Послови

24.04.2024.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/20181, 157/2020 и 142/2022), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19 и 67/21) и члан 27.к Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 138/2022 и 118/2021), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракићa 5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за статистичке анализе, квалитет, стандарде и пољопривреду, у Одељењу за статистику пољопривреде и шумарства, у Групи за статистику биљне производње и шумарства
1 извршилац

Опис послова: учествује у изради, изменама и допунама методолошких основа и инструмената статистичких истраживања у области биљне производње и шумарства; учествује у припреми и спровођењу статистичких истраживања у области биљне производње и шумарства; дефинише захтеве за измене и допуне аутоматске обраде података за поједине фазе истраживања; врши анализу обухвата, квалитета, конзистентности и тачности података по постојећем програму логичке контроле; припрема табеле, коментаре и објашњења у званичним публикацијама и за интернет презентацију из области Групе; ради на аналитичким прегледима и учествује у припремању пројеката за поједине кориснике; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или математичке науке или биотехничке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним судијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

2. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за за националне рачуне и цене, у Одељење за годишње и кварталне националне рачуне, у Одсеку за обрачун бруто домаћег производа (БДП)
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради статистичких база података или других административних извора података; припрема појединачне елементе из база података, који су потребни за обрачун макроекономских агрегата; ради на базама података по институционалним секторима и секторима класификације делатности; ради на обрачуну бруто домаћег производа и других макроекономских агрегата у текућим и сталним ценама; учествује у изради додатних аналитичких табела и врши структурне анализе добијених резултата и повезује их с другим резултатима статистичких истраживања; израђује публикације из области националних рачуна и прати промене у методологији Система националних рачуна; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или математичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

3. Статистичар-истраживач у звању млађи саветник
у Сектору за националне рачуне и цене, у Одељењу за статистику цена, у Групи за статистику произвођачких цена
1 извршилац

Опис послова: Учествује у спровођењу статистичких истраживања и првој анализи резултата за обраду произвођачких цена; припрема податке за сталне кориснике и публикације; учествује у развојним пројектима Групе; обавља аналитичке послове за потребе корисника; одржава базу података о производима из области произвођачких цена и прати ситуацију на тржишту на основу достављених извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких нанука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Статистичар-аналитичар, у звању виши саветник
у Сектору за националне рачуне и цене, у Одељењу за статистику цена, у Групи за статистику цена услуга
1 извршилац

Опис послова: Спроводи статистичка истраживања о ценама услуга, спроводи методолошка унапређењу везана за истраживања о ценама услуга, ради на развојним пројектима у Групи; учествује на усклађивању израде индекса цена услуга са методологијама и препорукама Евростата; учествује у припреми образаца за спровођење истраживања; врши избор репрезентативног узорка за истраживање и сталну контролу репрезентативности узорка; врши контролу и анализу податка и даје стручну помоћ даваоцима података; учествује у раду на анализи податка цена услуга; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

5. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору пословних статистика, у Одсеку за структурне пословне статистике
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради, изменама и допунама методолошких основа и инструмената статистичких истраживања из области структурних пословних статистика; ради на проналажењу оптималних решења у примени аутоматске обраде података, публиковању података и спровођењу истраживања из области структурних пословних статистика и ради на повезивању података и стандарда из ове области са подацима и стандардима из других области у статистичком систему; учествује у припреми и спровођењу истраживања и обавља аналитичке, стручне и документационе послове из области структурних пословних статистика; прати резултате гранских статистика, промене система књиговодствених и других евиденција и њихов утицај на обрачун индикатора из области структурних пословних статистика; ради на дефинисању захтева за измене и допуне пројекта аутоматске обраде података за поједине фазе истраживања, анализира обухват, квалитет, конзистентност и тачност података по постојећем програму логичке контроле; припрема табеларне приказе, коментаре и објашњења у званичним публикацијама и за интернет презентацију; учествује у анализи резултата статистичких истраживања и изради коментара и припрема податке за различите аналитичке прегледе; учествује у припремању података за поједине кориснике и у дефинисању и креирању база података РЗС за потребе корисника; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука, техничко-технолошких наука, друштвено- хуманистичких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије -демограф, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору друштвених статистика и Циљева одрживог развоја, у Одељењу за попис становништва, у Групи за организацију пописа и статистику азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција
1 извршилац

Опис послова: Обавља методолошко-аналитичке послове из области статистике азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција; ради на организацији теренских припрема пописа, дефинише критеријуме за селекцију кандидата за рад у попису и координира активности везане за селекцију и обуку непосредних учесника пописа, израђује посебне процедуре, протоколе и друге организационе инструменте; учествује у изради детаљног плана пописних активности и прати ток њихове реализације; координира активности у вези са формирањем пописних комисија, сарађује са пописним комисијама и даје им смернице за рад; учествује у изради методологије и анализи података из области статистике азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција; обрађује податке у складу са посебним захтевима корисника и учествује у изради статистичко-аналитичких студија из области пописа становништва и међународних миграција; прати усклађеност домаћих и међународних прописа из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно- математичких наука или друштвено-хуманистичких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије-демограф, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

7. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору друштвених статистика и целоживотног учења, Одељењу за статистику образовања, науке и културе, Групи за статистику доуниверзитетског образовања и целоживотног учења
1 извршилац

Опис послова: Обавља методолошко-аналитичке послове из области доуниверзитетског образовања и целоживотног учења; учествује у организационим и теренским припремама за спровођење истраживања и припреми специфичних методолошких упутстава; учествује у креирању основних и помоћних образаца и креира табеле коначних резултата и документационих табела; учествује у дефинисању критеријума контроле контингената и логичке контроле примљеног материјала и у изради специфичних статистичко-аналитичких студија из области статистике доуниверзитетског образовања и целоживотног учења; припрема податке за сложене међународне табеларне прегледе и учествује у припреми података за различите аналитичке прегледе и пројекте за поједине кориснике; креира и предлаже садржај веб презентација и сарађује са корисницима статистичких података; учествује у стручним скуповима и радионицама које организују међународне институције; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или друштвено-хуманистичких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије– демограф, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

8. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору друштвених статистика и Циљева одрживог развоја, у Одељењу за статистику образовања, науке и културе, у Групи за статистику високог образовања, науке и културе Републичког завода за статистику
1 извршилац


Опис послова: Обавља методолошко-аналитичке послове из области високог образовања, науке и културе; учествује у организационим и теренским припремама за спровођење истраживања и припреми специфичних методолошких упутстава; учествује у креирању основних и помоћних образаца и креира табеле коначних резултата и документационих табела; израђује специфичне статистичко-аналитичке студије из области статистике високог образовања и науке; ради на дефинисању критеријума контроле контингената и логичке контроле примљеног материјала; припрема податке за сложене међународне табеларне прегледе; креира и предлаже садржај веб презентација и сарађује са корисницима статистичких података; учествује у стручним скуповима и радионицама које организују међународне институције; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или друштвено-хуманистичких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије – демограф, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

9. Статистичар-истраживач у звању млађи саветник
у Сектору друштвених статистика и Циљева одрживог развоја, у Одељењу за статистику образовања, науке и културе, у Групи за статистику високог образовања, науке и културе
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми материјала при изради, измени и допуни методолошких основа и инструмената статистичких истраживања у области научноистраживачке делатности, буџетских издвајања за науку, иновационе делатности, културе и издавачке делатности; учествује у организационим и теренским припремама за спровођење истраживања; учествује у креирању основних и помоћних образаца и креира табеле коначних резултата и документационе табеле; учествује у раду на дефинисању критеријума контроле контингената и логичке контроле примљеног материјала и у изради специфичних статистичко-аналитичких студија из области статистике високог образовања, науке и културе; припрема податке за сложене међународне табеларне прегледе; креира и предлаже садржај веб презентација и сарађује са корисницима статистичких података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије – демограф, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

10. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору друштвених статистика и Циљева одрживог развоја, у Групи за статистику животног стандарда
1 извршилац

Опис послова: Обавља аналитичке послове из области животног стандарда; ради на изради методолошких упутстава за истраживања из области животног стандарда и усклађује их с међународним стандардима и препорукама; примењује дефинисана методолошка и системска решења, концепције и начине спровођења анкета; учествује у раду стручних скупова и радионица и прати међународне стандарде и препоруке из области животног стандарда, као и њихову примену; дефинише критеријуме рачунске и логичке контроле анкентног материјала; учествује у организацији истраживања на терену и у изради података из области животног стандарда; анализира и контролише резултате из области животног стандарда; учествује у припреми и изради публикација из области животног стандарда и одговара на захтеве корисника за подацима; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или природно математичких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије– демограф, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

11. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за развој, у Одељењу за развој база и софтверску подршку, Групи за за аналитичку подршку
1 извршилац

Опис послова: Ради на изради програмских решења за анализу статистичких података; дизајнира решења у циљу максималног повећања продуктивности обраде података статистичких истраживања; израђује и реализује решења за обраду података; утврђује токове, рокове и начин контроле за све фазе пројекта обраде; истражује и примењује програмску подршку за базу података; ради на формирању пројекта статистичког информационог система; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области математичке науке или рачунарске науке, или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

12. Инжењер пословне аналитике за подршку у звању млађи саветник
у Сектору за дисеминацију и интеграцију административних извора, у Одељењу за развој база и софтверску подршку, Групи за електронско пословање
1 извршилац

