Послови

06.03.2024.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ОБРЕНОВЦУ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ОБРЕНОВЦУ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ОБРЕНОВЦУ

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: Основно јавно тужилаштво у Обреновцу, Александра Аце Симовића број 9а, Обреновац.

II Радно место које се попуњава:

Записничар у звању референт

Опис послова: По годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад тужиоцу код кога је распоређен,пише записнике,води унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све табеле,у сарадњи са корисницима услуга коригује унете податке,стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга,стара се о чувању и преносу података,доступности материјала,исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског материјала и другог потрошног материјала,води уписнике за евиденцију штампаних ствари и публикације, води евиденцију о свом раду,ради и друге послове по налогу тужиоца.

Услови: III или IV степен средњe школске спреме друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци,положен испит за дактилографа 1-а класе, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

III Општи услови: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).

IV У изборном поступку конкурсна комисија ће проверити опште и посебне функционалне компетенције и понашајне компетенције, након чега ће комисија обавити разговор са кандидатима, по следећим фазама:

Провера општих функционалних компетенција и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије ( провера ће се вршити писаним тестом);
- дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација ( провера ће се вршити писаном симулацијом).

Посебне функционалне компетенције које ће се проверавати у изборном поступку су:
- Посебна функционална компетенција у области рада дактилобиро: познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада тужилаштва ( тест у писаној форми)
- Познавање прописа из делокруга радног места: Правилник о управи у јавном тужилаштву, Закон о државним службеницима, Закон о раду (тест у писаној форми)
- Процедуре и методологије из делокруга радног места:познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места записничар (усмена провера -разговор са кандидатом)

Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера понашајних компетенција, и то: Управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет - проверу врши дипломирани психолог на основу интервјуа базираног на компетенцијама.

Након провере понашајних компетенција конкурсна комисија ће обавити интервју са кандидатом који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа.

Све наведене компетенције конкурсна комисија ће проверити у року од три месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања за проверу општих функционалних компетенција биће објављена на интернет страници тужилаштва https://obrenovac.ojt.rs .
О датуму и месту провере функционалних компетенција кандидати ће бити накнадно обавештени, на начин на који су се одлучили да примају обавештења у вези са конкурсом.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.

V Место рада: Основно јавно тужилаштво у Обреновцу, Улица Александра Аце Симовића 9а, Обреновац.

VI Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Основно јавно тужилаштво у Обреновцу, улица Александра Аце Симовића број 9а, Обреновац, са назнаком: „За јавни конкурс“.

VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Далиборка Новаковић, контакт телефон 011/8722-482.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Пријава на конкурс у државном органу садржи: податке о конкурсу; личне податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, податак о знању рада на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство у струци, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима.

Пријава на конкурс може се поднети путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет страници Основног јавног тужилаштва у Обреновцу https://obrenovac.ojt.rs или у штампаној верзији у просторијама Основног јавног тужилаштва у Обреновцу у Александра Аце Симовића 9а, Обреновац.

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве на начин на који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве.

IX Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс су: писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“, осим ако конкурсна комисија одлучи да приложени доказ не може да се прихвати као доказ којим се кандидат ослобађа провере ове компетениције.

X Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу); диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),доказ о положеном испиту за дактилографа 1-а класе.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом позваће се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу наведену у огласу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Доказе о испуњености услова за запослење који су садржани у службеним евиденцијама прибавља државни орган, осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити потребне доказе.

Потребно је да се учесник конкурса у пријави на конкурс изјасни за коју од предвиђених могућности се опредељује, да орган прибави податке о којима се води евиденција по службеној дужности или да ће то кандидат учинити сам.

Документа о којима се води евиденција по службеној дужности су: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак, уверење да није осуђиван.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Обреновцу https://obrenovac.ojt.rs

XI Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду трајању од шест месеци.
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит,али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити је предност за заснивање радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање, на порталу е-Управе, као и на интернет презентацији и огласној табли Основног јавног тужилаштва у Обреновцу.