Послови

15.05.2024.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни суд у Зрењанину, Житни трг бб, ПЦ “Мала Варош“ III спрат.

За попуњавање радног места:

I. Судијски помоћник - виши судијски помоћник у звању самосталног саветника

1. Услови које кандидат треба да испуњава за рад на радном месту:
Општи услови: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности и радног односа, да учесник конкурса има општу здравствену способност за рад, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, радно искуство најмање 2 године након положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

2. Опис послова: помаже судији и израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске као и изјаве странака, припрема за објављивање усвојена правна схватања, самостално или уз надзор и упутства судије врши послове одређене законом и Судским пословником, као и друге стручне послове под надзором и по упутствима судије и председника суда.
Положен државни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу.

3. Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне комптенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Провера општих функционалних компетенција:
- Организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем – тест)
- Дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатка практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару)
- Пословна комуникација (провера ће се вршити писаним путем - тест)
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интенета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка. Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција врши се провера посебних функционалних компетенција.

Провера посебних функционалних компетенције за одређено радно место:
- Поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката (провера ће се вршити писаним путем - тест)
- Поседовање знања и вештина за израду нацрта сентенци о заузетим правним ставовима (провера ће се вршити писаним путем - тест)
- Поседовање вештина презентације, вештина управљања поступком и вештина извештавања у предметима - провераваће се усменим путем (разговор са кандидатом).
Време за израду писаног задатка не може бити дуже од једног сата. Време за припрему усменог задатка не може бити дуже од тридесет минута.

Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, те изградња и одржавање професионалних односа.
Провера понашајних компетенција ће се вршити интервјуом са психологом.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: процена мотивације за рад на свим радним местима и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

4. Докази који се прилажу уз пријаву:
Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави следеће доказе:
1. биографија,
2. оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије,
3. оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених,
4. оригинал или оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
5. оригинал или оверена копија доказа о положеном правосудном испиту,
6. оригинал или оверена копија потврде да учеснику раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник конкурса био у радном односу,
7. оригинал или оверена копија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад,
8. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци) издато од стране Министарства унутрашњих послова РС,
9. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци) и
10. други докази о стеченим знањима и вештинама.

5. Место и време провере компетенција кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава. Провера општих функционалних компетенција, провера посебних фунционалних компетенција, провера понашајних комптенција, као и интервjу са комисијом обавиће се у просторијама Прекршајног суда у Зрењанину, Ул. Житни трг бб, ПЦ “Мала Варош“ III спрат.

II Радно место на извршним предметима у звању референта
2 извршиоца

1. Услови које кандидат треба да испуњава за рад на радном месту:
Општи услови: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности и радног односа, да учесник конкурса има општу здравствену способност за рад, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови: IV степен средње стручне спреме, средња школа друштвеног или природног смера, положен државни стручни испит, најмање две година радног искуства у струци и потребне компетенције за рад на овом радном месту.
Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу.

2. Опис послова: Правоснажне и извршне судске одлуке уписује у одговарајуће уписнике и формира предмете, предузима радње и мере у циљу извршења одлука, евидентира извршене судске одлуке и припрема их за архиву, спроводи поступак извршења прекршајних налога и решења органа управе, спроводи поступак извршења одлука других прекршајних судова, обавља и друге послове по налогу и председника Суда, секретара Суда и шефа писарнице.

3. Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне комптенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Провера општих функционалних компетенција:
1) Организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест)
2) Дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатка практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару)
3) Пословна комуникација (провера ће се вршити писаним путем - тест)
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.

Провера посебних функционалних компетенција:
1) познавање прописа релаватних за организацију и надлежност суда, провера ће се вршити писаним путем - тест
2) поседовање знања и вештина потребних за рад на пословном софтверу за управљање предметима, провера ће се вршити писаним путем - тест
3) познавање канцеларијског пословања - провера ће се вршити усменим путем - разговор са кандидатом.

Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, те изградња и одржавање професионалних односа.
Провера понашајних компетенција ће се вршити интервјуом са психологом.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: процена мотивације за рад на свим радним местима и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено)

4. Докази који се прилажу уз пријаву:
Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави следеће доказе:
1. биографија
2. оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије
3. оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених
4. оригинал или оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спрема
5. оригинал или оверена копија доказа о положеном државном испиту (уколико је кандитат положио државни испит)
6. оригинал или оверена копија потврде да учеснику раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник конкурса био у радном односу
7. оригинал или оверена копија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад
8. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци) издато од стране Министарства унутрашњих послова РС
9. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци)
10. други докази о стеченим знањима и вештинама.

5. Место и време провере компетенција кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава. Провера општих функционалних компетенција, провера посебних фунционалних компетенција, провера понашајних комптенција, као и интерјву са комисијом обавиће се у просторијама Прекршајног суда у Зрењанину, Ул. Житни трг бб, ПЦ “Мала Варош“ III спрат.

Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Оливера Вилимоновић Лужаић, секретар суда, тел. 023/525-253.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на конкурс подноси се, путем поште, Прекршајном суду у Зрењанину, Ул. Житни трг бб, ПЦ “Мала Варош“ III спрат, са назнаком „За јавни конкурс - не отварати“.

Напомене: Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је саставни део овог огласа и може се преузети са интернет странице Прекршајног суда у Зрењанину. Приликом предаје, пријава добија шифру под којом лице учествује у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од пријема пријаве.
У изборном поступку Комисија може да проверава само оне компетенције које су наведене у огласу о конкурсу и на начин који је наведен у конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену провере, бити обавештени путем контакт бројева телефона које наведу у пријавама. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавештавају се о томе да почиње изборни поступак најамање три дана пре отпочињања изборног поступка. Канадидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције обавештава се да је искључен из даљег тока изборног поступка. 
Документи о чињеницама о којима се води служебна евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да кандидат није осуђиван, уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и уверење да се против кандидата не води кривични поступак. Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је оверена код јавног бележника. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у Обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Државни службеник који се пријављује на конкурс подоси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија ће одбацити.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Прекршајни суд у Зрењанину не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Прекршајног суда у Зрењанину, на порталу е-управе и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.