Послови

20.03.2024.

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд у Вршцу, Жарка Зрењанина 41-43, Вршац.

II Раднa местa које се попуњавају:

Извршилачко радно место за пријем и експедицију поште звање референт

III Опис послова: врши пријем свих судских писмена и на њих ставља пријемне штамбиље са назнаком о дану пријема и констатацијом о таксама, сређује примљену пошту и дели одговарајућим службама,  ради на експедицији судске поште, требује марке и одговара за правилно руковање са истима, заводи пошту кроз књигу достављача, књигу за доставу поште у месту и предајну књигу поште код ПТТ (књигу за обичну пошту и књигу за препоручену пошиљку), обавља и друге послове по налогу председника, секретара суда или шефа писарнице.

IV Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци;  положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

V Фазе изборног поступка:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних компетенција:
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције и то:
- из области организација и рад државних органа Републике Србије;
- из области знања и вештина дигитална писменост;
- из области знања и вештина пословна комуникација.

Напомена: опште функционалне компетенције комисија ће проверавати редоследом како је наведено, а кандидат који освоји један бод у провери одређене компетенције искључиће се из даљег изборног поступка.
Компетенција организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста који ће се састојати из 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити комисија методом случајног избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Вршцу (www.vs.os.sud.rs). Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је 30 минута.
Компетенција Дигитална писменост провераваће се израдом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци слични задацима који су објављени на интернет презентацији Основног суда у Вршцу. Време за израду задатка је 10 минута. У погледу опште функционалне компетенције дигитална писменост (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује одговарајући сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Компетенција пословна комуникација провераваће се решавањем теста који ће се радити у папирној форми. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора из постављених задатака који ће бити слични задацима објављеним на интернет презентацији Основног суда у Вршцу. Време за израду задатка је 20 минута.

Комисија ће саставити извештај о резултатима провере општих функционалних компетенција, а укупан број бодова који се могу доделити кандидату износи највише 9 бодова.

Након провере општих фукционалних компетенција кандидатима који не буду искључени из даљег изборног поступка вршиће се провера посебних функционалних компетенција.

2. Провера посебних функционалних компетенција:
- поседовање знања и вештина за област рада административни послови односно канцеларијско пословање (провера ће се вршити усменим путем - разговор са кандидатом), 
- поседовање знања и вештина за рад на софтверу за управљање предметима АВП, провера ће се вршити усменим путем (разговор са кандидатом),
- за област релевантни прописи познавање прописа из делокруга радног места - Закон о државним службеницима, Судски пословник, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места уписничар (провера ће се вршити писменим путем - тест). 
Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима (коришћење уцбеника, бележака, мобилних телефона, преписивање и друго) комисија ће удаљити кандидата са теста и у том случају се сматра да кандидат није положио тест. Тест ће саставити комисија методом случајног избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Вршцу. Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је 30 минута. Максималан број бодова на тесту је 15.

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова радног места уписничар. Време разговора је 30 минута.

3. Провера понашајних компетенција: након фазе провере посебних функционалних компетенција провераваће се понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, и савесност, посвећеност и интегритет.

Напомена: Провера понашајних компетенција вршиће се од стране дипломираног психолога и подразумева психолошку процену способности, особина личности и мотивација за конкретно радно место.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: након фазе провере понашајних компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова комисије са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа. Максималан број бодова који кандидат може добити је 6.

VI Место рада: Вршац, Жарка Зрењанина 41-43. 

VII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене законом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).

IX Пријава на јавни конкурс: Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет страници Основног суда у Вршцу www.vs.os.sud.rs.
Образац пријаве мора бити својеручно потписан;
Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, податак о знању рада на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима;
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или непосредно на адресу: Основни суд у Вршцу, Жарка Зрењанина 41-43, Вршац.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од 3 дана од дана пријема пријаве на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Aдреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Основни суд у Вршцу, Жарка Зрењанина 41-43, Вршац, са назнаком „За јавни конкурс“.

Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: 
- уверење о држављанству Републике Србије;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома или уверење којом се потврђује стручна спрема;
- уверење о положеном државном стручном испиту;
- уверење издато од стране суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци);
- уверење издато од стране надлежног органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци);
- потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
- доказ о радном искуству (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)
- Образац 1. или 1а. - изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена свиденција или ће то орган учинити уместо њих. Одредбама чл. 9. и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1. или 1а) којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Обрасци 1. и 1а. могу се преузети на интернет презентацији Основног суда у Вршцу у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз претходно наведене доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.

Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Основног суда у Вршцу, Жарка Зрењанина 41-43.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

X Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, спровешће се изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе, бројеве телефона или е-маил адресе) које су навели у пријави.
Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Основног суда у Вршцу, Жарка Зрењанина 41-43.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-маил адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

XI Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет  презентацији суда према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере понашајних компетенција и на крају обавити интервју са кандидатима.

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Мирјана Секулић, административно-технички секретар, контакт телефон: 013/831-343, лок. 103.

Напомена:
Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству, мора бити нострификована.
Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао руководилац Основног суда у Вршцу.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Основног суда у Вршцу www.vs.os.sud.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих и посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног суда у Вршцу www.vs.os.sud.rs.