Послови

01.04.2024.

Расписује конкурс

ГАК „Народни фронт“


На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласникр РС'' бр. 96/2019 и 58/2020) у складу са  Кадровским  планом Гинеколошко акушерску клинику ''Народни фронт'' за 2022. годину, бр. 112-01-64/2022-02, и члана 25. Статута Клинике (Решење Министарства здравља бр.110-100-54 2022/22 од 01.03.2022.године), ГАК „Народни фронт“ дана 01.04.2024. године расписује


ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I     На одређено време за послове:

-    Доктор медицине – специјалиста социјалне медицине - 1 извршилац
     Одељење за планирање, организацију и медицинску статистику

1.    Високо образовање

-    На интегрисаним академским студијама , по пропису који  уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године, и  завршена специјализација доктор медицине –специјалиста социјалне медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
-    На основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет године – по пропису који који је уређивао високо образовање  до 10.септембра 2005.године и завршена специјализација доктор медицине - специјалиста социјалне медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сардника.

Додатна знања/ радно искуство
-    Радно искуство: Најмање четири године рада у здравственој установи
II    Опис послова радног места:  

•    aнализа података и израда извештаја;
•    израда годишњег Плана рада и извештаја о реализацији Плана рада Клинике, као и израда периодичних планова и извештаја;
•    израда периодичних извештаја о извршењу Плана рада ГАК;
•    припрема и организује континуирану медицинску едукација за лекаре;
•    прати и кординира рад на унапређењу квалитета рада Клинике, предлаже и спроводи мере за унапређење и сачињава извештаје  о показатељима квалитета рада Клинике и план унапређења квалитета рада Клинике;
•    координација анкетирања о задовољству пацијената и запослених;
•    рад на пројектима;
•    израда процедура и протокола;
•    прикупља, контролише и уноси све статистичке податке везане за рад клинике;
•    учествује у развоју и инплементацији здравствених информационих система на Клиници;
•    израђује анализе, извештаје, елаборате и пројекте од значаја за рад Клинике;
•    обавља и све друге послове из домена социјалне медицине, као и друге послове по налогу руководиоца службе и в.д. директора Клинике и њима је одговоран за свој рад.

III     Пријаве и доказе о испуњености услова  кандидати достављају: на емаил адресу markovic.radomir@gakfront.org са назнаком пријава на конкурс – доктор медицине –специјалиста социјалне медицине.
IV    Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Татјана Живковић, 011/2068- 334

V    Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 10 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Огласа на сајту Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и интернет страници клинике.

VI    Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:
•    Кратка пословна биографија
•    Доказ о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању)
•    Доказ о испуњењу услова (положен специјалистички испит – оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом стручном називу доктор медицине –специјалиста социјалне медицине)
•    Фотокопија личне карте
•    Извод из матичне књиге
•    Лекарско уверење о здравственој способности прилаже само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
VII     Трајање радног односа: За наведено радно место заснива се радни однос на одређено време, са пробним радом од 3 месеца.
VIII    Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина обавиће се у просторијама Гинеколошко акушерске клинике „Народни фронт“ Београд, Краљице Наталије 62, с тим што ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
Овај акт је сачињен у електронској форми у складу са законом којим се уређује електронски документ и законом којим се уређује електронски потпис. Овај акт сарджи електронски потпис законског заступника.