Послови

19.01.2022.

Радно место за финансијске послове, у звању самостални саветник

АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ

АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-9829/2021 од 27.10.2021. године, Авио-служба Владе, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Авио-служба Владе, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијске послове, у звању самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу законитости, рачуноводствене исправности и веродостојности финансијско-материјалне документације у смислу испуњености услова који су утврђени у фискалним, рачуноводственим и другим релевантним прописима и контролу законитости пословне промене, припрема и уноси захтеве за преузимање обавеза и плаћање по свим економским класификацијама и програмским активностима као и захтеве за промену квота и апропријација; врши проверу и исплату инофактура са израдом девизних налога преко апликације за девизно пословање и води помоћну евиденцију о њима; врши проверу тачности економских класификација, расположивости буџетских апропријација и квота, основаности приложене документације за стварање обавезе, врши исплату уговора о делу и уговора о обављању привремених и повремених послова за физичка лица и подноси појединачне пореске пријаве; стара се о благовременом измирењу финансијских обавеза и наплату потраживања; води евиденцију извршења уговора; припрема предлог финансијског плана за израду нацрта закона о буџету, израђује, прати и усаглашава оперативне финансијске планове за извршење буџета, учествује у изради плана јавних набавки, извештаја приликом годишњег пописа и интерних и општих аката Службе; врши редовно усаглашавање и сравњивање консолидованог стања главне књиге трезора са помоћним евиденцијама, доставља финансијске податке Управи за трезор за регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору и ажурира друге прописане евиденције; стара се о изради и достављању планова за извршење буџета на месечном нивоу, о чувању документације на прописани начин; обавља и друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова рaдног места.

Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

III Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

1. Провера општих функционалних компетенција
• организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

1)    Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије; извршење буџета) – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
2)    Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о оснивању Авио-службе Владе) - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
3)     Посебна функционална компетенција за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платама државних службеника и намештеника; посебан колективни уговор за државне органе; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника) - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, интервјуа базираном на компетенцијама и узорку понашања.

4. Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs или у штампаној верзији на писарници Авио-службе Владе, Нови Београд, Булевар Михајла Пупуна бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VII Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) / кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

IX Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа с Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Авио-служба Владе, Палата „Србијаˮ, Булевар Михаjла Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд.

X Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 05.02.2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Палата „Србијаˮ Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина бр. 2 – источно крило.

Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Авио-службе Владе, Палата „Србијаˮ Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина бр. 2 – источно крило.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.

XI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или непосредно на адресу Авио-служба Владе, Палата „Србијаˮ, Булевар Михаjла Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (назив радног места)”.

XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Јованка Перушиновић, тел. 011/2289-840, у периоду од 10 до 12 часова.

НАПОМЕНE
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.