Послови

06.03.2024.

Музеј наивне и маргиналне уметности

Музеј наивне и маргиналне уметности

Јавни конкурс
за попуњавање једног извршилачког радног места 
у Музеју наивне и маргиналне уметности


I Установа у којој се попуњава радно место: 
Музеј наивне и маргиналне уметности - Београд, Немањина 3/10.

II Радни однос се заснива на неодређено време, уз пробни рад од три месеца са могућношћу продужења за још три месеца пробног рада

III Место рада : Музеј наивне и маргиналне уметности - огранак Галерија Јагодина

IV Радно место:  самостални финансијско – рачуноводствени сарадник  - 1 извршилац

Oпис посла: прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката; проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца; врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); врши билансирање позиција биланса стања; израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама; води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана; припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање; припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама; прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада; води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима; израђује делове нацрта аката из делокруга рада; врши обрачуне и реализује девизна плаћања, и води девизну благајну.

Услови: стечено високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање пет година радног искуства, познавање рада на рачунару.
- стручна оспособљеност, знање и вештине односно компетенције које се проверавају у изборном поступку: подаци се проверавају из пријаве и у контакту са кандидатима кроз разговор, усмено 

V Адреса на коју се подносе пријаве:
Музеј наивне и маргиналне уметности, 11000 Београд, Немањина 3/10  , Комисији за спровођење јавног конкурса са назнаком „Пријава на конкурс“ и навођењем радног места на који се пријава подноси или на маил konkurszaposao@mnmu.rs

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Никола Тодоровски, контакт телефон 061/1570030, сваког радног дана од 10 до 12 часова.
VII Општи услови за запослење: 
Да је држављанин Републике Србије, да има прописано образовање за рад на оглашеном радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни стаж због теже повреде дужности из радног односа.

VIII Документација која се подноси:
1. оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
2. доказ о радном искуству;
3. кратка биографија (CV);
4. уверење о држављанству Републике Србије;
5. извод из матичне књиге рођених;
6. извод из биометријске личне карте, односно фотокопију личне карте;
7. уверење да лице које конкурише није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело, које га чини неподобним за обављање послова у Музеју.

Доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал), доставиће само кандидат који буде изабран.
 
Докази из тачке 1., 2, 4., 5. и 6. се прилажу у оригиналу или копији овереној код јавног бележника, односно другог надлеженог органа.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, е-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс.

IX Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс за ово радно место у огранку Музеја  је 10 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања који почиње да тече наредног дана од дана објављивања на на њиховом Сајту, као и на Сајту МНМУ. 

X Место дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве биле благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина које се вреднују обавиће се у просторијама Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини, Бошка Ђуричића 10, а кандидати ће о датуму и времену бити обавештени телефоном или путем маил-а које су навели у пријавама.
Oдлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву, када ће на сајту Музеја бити објављена имена изабраних кандидата.
У случају да након 30 дана од дана истека рока за пријаву, Конкурсна комисија или директор утврде да нико од пријављених кандидата не испуњава услове за пријем у стални радни однос, конкурс ће се прогласити неуспелим.
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног конкурса, односно нису доставили све потребне доказе , биће одбачене.