Послови

20.03.2024.

ПЕДАГОШИ МУЗЕЈ

ПЕДАГОШИ МУЗЕЈ

ПЕДАГОШИ МУЗЕЈ
Узун Миркова 14

Директора педагошког музеја
на период од четири године

УСЛОВИ за избор кандидата за директора: да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља уметности на :основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.године; или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има најмање пет година радног искуства у култури и у струци, од чега најмање три године радног искуства на пословима руковођења правним субјектима или организационим јединицама правних субјеката или пројектима у области културе; да има знање страног језика; да има знање рада на рачунару; да се против кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности; да има држављанство Републике Србије. Приликом избора кандидата за директора Управни одбор ће ценити и следећа допунска знања и способности: познавање пословања правних субјеката из делатности којом се Педагошки музеј бави и руковођења њиховим ресурсима; искуство у управљању средствима, људским и осталим ресурсима; искуство у иницирању, организацији и реализацији пројеката који су везани за изложбене, едукативне и друштвено ангажоване пројекте, као и искуство у обезбеђивању средстава за реализацију пројеката; резултате у раду на анимацији и едукацији публике, раду са младима (публиком и ауторима) и проширењу туристичке понуде културним и уметничким програмима и производима; познавање нових технологија и њихове примене у редовним и пројектним активностима институција културе; способност комуникације са јавношћу. Поред  допунских знања и способности, из претходног става, Управни одбор ће ценити и да ли је образовно-научно или образовно-уметничко поље, у оквиру кога је стечено високо образовање кандидата, примерено делатности установе за коју кандидат конкурише за директора, пословима у оквиру утврђене делатности установе и др. Кандидат који је заинтересован за учешће на конкурсу дужан је да писаним путем затражи од Педагошког музеја општу документацију ради учешћа на јавном конкурсу. Општа документација обухвата: Редован годишњи финансијски извештај Педагошког музеја за 2023. годину, Програм рада и финансијски план привременог финансирања Педагошког музеја у периоду јануар – март 2024. године, Статут Педагошког музеја,  Правилник о организацији и систематизацији послова у Педагошком музеју,  модел уговора о раду са директором, податак о висини плате директора Педагошког музеја. Општа документација ради учешћа на конкурсу може се преузети лично у Педагошком музеју,Узун Миркова 14, Београд, за време трајања конкурса, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 13:00 часова. Пријава на јавни конкурс за именовање  директора треба да садржи: предлог Програма рада и развоја Педагошког музеја за период од четири  године; диплому о стеченом високом образовању; исправе којима се доказује радно искуство у култури и у струци (радна књижица, потврде или други акти на основу којих се доказује да има пет година радног искуства у култури и  са високим образовањем); исправе којима  се доказује радно искуству на пословима руковођења правним субјектима или организационим јединицама правних субјеката или пројектима  у области културе (радна књижица, потврде или други акти на основу којих се доказује да има три године радног искуства на пословима руковођења правним субјектима или организационим јединицама правних субјеката или пројектима у области културе); исправе којима се доказује знање страног језика; исправе којима се доказује знање рада на рачунару; исправа којима се доказује да се против кандидата не води истрага и да није     осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној  дужности; уверење о држављанству Републике Србије; 9) извод из матичне књиге рођених; 10) биографију кандидата која мора да садржи елементе којима се доказују допунска знања и способности која су наведена у тексту овог јавног конкурса, са кратким прегледом остварених резултата у раду; 13)изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом Педагошког музеја. Поступак за именовање кандидата за директора Управни одбор Педагошког музеја поступа са пријавама кандидата на јавни конкурс према правилима  којима се уређује управни поступак. Управни одбор Педагошког музеја обавиће разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставиће оснивачу образложени предлог листе кандидата. Листа кандидата садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Оснивач именује директора Педагошког музеја са Листе кандидата. Решење о именовању директора објављује се у „Службеном листу града Београда“. Јавни конкурс за именовање директора није успео: - уколико Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача; - уколико оснивач не именује директора Педагошког музеја са Листе кандидата. Достављање пријава. Пријаве на јавни конкурс доставити у затвореним ковертама на адресу: Педагошки музеј, Узун Миркова 14, Београд,  са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора Педагошког музеја”. Пријаве се предају путем поште или лично у периоду од 09:00 до 13:00 часова, сваког радног дана током трајња конкурса  у Педагошком музеју, Узун Миркова 14, Београд. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 10 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“, на сајту  Националне службе за запошљавање и на огласној табли Педагошког музеја. Обавештења о конкурсу заинтересовани кандидати могу добити путем броја телефона Педагошког музеја : +381 11 2627 538 , сваког радног дана од 09:00 до 13:00  часова, особа за контакт Силвија Недин или путем електронске поште: office@pedagoskimuzej.org.rs.