Послови

13.03.2024.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАНЧЕВУ Панчево, Стевана Шупљикца 33

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАНЧЕВУ Панчево, Стевана Шупљикца 33

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Панчево, Стевана Шупљикца 33

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Извршилачко радно место на извршним предметима у звању референта

а) Услови које кандидат треба да испуњава за рад на радном месту: Општи услови за заснивање радног односа државног службеника прописани су чл. 45. ст. 1. Закона о државним службеницима. Као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

б) Посебни услови: IV степен стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

в) Компетенције које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
Опште функционалне компетенције :
- oрганизација и рад државних органа Републике Србије, 
- дигитална писменост,
- пословна комуникација

Посебне функционалне компетенције:
- посебне функционалне компетенције у одређеној области рада,
- познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда,
- познавање канцеларијског пословања.

Понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом.
Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. 
Пробни рад је обавезан за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу.

Компетенције ће се у изборном поступку проверавати по напред наведеном редоследу.

Општа функционална компетенција - организација и рад државних органа Републике Србије проверава се путем теста са питањима затвореног типа, који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора; у папирној форми; у трајању од 45 минута.
Општа функционална компетенција дигитална писменост проверава се решавањем задатака практичним радом на рачунару; у трајању од 30 минута.
Општа функционална компетенција - пословна комуникација проверава се писменом симулацијом; у папирној форми; у трајању од 30 минута.

Посебне функционалне компетенције проверавају се писаним путем (тест; заокруживањем једног од понуђених одговора; у трајању од 30 минута) и усменим путем (разговор са кандидатом; даје се предлог решења одређеног задатка; у трајању од 30 минута).

За вредновање сваке утврђене посебне функционалне компетенције путем разговора са кандидатом, користи се пет мерила: аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу података, прикладан речник и стил писања, јасноћа и концизност изнетог закључка. 

Проверу понашајних компетенција врши дипломирани психолог, путем интервјуа и упитника.

г) Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“, на сајту Службе за управљање кадровима Београд, на порталу е-управе и на интернет презентацији Прекршајног суда у Панчеву.

д) Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна Брзован, референт извршења Прекршајног суда Панчево, тел. 013/215-63-61.

ђ) Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на конкурс може се поднети лично или путем поште, Прекршајном суду у Панчеву, ул. Стевана Шупљикца 33, Панчево, са назнаком „За јавни конкурс – не отварати“.

Пријава на конкурс врши се на обрасцу, који је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет странице Прекршајног суда у Панчеву. Приликом предаје пријава добија шифру, под којом лице учествује у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана, од дана пријема пријаве.

е) Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном искуству, уверење издато од стране суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци). У погледу провере опште функционалн компетенције дигитална писменост, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен, и кандидата ослободи тестовне провере.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија ће одбацити.

Време и место провере компетенција кандидата биће одређени накнадно, након истека рока за подношење пријава на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора са комисијом бити обавештени телефоном или на други погодан начин.