграције, Београд, Немањина бр. 34.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручну помоћ у оквиру комуникационих активности у процесу приступања ЕУ
Група за комуницирање преговара о приступању Србије ЕУ, Одељење за комуникације, Сектор за комуникације и обуку, у звању саветника
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у поступку спровођења промотивних активности Министарства ради информисања јавности о процесу приступања ЕУ; сарађује са државним службеницима у оквиру министарстава, посебних организација и служби Владе, као и са организација цивилног друштва, са циљем спровођења комуникационих активности Владе у процесу приступања ЕУ; прикупља, припрема, израђује материјале за редовно ажурирање интернет презентације Министарства; пружа стручну помоћ у планирању и изради дигиталних и онлајн промотивних кампања о европској интеграцији Србије; израђује анализе и информације за израду месечних, полугодишњих и годишњих истраживања вези с медијским извештавањем о Европској унији и процесу европске интеграције Србије; пружа стручну помоћ у организацији израде истраживања јавног мњења о ЕУ и европској интеграцији Србије; пружа стручну помоћ у поступку припреме приручника, билтена и других публикација у вези са европским интеграцијама, као и у координисању њихове техничке припреме и штампања; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту

2. Радно место за координацију стручне редактуре
Одсек за стручну и језичку редактуру, Сектор за припрему српске верзије правних тековина ЕУ, у звању самосталног саветника
1 извршилац

Опис послова: Координира рад Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина ЕУ; припрема предлоге за именовања и разрешења чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина ЕУ; даје упутства координаторима за стручну редактуру и стручним редакторима, усмерава њихов рад и врши контролу испуњености техничких услова за пријем редактуре; надгледа припрему листе преведених докумената и њено упућивање на стручну редактуру; припрема уговоре о делу за стручне редакторе и води евиденцију о закљученим уговорима; сарађује са надлежним органима ЕУ, држава чланица и земaља региона у процесу унапређења и развоја превођења и стручне редактуре правних тековина ЕУ; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за правну анализу стручне редактуре
Одсек за стручну и језичку редактуру, Сектор за припрему српске верзије правних тековина ЕУ, у звању самосталног саветника
1 извршилац

Опис посла: Обавља стручне послове правне анализе обављене стручне редактуре превода правних тековина ЕУ; успоставља методологију за упоредну анализу терминологије на званичним језицима ЕУ и у домаћим прописима и за утврђивање нових концепата; израђује упоредну анализу стручних израза у различитим језичким верзијама правних тековина ЕУ; проверава усаглашеност терминологије у стручно редигованим преводима правних тековина са решењима из терминолошке базе Евроним и преводилачке меморије Евротека; Сарађује са стручним редакторима у процесу стручне редактуре; даје стручне предлоге за усаглашавање и стандардизацију стручних израза у различитим областима права ЕУ у процесу израде српске верзије правних тековина ЕУ; стара се о хоризонталној примени стандардизованих стручних израза и о кохерентној и доследној редактури стручних израза у преводима; контролише квалитет стручне редактуре у погледу испуњености техничких захтева и проверава да ли превод испуњава критеријуме за слање у наредне фазе редактуре; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место руководиоца Групе
Група за опште послове, Одељење за правне, кадровске и опште послове, Секретаријат Министарства, у звању вишeг саветника
1 извршилац

Опис посла: Руководи радом Групе, даје стручна упутства државним службеницима, координира и надзире њихов рад; пружа стручну подршку у припреми планских документа из делокруга органа – плана рада и средњорочног плана; прикупља податке неопходне за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга органа кроз показатеље учинка – Извештај о раду и Извештај о спровођењу средњорочног плана; стара се о изради прегледа закључака Владе који су достављени Министарству; стара се о процесима у вези са израдом и спровођењем Плана интегритета Министарства и сукобом интереса; координира припрему уговора о пословању и сарадњи које закључује Министарство; стара се о примени прописа у вези са заштитом података о личности, заштити од злостављања на раду и безбедности и здрављу запослених; пружа стручну подршку развоју финансијског управљања и контроле; координира послове у вези са израдом Плана одбране и координира административно-канцеларијске послове Министарства; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за стручне послове у финансијско материјалном пословању
Група за финансијско и материјално пословање, Одељење за финансијске послове, Секретаријат Министарства, у звању самосталног саветника
1 извршилац

Опис посла: Обавља стручне финансијске послове у вези са исплатама плата, накнада и других примања запослених; израђује документацију и акте у вези са књижењем основних средстава Министарства; креира захтеве за благовремену промену квота и промену апропријација у складу са потребама Министарства; пружа стручну помоћ у припреми захтева за пренос средстава на основу приложене документације по решењим о одобрењу службених путовања у земљи и иностранству; сарађује са Управом за заједничке послове републичких органа у вези са стањем и вредношћу основних средстава Министарства; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Немањина бр. 34 (за сва радна места)

IV Врста радног односа: радна места се попуњавају заснивањем радног односа на неодређено време.
 
