Послови

14.03.2024.

ОШ ДРАГАН ЛУКИЋ

ОШ “ДРАГАН ЛУКИЋ” 11070 Нови Београд, Неде Спасојевић 6 тел. 011/2281-390

ОШ “ДРАГАН ЛУКИЋ”
11070 Нови Београд, Неде Спасојевић 6
тел. 011/2281-390

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на период од 4 године, односно до истека мандата

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник информатике
на одређено време ради замене запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Професор информатике, односно дипломирани информатичер, професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског, дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике, дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије, дипломирани инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије, дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек за управљање квалитетом, дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства, дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар-пословна информатика, дипломирани информатичар-професор информатике, дипломирани информатичар-мастер, дипломирани професор информатике-мастер, дипломирани информатичар-мастер пословне информатике (лице које је стекло академско звање мастер мора имати, у оквиру завршених студија, положено најмање 5 информатичких предмета офд тога најмање 1 из области Програмирање и најмање 1 из области Објектно оријентисано програмирање и најмање 3 предмета из области Математика што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе), дипломирани инжењер организационих наука-мастер, студијски програм Информациони системи и технологије, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке), мастер професор информатике и математике, мастер инжењер софтвера, мастер инжењер информационих технологија и система, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених најмање 5 информатичких предмета (од тога најмање 1 из области Програмирање и најмање 1 из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање 3 предмета из области Математика. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање 4 семестра.

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор политехничког образовања и васпитања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике, дипломирани физичар-професор физике и основа технике за основну школу-мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу-мастер, дипломирани професор технике и информатике-мастер, мастер професор технике и информатике. Наставу из ових предмета могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од 8 семестара.

Секретар
на одређено време ради замене запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Послове секретара може да обавља дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са положеним стручним испитом за секретара или се оспособљава се за самосталан рад савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за секретара. Секретар који има положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит не полаже стручни испит за секретара.

Референт за правне, кадровске и административне послове
са 50% радног времена, на одређено време ради замене запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме правног, административног, економског усмерења, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове за пријем у радни однос из чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. У поступку одлучивања о избору кандидата врши се претходна провера психолошке процене способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. На психолошку процену способности за рад са децом и ученицима упућују се кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос. Након пријема резултата претходне провере психолошке процене способности за рад са децом и ученицима кандидати који испуњавају услов за пријем у радни однос позивају се на разговор. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Уз одштампани пријавни формулар кандидати обавезно подносе доказ о одговарајућем образовању-оверена фотокопија дипломе одговарајућег степена и врсте образовања (лица са звањем мастер достављају и диплому основних академских студија), доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање-не старије од 6 месеци, уверење о некажњавању-не старије од 6 месеци, уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених-не старије од 6 месеци, а лица која нису стекла образовање на српском језику доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, биографију. Фотокопије докумената морају бити оверене, у супротном се неће узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказ да лице има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Решење о избору кандидата доноси директор школе у року од 8 дана од достављања образложене листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Пријавни формулар са биографијом и конкурсом траженим доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом на наведену адресу са назнаком “за конкурс за радни однос”. Достављени подаци обрађиваће се, у складу са Законом о заштити података о личности, у сврху обраде података у конкурсном поступку.