Послови

06.03.2024.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СУБОТИЦИ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СУБОТИЦИ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Судијски помоћник – виши судијски сарадник, у звању самостални саветник

Опис послова: обрађује сложене предмете, проучава правна питања у вези са радом судија и извештава о стању у појединачним предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, прати и проучава праксу судова и међународних судских органа, припрема реферате о прегледаним предметима и нацрте сентенци и мишљења судске праксе, проучава предмете који су прослеђени ради одлучивања по жалби, сачињава службене белешке, анализе и обавештења по налогу надзорног судије, припрема реферат за надзорног судију у погледу испитивања процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања о правним лековима, припрема нацрте одлука о дозвољености правног лека, припрема решења о висини судске таксе, обавља и друге послове по налогу председника суда. 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и радно искуство најмање две године након положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад за овом радном месту. 

Општи услови: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

Врста радног односа и место рада: Радни однос се заснива на неодређено време у Прекршајном суду у Суботици, Трг Лазара Нешића број 1. Пробни рад је обавезан за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. 

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције, и фазе у којој се спроводи интервју са конкурсном комисијом (у даљем тексту: комисија). 

Компетенције које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: 

1. Опште функционалне компетенције: 
а) организација и рад државних органа Републике Србије (проверава се путем теста са питањима затвореног типа, који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора, а према материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција који се може наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs,); 
б) дигитална писменост (проверава се решавањем задатака практичним радом на рачунару према материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција који се може наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs, a кандидати који су приложили одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању ове компетенције се не проверавају и добијају 3 бода); 
в) пословна комуникација (проверава се писменом симулацијом према материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција који се може наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs). Провера сваке од општих функционалних компетенција трајаће 30 минута. 

2. Посебне функционалне компетенције: 
а) Посебна функционална компетенција у области рада судска управа – познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда (проверава се путем теста); 
б) Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник– поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката (проверава се усменим путем – разговор са кандидатом); 
в) Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник – вештине презентације, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима (проверава се усменим путем – разговор са кандидатом). 

Тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора. Време за израду теста је 45 минута. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења задатка који је типичан за обављање послова на радном месту за које је расписан конкурс. Време за припрему усменог задатка је 15 минута. 

3. Понашајне компетенције: а) управљање информацијама; б) управљање задацима и остваривање резултата; в) оријентација ка учењу и променама; г) изградња и одржавање професионалних односа; д) савесност, посвећеност и интегритет. Наведене понашајне компетенције ће се проверавати путем интервјуа са кандидатима базираног на компетенцијама. 
Након што се изврши провера општих и посебних функционалних и понашајних компетенција кандидата, комисија ће обавити интервју са кандидатима, који подразумева разговор са кандидатима у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа. 

Образац пријаве на конкурс и адреса на коју се пријава подноси: Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Суботици. Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се поштом на адресу Прекршајни суд у Суботици, 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места судијски помоћник - виши судијски сарадник”. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у Oбразац пријаве након што Комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења. 

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Татјана Ивошевић, административно-технички секретар, број телефона: 024/554-955, 024/641-160. 

Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: По истеку рока за подношење пријава на конкурс, Комисија прегледа све приспеле пријаве и на основу података из пријаве саставља списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спроводи изборни поступак. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве комисија одбацује решењем. Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у Обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Прекршајног суда у Суботици, Трг Лазара Нешића бр. 1, о чему ће учесници конкурса бити обавештенина контакте (бројеве телефона или имејл адресе) које наведу у пријави. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл адресе), које наведу у својим Обрасцима пријаве. Комисија ће на основу постигнутих резултата кандидата у свим фазама изборног поступка сачинити листу свих кандидата који су испунили мерила прописана за избор, рангирањем према резултатима кандидата од највећег ка најмањем, коју листу ће доставити председнику Прекршајног суда у Суботици. 

Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплома којом се потврђује стручна спрема; уверење о положеном правосудном испиту;потврда да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, издате од стране државног органа у коме је учесник конкурса био у радном односу; уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије (не старије од шест месеци); друге доказе о стеченим знањима и вештинама (ближе означене у Обрасцу пријаве који чини саставни део овог конкурса, а које учесници конкурса наведу). Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског преводиоца. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована. 

Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са комисијом позивају се да, у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на горе наведену адресу Прекршајног суда у Суботици. 

НАПОМЕНЕ: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује. Потребно је да кандидат у делу „Изјава*“ у Обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција. Овај оглас оглашава се на интернет презентацији и огласној табли суда, на порталу е-управе и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.