Послови

13.03.2024.

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 79/2005, 81/2005 - испр, 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 и 142/22) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/21), Закључкa Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број. 112-11417/2023 од 28. новембра 2023.год, и Закључкa Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број. 112-12576/2023 од 26. децембра 2023. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење финансијске реализације закључених уговора, у звању саветник 
Одсек за планирање и извештавање, Одељење за буџет, Сектор за финансијско управљање и контролу
1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију уговора (рокови, исплаћени износи, преостали износи за плаћање); координира рад са лицима задуженим за реализацију уговора у оквиру министарства; учествује у изради предлога финансијског плана за израду закона о буџету; води евиденцију и обавља активности везано за средства финансијског обезбеђења по уговорима; учествује у изради извештаја и анализа везано за реализацију одобреног буџета; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

2. Радно место за подршку пословима заштите животне средине од дејства штетних организама, у звању млађи саветник
Група за заштиту животре средине од дејства штетних, Сектор за управљање животном средином
2 извршиоца

Опис послова: Учествује у изради акционих планова и пројеката за употребу средстава за уништавање и сузбијање штетних организама у заштити екосистема; учествује у припреми стручних основа у изради прописа везаних за примену средстава за уништавање и сузбијање штетних организама у заштити екосистема; сарађује на реализацији прописаних мера за угрожена подручја на којима је утврђено дејство штетних организама; учествује у дефинисању мера за угрожена подручја на којима је утврђено дејство штетних организама; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

3. Радно место за подршку пословима припреме и издавања дозвола за управљање отпадом, у звању млађи саветник
Одсек за издавање дозвола за управљање отпадом, Сектор за управљање отпадом и отпадним водама
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима који се односе на припрему дозвола за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада; учествује у припреми стручних основа за израду закона и других прописа и прати прописе ЕУ из делокруга Одсека; учествује у припреми, изради и вођењу регистра издатих дозвола за управљање отпадом; прати рад стручних комисија; учествује у пружању сталне помоћи привредним субјектима при спровођењу прописа и упутстава за оптималан начин поступања са отпадом; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

4. Радно место за праћење квалитета вода и биомониторинг, у звању саветник
Одељење за заштиту вода од загађивања, Сектор за управљање отпадом и отпадним водама
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми стручних основа за израду законских, програмских и стратешких докумената у области заштите животне средине и заштите вода од загађивањa; обавља послове који се односе на праћење података о физичко-хемијском саставу површинских вода, сапробиолошким анализама, биоиндикаторима и транспорту и миграцији загађујућих материја у води, седименту и биоти; обавља послове праћења еколошког и хемијског статуса квалитета површинских вода, параметара хемијског и квантитативног статуса подземних вода, као и вредности загађујућих материја за оцену статуса и тренда квалитета седимента; учествује у припреми за утврђивање критеријума за одређивање и одређивање заштићених области на водном подручју (области намењене заштити станишта или врста где је битан елемент њихове заштите одржавање или побољшање статуса вода и области намењене заштити економски важних акватичних врста), прописивању садржине и начина вођења регистра заштићених области; израђује информације о стању и прогнози промене квалитета вода и биоте; обавља послове који се односе на оцену и праћење статуса вода укључујући и заштићене области; учествује у дефинисању и предлагању индикатора и параметара за контролу квалитета вода; учествује у припреми информација о стању квалитета вода са аспекта хемијског и биолошког статуса вода, врши имплементацију стандарда и методологије приликом учешћа у припреми стручних основа за израду годишњих програма мониторинга статуса вода; учествује у мерама и активностима којима се квалитет површинских и подземних вода штити и унапређује, као и заштити водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета животне средине; сарађује са акредитованим правним лицима овлашћеним за испитивање квалитета површинских и подземних вода, разматра њихове извештаје, закључке и препоруке и предлаже мере; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

5. Радно место за подршку пословима пречишћавања комуналних отпадних вода, у звању млађи саветник, у својству приправника
Одељење за отпадне воде, Сектор за управљање отпадом и отпадним водама
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима прћења спровођења прописа у области отпадних вода, развоја савремених стандардних операционих процедура, примену најновијих технологија код изградње постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода у вези са прописаним граничним вредностима за емисије у воде, као и избор најбољих референтних метода за испитивање отпадних вода и вредновање тих резултата; прикупља податке и извештаје о мерењу количина и испитивању квалитета отпадних вода; учествује у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, води евиденције о подацима који се односе на главне колекторе и постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода, постројењаа за прераду отпадних муљева, постројења за прераду процедних вода санитарних депонија чврстог отпада, испустима из постројења у реципијент; систематизује податке за сачињавање извештаја о томе; прати активности на пружању помоћи у изради и реализацији локалних програма, планова и пројеката за изградњу и развој јавне канализације и објеката за пречишћавање комуналних отпадних вода; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; изузетно радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж; приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса, приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину; приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа; кандидати са положеним држаним стручним испитом немају предност за заснивање радног односа.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази. 

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
- Организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста (писано),
- Дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
- Пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада - финансијско-материјални послови ( Буџетски систем Републике Србије) провераваће се путем симулације писано.
2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа ( Закон о заштити животне средине) провераваће се путем симулације писано.
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијаских извештаја) провераваће се путем симулације писано.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада - стручно – оперативни послови ( техничке обраде и израде прегледа података ) провераваће се путем симулације писано;
2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа ( Закон о заштити животне средине) провераваће се путем симулације писано;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места ( Закон о средствима за заштиту биља) провераваће се путем симулације писано;

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада - Стручно оперативни послови ( методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) провераваће се путем симулације писано.
2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о управљању отпадом) провераваће се путем симулације писано.
3.Посебна функционална компетенција за одређено радно место , прописи из делокруга радног места ( Закон о општем управном поступку ) провераваће се путем симулације писано.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада - стручно оперативни послови ( методе анализе и закључивања о стању у области и методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција ) провераваће се путем симулације писано.
1. Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа ( Закон о водама ) провераваће се путем симулације писано.
1. Посебна функционална компетенција за одређено радно место , прописи из делокруга радног места ( Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање и Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ) провераваће се путем симулације писано.

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик – енглески језик ниво А2 – провераваће се писаним путем (путем теста) .
Напомена за раднo место 5. у коме је као Посебна функционална компетенција наведен страни језик – Енглески језик : Ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Осим за радна места где је изричито наглашено да се провера врши путем теста. 
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције за радна места (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс”. 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Оливера Бакић Златковић, телефон: 011/3131361, од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства заштите животне средине или у штампаној верзији на писарници Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, Београд. Напомена: моле се кандидати да приликом попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу да су преузели исправан Образац пријаве који се односи на радно место на које желе да конкуришу односно да у горњем левом углу Обрасца пријаве пише тачан назив органа и радног места на које се конкурише).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. 

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве“.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора .

Напомена: Пример правилно попуњене потврде од послодавца може се погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Предаја докумената” У оквиру корака “Предаја докумената” можете преузети шаблон потврде коју послодавац може да попуни.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена:
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - др. пропис) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу. 

XI Врста радног односа: Раднa местa под редним бројем 1,2,3, 4 попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време. Радно место под редним бројем 5, попуњава се заснивањем радног односа на одређено време ради обуке приправника и траје годину дана. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. 

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 4. априла 2024. године, о чему ће кандидати бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства заштите животне средине, СИВ 3, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве. 

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала министарка заштите животне средине.

Овај конкурс објављује се на интернет презентацији Министарства заштите животне средине (www.ekologija.gov.rs) и на огласној табли Министарства заштите животне средине, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: (www.suk.gov.rs), на порталу e-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.