Послови

20.03.2024.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Основно јавно тужилаштво у Деспотовцу, Савеза Бораца 71, 35213 Деспотовац.

II Радно место која се попуњава: 

Техничар за ИТ подршку, у звању референта

III Опис послова: Техничар за ИТ подршку инсталира и одржава системски и комуникациони софтвер, рачунске мреже, рачунаре, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему, администрира „LAN” мрежу у тужилаштву, пружа основно упознавање корисника са начином рада помоћу рачунара и прикључењем на интернет, прати вирусне програме на интернету и примењује антивирусне заштите, израђује пратећу документацију, води евиденцију у оквиру правосудно-информациoног система Србије и Програма за електронску евиденцију и управљање предметима у јавним тужилаштвима - САПО програм (Standardized Sofware Application of the Prosecution Office) и помаже у обуци корисника на свим пословним апликацијама у оквиру правосудног информационог система Србије и САПО програма и помаже у спровођењу статистичких послова, обавља и друге послове по налогу јавног тужиоца.

IV Услови: IV степен средње стручне спреме техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

V Фазе изборног поступка: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са Комисијом.

1. Провера општих функционалних компетенција:
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног теста),
- дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ - сертификат о познавању рада на рачунару),
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару) достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних компетенција: након сачињавања извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенцијама, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
Посебне функционалне компетенције се проверавају писменим тестом, а који се спроводи ради провере потребних компетенција за рад на наведеним радним местом у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу и усменим разговором са кадидатом-решавање задатака који је типичан за радно место за који је конкурс расписан. Комисија ће сачинити тест од 15 питања и три задатка, од којих ће методом случајног одабира изабрати тест и задатак који ће решавати пријављени кандидати.

Провера посебних функционалних компетенција вршиће се писаним путем - тестом и усменим путем - разговором са кандидатом. 

3. Провера понашајних компетенција: након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата рада, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет - провера ће се вршити од стране дипломираног психолога - писаним путем - упитник и усменим разговором са кандидатом. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: након провере понашајних компетенција Конкурсна комисија ће обавити интервју са кандидатима, која подразумева разговор са кандидатима у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа. 

Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од два месеца, рачунајући од дана истека рока за подношење пријава на оглас по предметном јавном конкурсу. 

VI Место рада: Основно јавно тужилаштво у Деспотовцу, улица Савеза Бораца број 71, 35213 Деспотовац.

VII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

VIII Oпшти услови за запослење: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене законом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45. ст. 1. Закона о државним службеницима).

IX Образац пријаве на конкурс и докази који се прилажу: Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет страници Основног јавног тужилаштва у Деспотовцу www.despotovac.ojt.rs или у штампаној верзији у управи тужилаштва, Савеза Бораца број 71, 35213 Деспотовац. Образац пријаве мора бити својеручно потписан. Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, податак о знању рада на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државим органима; Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или непосредно на адресу: Основно јавно тужилаштво у Деспотовцу, 35213 Деспотовац, Савеза Бораца број 71. Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Напомена: Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу на основу података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс, спровешће се изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе, бројеви телефона или е-маил адресе) које су навели у пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Основног јавног тужилаштва у Деспотовцу, 35213 Деспотовац, Савеза Бораца број 71. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног посупка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе поступка на контакте (бројеве телефона или е-маил адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. 

XI Општи, остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству- уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издаје надлежна Полицијска управа, не старије од 6 месеци), изјава под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, за радно место тужилачки помоћник, у звању виши јавнотужилачки сарадник, које је уподобљено звању самостални саветник, уверење о положеном правосудном испиту, за радно место уписничар, у звању референт, уверење о положеном државном стручном испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико поседује исте).

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адесу наведену у огласу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени основним судовима, судским јединицама, односно општинским управама као поверени послови).

XII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.

XIII Aдреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Основно јавно тужилаштво у Деспотовцу, 35213 Деспотовац, Савеза Бораца број 71, са назнаком „За јавни конкурс“.

XIV Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији овог Тужилаштва, према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере понашајних компетенција и на крају обавити интервју са кандидатим.

Лице која је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је: Милош Милошевић, виши јавнотужилачки сарадник, контакт телефон: 035/611-018. 

Напомена:
Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству, мора бити нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао В.Ф. Главног јавног тужиоца Основног јавног тужилaштва у Деспотовцу. 
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Основног јавног тужилaштва у Деспотовцу www.despotovac.ojt.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Деспотовцу www.despotovac.ojt.rs.