Послови

13.03.2024.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

Послови вођења капиталних инвестиционих пројеката општине Пећинци - звање саветник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области архитектуре, грађевинарства или машинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару. Докази који се прилажу: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, као и контакт телефон а по могућности и интернет адреса, диплома којом се потврђује стручна спрема (фотокопија). Пријаве се могу доставити на адресу: Општинска управа општине Пећинци Слободана Бајића 5 са назнаком „Пријава за радно ангажовање у Општинској управи општине Пећинци” или лично предати у шалтер сали Општинске управе радним данима од 8 до 13 часова. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања. Ближе информације се могу добити на телефон: 022/400-713.

Послови урбанизма - звање саветник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области архитектуре, грађевинарства или машинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; Докази који се прилажу: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, као и контакт телефон а по могућности и интернет адреса, диплома којом се потврђује стручна спрема (фотокопија). Пријаве се могу доставити на адресу: Општинска управа општине Пећинци Слободана Бајића 5 са назнаком „Пријава за радно ангажовање у Општинској управи општине Пећинци” или лично предати у шалтер сали Општинске управе радним данима од 8 до 13 часова. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања. Ближе информације се могу добити на телефон: 022/400-713.