Послови

20.03.2024.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СЕНТИ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СЕНТИ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СЕНТИ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ И НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни суд у Сенти, Главни Трг 2.

Радно место које се попуњава: 

1. Извршилачко радно место судијски помоћник – судијски сарадник у звању саветника

2. Радно место правосудног стражара – намештеник IV врсте

Опис послова радног места судијског помоћника – судијског сарадника: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом Суда у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши и друге послове самостално или под надзором судије или председника суда. 

Услови за рад на радном месту судијског помоћника – судијског сарадника:
- стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
- положен правосудни испит,
- потребне компетенције за рад на овом радном месту.

Опис послова радног места правосудног стражара: утврђује идентитет и разлоге доласка лица у зграду суда, по потреби претреса лица и ствари и одузима предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине, забрањује улазак у зграду суда лицу са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола и других омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улазак у одређене просторије, удаљава из зграде лице које се не придржава његове забране или омета ред и мир, задржава лице затечено у вршењу кривичног дела за које се гони по службеној дужности и о томе одмах обавештава органе унутрашњих послова, штити од напада зграду суда, другим радњама штити имовину и лица у згради, сачињава писмени извештај у случају употребе средстава принуде у који уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу, врши послове везане за заштиту од пожара, обавља и друге послове по налогу руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите и председника суда.

Услови за рад на радном месту правосудног стражара:
- III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, 
- здравствена (психо-физичка) способност и обученост за руковање ватреним оружјем, 
- најмање једна година радног искуства, 
- познавање законских и других прописа на основу којих се обављају послови правосудне страже.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак за радно место судијског помоћника – судијског сарадника спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компeтенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних компетенција за радно место судијског помоћника – судијског сарадника:
Кандидатима који учествују у изборном поступку за радно место вршиће се најпре провера општих функционалних компетенција и то:
- Компетенција организација и рад државних органа Републике Србије проверава ће се путем теста који ће се састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити комисија методом случајног избора из базе питања која je објављена на интернет страници Прекршајног суда у Сенти. Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је 45 минута.
- Компетенција дигитална писменост провераваће се израдом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци слични задацима који су објављени на интернет страници Прекршајног суда у Сенти. Време за израду задатка је 45 минута. У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује одговарајући сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и желећи да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције дигитална писменост неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
- Компетенција пословна комуникација провераваће се решавањем теста који ће се радити у папирној форми. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора из постављених задатака који ће бити слични задацима објављеним на интернет старници Прекршајног суда у Сенти. Време за израду задатака је 45 минута.
Комисија ће саставити извештај о резултатима провере општих функционалних компетенција а укупан број бодова који се могу доделити кандидату износи највише 9 бодова.

2. Провера посебних функционалних компетенција за радно место судијског помоћника – судијског сарадника: 
Међу кандидатима врши се провера три посебне функционалне компетенција и то:
- Посебна функционална компетенција за радно место судијског помоћника – судијског сарадника у области рада познавања материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда: Судски пословник, Закон о државним службеницима, Закон о уређењу судова и познавање прописа којима се уређује употреба печата и штамбиља- провера ће се вршити писаним путем – тест. Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима (коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивање и др) комисија ће удаљити кандидата са теста и у том случају се сматра да кандидат није положио тест. Тест ће саставити комисија методом случајног избора из базе питања која је објављена на интенет страници Прекршајног суда у Сенти. Кандидати ће радити тест у папирној форми. Време за израду теста је 45 минута. Максимални број бодова на тесту је 15.
- Посебна функционална компетенција за радно место судијског помоћника – судијског сарадника у области рада поседовања вештина за израду судских одлука и других аката: провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом. 
- Посебна функционална компетенција за радно место судијског помоћника – судијског сарадника – Знање и вештине за рад у пословном софтверу за управљање предметима у оквиру правосудног информационог система - провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова на радном месту судијског помоћника – судијског сарадника. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак а време за припрему кандидата је 15 минута.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање посебних функционалних компетенција путем разговора са кандидатима су следећа: аналитичност, систематичност, познавање поступка, метода и техника рада, прецизност и тачност у навођењу података, јасноћа и концизност изнетог закључка.
Максимални број бодова приликом провере посебних функционалних компетенција је 20.

3. Провера понашајних компетенција: управљање информацијама, управљање задацима и оставривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника а испитивање путем упитника обавиће дипломирани психолог.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено). Максимални број бодова који кандидат може добити је 6.

Врста радног односа: Радни однос за оба радна места се заснива на неодређено време у Прекршајном суду у Сенти уз обавезан пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6 месеци.

Општи услови за рад: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: 20.03.2024. године. Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Прекршајног суда у Сенти, на интернет презентацији Прекршајног суда у Сенти, на порталу е- управе и на интернет презентацији и у периодичном издању Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација “Послови”. Последњи дан за подношење пријава је 28.03.2024. године. 
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Сенти.
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве се уноси у образац пријаве након што Комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази које прилажу кандидати за радно место правосудног стражара као и кандидати за радно место судијског помоћника који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом:
1. биографија са наводима о досадашњем радном искуству,
2. уверење о држављанству Републике Србије,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. диплома којом се потврђује стручна спрема,
5. доказ о положеном правосудном испиту (радно место судијског помоћника – судијског сарадника),
6. исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
7. потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу,
8. уверење надлежног органа (МУП) да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци),
9. уверење издато од стране суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци). 
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).
Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована. 

Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом, позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Пријаве и докази за јавни конкурс се подносе у канцеларији бр. 6 Прекршајног суда у Сенти, улица Главни Трг бр. 2 или поштом на наведену адресу, са назнаком “Пријава на јавни конкурс-попуњавање изршилачког радног места за пријем и експедицију.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Маријана Матић, контакт телефон 024/811-580 или у згради суда у Сенти, улица Главни Трг бр. 2 канцеларија бр. 6.

Датум и место провере компeтенција учесника у изборном поступку: са учесницима поступка чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Прекршајног суда у Сенти, улица Главни Трг бр. 2. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које наведу у својим обрасцима пријаве.
Kандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или мејл адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење да кандидат није осуђиван. Одредбом члана 9 став 3 Закона о општем управном поступку прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док је одредбом члана 103 став 3 Закона о општем управном поступку прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу *“изјава” у Обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима при запошљавању у државни орган кандидатима су под једнаким условима доступна сва радна места, а избор кандидата врши се на основу провере компетенција.
Обавештавају се учесници да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Прекршајни суд у Сенти не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на огласној табли Прекршајног суда у Сенти, на интернет презентацији Прекршајног суда у Сенти, на порталу е- управе и на интернет презентацији и у периодичном издању Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, може се преузети на званичној интернет презентацији Прекршајног суда у Сенти.