V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. 
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
Кандидат који не испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције или се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције, искључује се из даљег тока изборног поступка, о чему ће бити обавештен на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
- организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста на рачунару;
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација – провераваће се писаном симулацијом на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1 (Радно место за стручну помоћ у оквиру комуникационих активности у процесу приступања ЕУ) провераваће се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада Посебне функционалне компетенције за област рада послови односа с јавношћу (Управљање односима с јавношћу; Односи с медијима; Медијска писменост) - провераваће се путем есеја;
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Стратегија комуникације Владе Србије о приступању Републике Србије Европској унији) - провераваће се путем есеја;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о министарствима) - провераваће се путем есеја.

За радно место под редним бројем 2 (Радно место за координацију стручне редактуре) провераваће се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Страни језик (енглески језик Б2) – провераваће се писано путем теста на рачунару;
2. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – Посебне функционалне компетенције за област рада стручно-оперативни послови (методе анализе и закључивања о стању у области) – провераваће се писано путем есеја;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Процедуре и методологије из делокруга радног места (Језичке смернице за припрему верзије правних тековина ЕУ на српском језику) – провераваће се писано путем есеја.

За радно место под редним бројем 3 (Радно место за правну анализу стручне редактуре) провераваће се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Страни језик (енглески језик Б2) – провераваће се писано путем теста на рачунару.
2. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – Посебне функционалне компетенције за област рада стручно-оперативни послови (методе анализе и закључивања о стању у области) – провераваће се писано путем есеја;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Процедуре и методологије из делокруга радног места (Приручник за превођење правних аката ЕУ на српски језик) – провераваће се писано путем есеја;

За радно место под редним бројем 4 (Радно место руководиоца Групе) провераваће се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – Посебне функционалне компетенције за област рада стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) – провераваће се путем писане симулације;
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Стратегија управљања ризицима у Министарству за европске интеграције) – провераваће се путем писане симулације;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Прописи из делокруга радног места (Закон о планском систему) провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 5 (Радно место за стручне послове у финансијско материјалним пословању) провераваће се следеће посебне функционалне компетенције:

1.  Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - Посебне функционалне компетенције за област рада финансијско-материјални послови (терминологију, стандарде, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања; поступак извршења буџета) - провераваће се путем писане симулације;
2. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - Посебне функционалне компетенције за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; технике обраде и израде прегледа података; методе анализе и закључивања о стању у области) - провераваће се путем писане симулације;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о платама државних службеника и намештеника) - провераваће се путем писане симулације.

Напомена за сва радна места: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства за европске интеграције www.mei.gov.rs 

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама, а за радно место под редним бројем 4 и компетенција Управљање људским ресурсима - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са конкурсном комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на јавни конкурс се шаљу поштом на адресу: Министарства за европске интеграције, Немањина бр. 34, 11000 Београд, или се предају непосредно на писарници Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, са назнаком за Министарство за европске интеграције „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места ___ (уписати назив радног места)“.

VII Лица задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Кецојевић, тел. 011/3061-215.

VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

X Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је за свако радно место доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства европске интеграције или у штампаној верзији на писарници Министарства за европске интеграције, Немањина бр. 34, 11000 Београд. 

Напомена: Приликом попуњавања Обрасца пријаве потребно је да кандидати обрате пажњу да ли су преузели одговарајући Образац пријаве који се односи на радно место на које желе да конкуришу, односно да утврде да у Обрасцу пријаве пише тачан назив органа и радног места на које конкуришу. Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима - https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate, у одељку “Образац пријаве”.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема /образовања која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом врстом и степеном стручне спреме/образовања је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује врста и степен стручне спреме / образовања, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Напомена: Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16, 95/18 и 2/23) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту, уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и потврда да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства за европске интегације. 
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу. 

XI Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спровести, почев од 13. маја 2024. године, о чему ће учесник конкурса бити обавештен на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења 
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Министарству за европске интеграције, Немањина 34, 11000 Београд.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНE
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате који нису положили наведени испит.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем Конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mei.gov.rs) и огласној табли Министарствa за европске интеграције; на порталу е-управе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.