Послови

01.04.2024.

Расписује конкурс за пријем у радни однос...

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:


ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ/ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 12 ИЗВРШИОЦА:

I за Центар за радиологију
- 11 виших/струковних радиолошких техничара на неодређено време са пробним радом од три месеца
 
II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар
-1 виши/струковни лабораторијски техничар на неодређено време са пробним радом од три месеца

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит;


ЗДРАВСТВЕНE  РАДНИКE СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 35 ИЗВРШИОЦА:

I за Клинику за гинекологију и акушерство
-4 гинеколошко-акушерске сестре са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

II за Клинику за дигестивну хирургију- Прва хируршка
-1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

III за Клинику за нефрологију
-1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

IV за Kлинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
-5 медицинских сестарa/техничара општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

V за Центар за пријем и збрињавање урегнинх стања – Ургентни центар
-14 медицинских сестарa/техничара општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

VI за Центар за анестезиологију и реаниматологију
-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

VII за Центар за радиологију
-1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

VIII за Клинику за кардиологију
-4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

IX за Клинику за Ендокрину хирургију
-1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

X за Клинику за урологију
-1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

XI за Клинику за васкуларну хирургију
-1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца


Услови: IV степен стручне спреме одговарајућег смера и положен стручни испит


Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
•    кратка пословна биографија (са контакт подацима)
•    оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидати конкуришу
•    оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за здравствене раднике са средњом стручном спремом)
•    оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
•    доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
•    уверење о држављанству

Описи послова за радна места су утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима је доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
 
Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.