Послови

19.01.2022.

Радно место за подршку финансијским пословима, у звању сарадника

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије”, број 79/2005, 81/2005 - исправка, 83/2005 - исправка, 64/2007, 67/2007 - исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије”, број 02/2019 и 67/2021), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку финансијским пословима, у звању сарадника
у Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове – Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања
1 извршилац

Опис послова: Прикупља, уређује, припрема и учествује у изради података потребних за израду финансијских анализа и извештаја, пројеката и статистичких извештаја; отвара налоге рада из делокруга рада Управе и врши обраду тарифних ставова; врши обраду и издавање налога за наплату таксе и решења о одобрењу вршења техничког надзора подносиоцима захтева; даје обавештења и информације странкама на основу евиденције о примљеним, обрађеним и архивираним предметима; прати реализацију налога рада и контролише ток активних радних предмета и закључивање налога рада и води евиденцију о реализованим налозима рада; припрема, прикупља, врши и евидентира документацију о техничком и индустријском надзору и води евиденцију у вези са документацијом о техничком и индустријском надзору; прати и надзире реализацију наплате прихода од такси и води и прати пословне књиге; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања.

Услови: Стечено високо образовање из области економске науке, менаџмента или машинског инжењерства на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на основним академским студијама у трајању до 3 (три) године; најмање 3 (три) године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Улица Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку, прво се проверавају опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста (писано);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару) и
- пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног поступка.

У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник предметног Јавног конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања предметне компетенције, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу под називом – рад на рачунару), достави и тражени доказ у форми оргинала или у форми оверене копије.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере, односно комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем, терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавање), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о платама државних службеника и намештеника “Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006, 63/2006 - исправка, 115/2006 - исправка, 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018), провераваће се путем симулације (писано).

Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; орјентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа, као и савесност, посвећеност и интегритет), провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, са назнаком “За јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног места”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Селаковић Милош, телефон 011/2607-080 локал 107, од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник на Јавном конкурсу пунолетан; да учеснику на јавном конкурсу раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријава јесте 8 (осам) дана и почиње да тече првог наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа „Послови“, Националне службе за запошљавање. Датум објављивања - 19.01.2022. године. Рок за подношење пријава – закључно са даном 27.01.2022. године.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу www.uprava-brodova.gov.rs

Приликом предаје пријаве на Јавни конкурс пријава добија шифру под којом Подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или непосредно на адресу: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

Пријава на јавни конкурс се врши на Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог јавног конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије”, број 02/2019 и 67/2021).

Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве која је доступна на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу www.uprava-brodova.gov.rs или у штампаној верзији у пословним просторијама Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, у току радног времена од 08.30 до 15.30 часова, сваког радног дана.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оргинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оргинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује тражена стручна спрема; оргинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оргинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси оргинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник Републике Србије”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018), је прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања наведеног закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа. Да основни судови, односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа почев од 01.03.2017. године. Да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 01.03.2017. године, а до именовања јавног бележника.

Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у општини или у суду.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је да у поступку који се покреће на захтев странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција, односно да ли жели да Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, у писаној форми се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу: Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да предметни испит положе до окончања пробног рада. У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије”, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005 - исправка, 64/2007, 67/2007 - исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020), је прописано да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене Oгласом о Јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од дана 07.02.2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телефона или електронским путем на електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србије, ул. Булевар Михаила Пупина број 2, 11070 Београд, Нови Београд. Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у пословним просторијама Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд. Учесницима конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим образцима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је именована од стране директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу на основу Решења број 14-0-9/2021-75 од 30.12.2021. године.

Предметни оглас објављује се на интернет презентацији Службе за управљање кадровима – www.suk.gov.rs; на огласној табли и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу – www.uprava-brodova.gov.rs; на порталу е-управе – www.deu.gov.rs; на интернет презентацији Националне службе за запошљавање – www.nsz.gov.rs, и у периодичном издању огласа „Послови“, Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.