Послови

17.04.2024.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: Прекршајни суд у Лесковцу, Пана Ђукића 18.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место уписничара у звању референта

Опис послова: врши пријем поште и разврстава исту, прима захтеве за покретање прекршајног поступка и друге поднеске, води одговарајуће уписнике као и остале помоћне књиге у складу са Пословником, формира предмете, здружује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете, води евиденцију примљених, решених и нерешених предмета, израђује статистичке извештаје, по налогу управитеља писарнице обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву, обавља и друге послове по налогу председника суда и управитеља писарнице.

Услови: IV степен средње стручне спреме, друштвеног или природног смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

2. Радно место референта на извршним предметима у звању референта

Опис послова: води уписнике предмета за извршење и спроводи сва извршења решења судија, води књигу одузетих предмета прекршаја, врши доставу одлука, жалби и других писмена по извршним предметима. Свакодневно прегледа рокове и предмете који се налазе у евиденцији и поступа по налогу судије. Одговара за ажурност предмета. Извршава правоснажна решења. Стара се о наплати новчаних казни и трошкова прекршајног поступка и извршењу казни затвора и стара се о извршењу заштитних мера. Предузима мере за принудну наплату новчаних казни. Даје обавештења на основу података из уписника списа. Обавља и друге послове по налогу управитеља писарнице, секретара и председника суда.

Услови: IV степен стручне спреме, друштвеног или природног смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

3. Радно место записничар у звању референта
2 извршиоца

Опис послова: по годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује унете податке, стара се о савременом обиковању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу председника суда.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног или природног смера, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа IA или IB класе и положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

4. Радно место правосудни стражар – намештеник IV врсте

Опис послова: утврђује идентитет и разлоге доласка лица у зграду суда, по потреби претреса лица и ствари и одузима предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине, забрањује улазак у зграду суда лицу са оружјем опасним оруђем, под дејством алкохола и других омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улазак у зграду суда ван радног времена, а у радно време улаз у одређене просторије, удаљава из зграде лице које се не придржава његове забране или омета ред и мир, задржава лице заточено у вршењу кривичног дела за које се гони по службеној дужности и о томе одмах обавештава органе унутрашњих послова, штити од напада зграду суда, другим радњама штити имовину и лица у згради, чува и одржава у технички исправном стању ватрено оружје и муницију, сачињава писмени извештај у случају употребе средстава принуде у коју уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу врши послове везане за заштиту од пожара, обавља и друге послове по налогу руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите и председника суда.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног смера или техничког смера, здравствена (психо-физичка) способност и обученост за руковање ватреним оружјем, најмање једна година радног искуства, познавање законских и других прописа на основу којих се обављају послови правосудне страже.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата за извршилачка радна места:
За извршилачка радна места изборни поступак спроводи се из више oбавезних фаза у којима ће се проверавати компетенције опште функционалне комптенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом. За намештенико радно место спроводи се интервију са Комисијом.
Сходно Правилнику о саставу конкурсне комисије, начину провера компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Сл.гласник РС“, бр.30/2019), у изборном поступку Комисија ће вредновати стручну оспособљеност кандидата оцењујући испуњеност услова према тексту огласа, усагллашеност са описом радних места у Прекршајном суду у Лесковцу.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног поступка.
Кандидатима за извршилачка радна места, који учествују у изборном поступку, прво се проверавају опште функционалне компетенције.

1. Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
Опште функционалне компетенције које се проверавају:
- Организација и рад државних органа Републике Србије: провера ће се вршити путем писаног теста који ће садржати 15 питања, који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија за спровођење јавног конкурса методом случајног избора из базе питања затвореног типа која је објављена на интернет презентацији Прекршајног суда у Лесковцу.
- Дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на рачунару, а тест сачињава Комисија методом случајног избора из базе података затвореног типа, која ће бити објављена на интернет презентацији Прекршајног суда у Лесковцу).
- Пословна комуникација (провера се врши писменом ситумлацијом, путем теста који ће се радити у папирној форми. Кандидати решавају заокружавањем једног од више понуђених одговора, а тест сачињава Комисија методом случајног избора из базе питања затвореног типа, која ће бити објављена на интернет презентацији Прекршајног суда у Лесковцу).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције Дигитална писменост, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на рачунару“), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет страници Прекршајног суда у Лесковцу, www.le.pk.sud.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место уписничар - под редним бројем 1):
- Посебна функционална компетенција у области рада: административни послови: познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција, методе вођења интерних и доставних књига; 
- Посебна функционална компетенција у области рада: судска писарница: позавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда, знања и вештине потребне за рад на пословном софтверу за управљање предметима; 
- Посебна функционална компетенција за радно место: уписничар – познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима, Закон о уређењу судова, Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места уписничара као и познавање прописа којим се уређује употреба печата и штамбиља у државном органу.

