Послови

13.03.2024.

ОСНОВНИ СУД У БРУСУ

ОСНОВНИ СУД У БРУСУ

ОСНОВНИ СУД У БРУСУ
37220 Брус, Мике Ђорђевића 11

Судијски помоћник-судијски сарадник у звању саветник

Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом суда у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши и друге послове самостално или под надзором или упутством судије и председника суда.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне компетенције за ово радно место.

Уписничар у звању референт

Опис послова: води помоћне књиге у складу са Судским пословником, здружује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете и ставља клаузулу правоснажности на одлуке, води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета и евиденцију одлука које су израђене у року, припрема и износи председнику већа предмете у којима је заказана расправа, странкама даје на увид списе и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета, даје усмена и писмена обавештења о списима на основу података из уписника, прегледа рокове и предмете који се налазе у евиденцији и поступа по наредби судија, израђује статистички извештај, врши оверу уговора, преписа, рукописа и потписа, води књиге овере, даје обавештење странкама, стара се о чувању предмета у архиви у складу са Судским пословником, води прописане књиге архивираних предмета, води главну књигу архиве, води књигу издати и примљених предмета из архиве, поступа по налозима за издавање предмета, странкама даје на увид списе и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета, обавља и друге послове по налогу председика суда и шефа писарнице. 

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Компетенције кандидата вреднују се додељивањем одређеног броја бодова кандидату након сваке провере компетенција. Укупан број бодова који се могу доделити кандидату у провери компетенција у изборном поступку износи 60 бодова од чега за: опште функционалне компетенције - највише 9 бодова, посебне функционалне компетенције - највише 20 бодова, понашајне компетенције - највише 25 бодова, интервју са Комисијом - највише 6 бодова; Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије: провера ће се вршити писаним путем – путем теста који ће садржати 20 питања, која кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија са спровођење јавног конкурса методом случајног избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Брусу;
- дигитална писменост: провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци слични задацима који су објављени на интернет презентацији Основног суда у Брусу.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „Дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Пословна комуникација: провера ће се вршити писменом симулацијом. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од понуђених одговора из постављених задатака који ће бити слични задацима који су објављени на интернет презентацији Основног суда у Брусу. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од 1 (једног) сата. Кандидат може на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио тест.

2. Провера посебних функционалних компетенција: Међу кандидатима се врши провера посебних функционалних компетенција и то:
2.1. За радно место судијски помоћник – судијски сарадник: Посебна функционална компетенција у области рада судска управа: познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити писаним путем – тест. Посебна функционална компетенција поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката – провера ће се вршити усменим путем - разговор са кандидатом. Посебна функционална компетенција презентерске вештине, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
2.2. За радно место уписничар: Посебна функционална компетенција познавање прописа: Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Судски пословник, познавање прописа којим се уређује употреба печата и штамбиља у државном органу и познавање прописа којима се уређује поступање са архивском грађом – провера ће се вршити писаним путем – тест. Посебна функционална компетенција у области рада административни послови - познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом. Посебна функционална компетенција у области рада судска писарница – знање и вештине потребне за рад на пословном софтверу за управљање предметима – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом. Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора из базе питања објављене на интернет презентацији Основног суда у Брусу. Кандидат може на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио тест. Време за израду теста је 45 (четрдесетпет) минута. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова радног места. Време за припрему задатка је 20 (двадесет) минута.

3. Провера понашајних компетенција: провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране дипломираног психолога путем упитника. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Мотивације за рад на свим радним местима и прихватања вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Врста радног односа и место рада за сва радна места: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време у Основном суду у Брусу, Брус, Мике Ђорђевића бр.11, уз обавезан пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.

Општи услови за рад на свим радним местима: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: 13.3.2024. године. Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у Брусу, на интернет презентацији Основног суда у Брусу, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и у периодичном издању Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација „Послови”. Последњи дан рока за подношење пријаве је 21.3.2024. године. 

Пријава на конкурс врши се: на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Брусу. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу. Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се на шалтеру пријема Основног суда у Брусу, Мике Ђорђевића бр.11, Брус или путем поште на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - назив радног места”. Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом: биографија са наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; за радно место судијски помоћник – судијски сарадник: уверење о положеном правосудном испиту; за радно место уписничар: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико је кандидат положио државни стручни испит); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); отврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник интерног конкурса био у радном односу; уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од шест месеци; други докази о стеченим знањима и вештинама.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована. Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом, позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу суда са назнаком „За јавни конкурс”.

Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Основног суда у Брусу, Мике Ђорђевића бр.11. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или е-маил адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-маил адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Бранко Радивојевић, контакт телефон 037/3825-190.

Напомене: документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3). Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа. Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком председника Основног суда у Брусу. Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Основни суд у Брусу не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног суда у Брусу https://www.br.os.sud.rs/, на огласној табли Основног суда у Брусу, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у Брусу (https://www.br.os.sud.rs/).