За радно место референта на извршним предметима - под редним бројем 2):
- Посебна функционална компетенција у области рада: административни послови : познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција, методе вођења интерних и доставних књига; 
- Посебна функционална компетенција у области рада: судска писарница: позавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда, знања и вештине потребне за рад на пословном софтверу за управљање предметима; 
- Посебна функционална компетенција за радно место: референт на извршним предметима – познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Закон о уређењу судова и Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места референта на извршним предметима као и познавање прописа којим се уређује употреба печата и штамбиља у државном органу.

За радно место записничар - под редним бројем 3):
- Посебна функционална компетенција у области рада: административни послови: познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, способност припреме материјала и вођење записника, способност вођења интерних књига; 
- Посебна функционална компетенција у области рада: послови дактилобироа: позавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда, положен испит за дактилографа прве класе; 
- Посебна функционална компетенција за радно место: записничар – познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном поступку и Закон о државним службеницима, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места записничара као и положен испит за дактилографа прве класе.

Провера посебних функционалних компетенција ће се вршити писаним путем (тестом) и усменим путем (разговор са кандидатом).

3. Провера понашајних компетенција: понашајне компетенције су управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет, и њихову проверу вршиће дипломирани психолог на основу интервијуа базираног на компетенцијама и упитника.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервијуа са комисијом (усмено).

Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од три месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања биће објављена на интернет страници Прекршајног суда у Лесковцу www.le.pk.sud.rs.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

Јавни конкурс спроводи конкурсна Комисија именована решењем председника Прекршајног суда у Лесковцу.

IV Место рада: седиште Прекршајног суда Лесковац, Пана Ђукића 18.

V Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене законом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (чл.45.ст.1. Закона о државним службеницима).

VII Образац пријаве на конкурс и докази који се прилажу:
- Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет страници Прекршајног суда у Лесковцу www.le.pk.sud.rs или се преузима, у штампаној верзији, доласком непосредно у просторије судске управе Прекршајног суда у Лесковцу, Пана Ђукића 18 у канцеларији бр.10;
- Образац пријаве мора бити својеручно потписан;
- Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон; електронску пошту; образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о знању страног језика; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; добровољно дату изјаву о припадности националној мањини; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште на адресу: Прекршајни суд у Лесковцу, ул. Пана Ђукића бр.18, препорученом пошиљком или предајом лично у судској управи, са назнаком, у зависности на којем радном месту конкуришу, са назнаком: „За јавни конкурс за пријем на радно место ______ - не отварати“.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве на начин на који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе или бројеви телефона) које су навели.
Провера свих компетенција ће се вршити у просторијама Прекршајног суда у Лесковцу Пана Ђукића 18. Учесици конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

IX Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);
- уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
- потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу);
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
- уверење да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага (издат од стране надлежног Суда, не старије од 6 месеци);
- уверење да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци (издаје надлежна Полицијска управа, не старије од 6 месеци);
- уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима (уколико је у питању кандидат који нема положен држвни стручни испит, исти ће бити у обавези да у случају пријема у радни однос на неодређено време положи државни стручни испит у законом прописаном року (тј. у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа сходно чл.102.Закона о државним службеницима;
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико поседује исти);
здравствена (психо-физичка) способност и обученост за руковање ватреним оружјем за радно место правосудног стражара;
- Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Одредбама чланова 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр.18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да се против кандидата не води кривични поступак и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу наведену у огласу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

X Рок за подношење пријава: износи 8 дана, који почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

XI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште на адресу: Прекршајни суд у Лесковцу, Пана Ђукића 18, препорученом пошиљком или предајом лично у судској управи, са назнаком, у зависности на којем радном месту конкуришу: „За конкурс за пријем на радно место _________(навести радно место за које се подноси пријава) - не отварати“.

XII Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Лесковцу www.le.pk.sud.rs према шифрама њихове пријаве.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. 

XIII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Виолета Марковић, административно – технички секретар у Прекршајном суду у Лесковцу, контакт телефон: 016/213-304 или зграда суда у Пана Ђукића 18, канцеларија бр.10.

Напомене:
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази (оверене фотокопије или оригинал), конкурсна комисија ће одбацити, сходно одредби чл.55. Закона о државним служеницима.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције, искључује се из даљег тога изборног поступка, о чему ће бити обавештен у складу са чл.24.ст.2 и 4.Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима.

Кандидат који не испуни унапред одређено мерило за проверу одређене копетенције, искључује се из даљег тога изборног поступка, о чему ће бити обавештен у складу са чл.24.ст.4.Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Прекршајног суда у Лесковцу www.le.pk.sud.rs.

Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на на огласној табли и интернет презентацији Прекршајног суда у Лесковцу www.le.pk.sud.rs, на порталу е-управе, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.