Опис послова: Учествује у развоју активности везаних за оптимизацију, аутоматизацију и дигитализацију пословних процеса у Заводу; пружа подршку у развоју и имплементацији апликација и сервиса за потребе електронског пословања Завода; примењује процедуре и информатичке стандарде и стандарде заштите везане за делокруг рада Групе; учествује на пословима развоја и подршке апликацијама електронског пословања; ради са базама статистичких података; учествује на пројектима у области електронског пословања; сарађује са унутрашњим организационим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља природно-математичких наука, или техничко-технолошких или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

13. Радно место за праћење примене докумената у процесу приступања ЕУ, у звању саветник
у Сектору за међународну сарадњу, у Одсеку за европске интеграције и међународну сарадњу, Групи за европске интеграције
1 извршилац

Опис послова: Прати Евростатове препоруке и методологије за прикупљање статистичких података; учествује у раду организационих јединица приликом припреме статистичких публикација; анализира статистичка документа и садржаје потребне за енглеску верзију веб сајта; сарађује у изради документа из области придруживања Европској Унији; сачињава службене белешке у оквиру ЕУ пројеката; врши превођење докумената за потребе Завода; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

14. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за тржиште рада, здравство, демографска кретања и развој интегрисаног система регистара, у Одсеку за демографију и статистику здравства
1 извршилац

Опис послова: Обавља методолошке послове из области природног и механичког кретања становништва, што подразумева статистику рођених и умрлих, закључених и разведених бракова, унутрашњих и међународних миграција и статистику здравства; обавља аналитичке послове из делокруга Одсека и примењује административне и друге изворе података у статистичким истраживањима у циљу контроле обухвата и унапређења квалитета података; на основу поднетог захтева израђује нацрте и креира табеле из области виталне статистике, миграција и статистике здравства; учествује у усклађивању методологије виталне статистике са међународним препорукама; израђује табеле по посебним захтевима корисника; учествује у изради специфичних статистичко - аналитичких студија из области виталне статистике, миграција и статистике здравства; учествује у раду међународних институција и стручних организација; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области биотехничке науке или медицинске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или друштвено-хуманистичких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије-демограф, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

15. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за тржиште рада, здравство, демографска кретања и развој интегрисаног система регистара, у Одсеку за регистре пословних субјеката, у Групи за статистички пословни регистар и групе предузећа
1 извршилац

Опис послова: Ради на методолошким решењима Статистичког пословног регистра, вођењу и одржавању истог и ради на методолошком развоју и увођењу годишњих стања статистичке јединице Група предузећа; обавља послове координације, сарадње са административним изворима и оцене квалитета преузетих података; припрема методолошко дефинисање и дизајн фаза одржавања СПР; врши структурне анализе великих и сложених пословних субјеката; ради на методолошкој припреми и вођењу истраживања о локалним јединицама СПР; врши евидентирање и праћење токова испуњавања захтева корисника; учествује у доношењу различитих интерних нормативних аката (упутстава, процедура, правилника) који су везани за СПР, у циљу прилагођавања рада међународним стандардима; израђује сложене аналитичке табеле на основу захтева корисника из земље и иностранства и спроводи методолошка упутства за потребе испитивања задовољства корисника СПР; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

16. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за тржиште рада, здравство, демографска кретања и развој интегрисаног система регистара, у Одсеку за регистре пословних субјеката, у Групи за административни регистар јединица разврставања
1 извршилац

Опис послова: Ради на методолошким решењима РЈР и на вођењу и одржавању истог; обавља послове координације, сарадње са административним изворима и оцене квалитета преузетих података; припрема методолошко дефинисање и дизајн фаза одржавања РЈР; ради на методолошкој припреми и вођењу истраживања о локалним јединицама РЈР; изучава и прати развој међународних статистичких стандарда и развој система управљања квалитетом и ради на припреми конкретних предлога за њихову имплементацију; сарађује са корисницима података РЈР, врши евидентирање и праћење токова испуњавања захтева корисника; испитује квалитет регистра у циљу исправки системских грешака и измене постојећих и доношењу нових методолошких решења; израђује сложене аналитичке табеле на основу захтева корисника; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

17. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за подршку пословању, ИТ инфраструктуру и изборе, у Одељењу за методологију узорка и статистику саобраћаја и телекомуникација, у Групи за статистику ваздушног, речног, поштанског и телекомуникационог саобраћаја
2 извршиоца

Опис послова: Ради на припреми методологије и на ревизији методологије и методолошких инструмената статистичких истраживања саобраћаја и телекомуникација; учествује на међународним састанцима и у пројектима међународне сарадње; прати инструменте економске и друге политике у области саобраћаја и телекомуникација; ради на припремању и спровођењу статистичких истраживања; припрема и учествује у изради класификација и номенклатура, студија, анализа и других докумената потребних за кориснике; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено–хуманистичких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

18. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за подручне статистичке и аналитичке центре, у Одељењу статистике за подручну јединицу за подручје општина Горњи Милановац, Чачак, Лучани, Краљево, Рашка, Врњачка Бања, Трстеник, Александровац, Брус, Варварин, Ћићевац и Крушевац, са седиштем у Краљеву, у Групи за спровођење пословних статистичких истраживања
1 извршилац

Опис послова: Учествује у методолошким и организационим унапређењима статистичких истраживања; прикупља и врши унос података и спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу прикупљених података; обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра; анализира и врши израду резултата статистичких истраживања; организује и припрема састанке у вези са решавањем питања организације и спровођења статистичких истраживања на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Краљево

19. Информатичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за подручне статистичке и аналитичке центре, у Одељењу статистике за подручну јединицу за подручје општина Горњи Милановац, Чачак, Лучани, Краљево, Рашка, Врњачка Бања, Трстеник, Александровац, Брус, Варварин, Ћићевац и Крушевац, са седиштем у Краљеву, у Групи за аналитику и информатику
1 извршилац

Опис послова: Ради на планирању, управљању и интеграцији информационих технологија за обраду статистичких истраживања; обавља послове око развоја апликације за обраду статистичких истраживања у складу са методологијом статистичких истраживања и одржава постојеће апликације; ради на администрацији информационог система и база података, анализира и врши израду резултата статистичких истраживања; сарађује на пословима унапређења примене информационих технологија и прати развој нових програмских алата; ради на инсталирању и одржавању рачунарско-комуникационе и друге техничке опреме; ради на визуализацији статистичких података и графичкој припреми публикација, учествује у реализацији статистичких истраживања из делокруга Одељења; спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу статистичких података прикупљених путем упитника; обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра, учествује у процесу прикупљања података од извештајних јединица за статистичка истраживања из делокруга Групе обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Краљево

20. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за подручне статистичке и аналитичке центре, у Одељењу статистике за подручну јединицу за подручје општина Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања, са седиштем у Зајечару, у Групи за спровођење пословних статистичких истраживања
1 извршилац

Опис послова: Учествује у методолошким и организационим унапређењима статистичких истраживања; прикупља и врши унос података и спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу прикупљених података; обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра; анализира и врши израду резултата статистичких истраживања; организује и припрема састанке у вези решавања питања везаних за организацију и спровођење статистичких истраживања на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или правне науке, или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зајечар

21. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за подручне статистичке и аналитичке центре, у Одељењу статистике за подручну јединицу за подручје општина Велика Плана, Велико Градиште, Голубац, Жагубица, Жабари, Кучево, Мало Црниће, Петровац, Пожаревац, Смедеревска Паланка и Смедерево, са седиштем у Смедереву, у Групи за спровођење пословних статистичких истраживања
1 извршилац

Опис послова: Учествује у методолошким и организационим унапређењима статистичких истраживања; прикупља и врши унос података и спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу прикупљених података; обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра; анализира и врши израду резултата статистичких истраживања; организује и припрема састанке у вези са решавањем питања везаних за организацију и спровођење статистичких истраживања на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево

22. Статистичар-аналитичар у звању саветник
у Сектору за подручне статистичке и аналитичке центре, у Одељењу статистике за подручну јединицу за подручје општина Велика Плана, Велико Градиште, Голубац, Жагубица, Жабари, Кучево, Мало Црниће, Петровац, Пожаревац, Смедеревска Паланка и Смедерево, са седиштем у Смедереву, у Групи за спровођење друштвених статистичких истраживања
1 извршилац

Опис послова: Учествује у методолошким и организационим унапређењима статистичких истраживања; прикупља и врши унос података и спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу прикупљених података; обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра; анализира и врши израду резултата статистичких истраживања; организује и припрема састанке у вези са решавањем питања везаних за организацију и спровођење статистичких истраживања на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево

23. Статистичар-истраживач, у звању млађи саветник
у Сектору за подручне статистичке и аналитичке центре, у Одељењу статистике за подручну јединицу за подручје општина Велика Плана, Велико Градиште, Голубац, Жагубица, Жабари, Кучево, Мало Црниће, Петровац, Пожаревац, Смедеревска Паланка и Смедерево, са седиштем у Смедереву, у Групи за спровођење друштвених статистичких истраживања
1 извршилац

Опис послова: Ради на прикупљању и уносу статистичких података путем упитника за статистичка истраживања из делокруга Групе; врши исправку података у прикупљеним статистичким упитницима након консултације са извештајним јединицама за статистичка истраживања из делокруга Групе; спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу статистичких података прикупљених путем упитника; обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра; одржава постојеће апликације; врши административне послове за потребе Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља природно-математичких наука, или техничко-технолошких или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево

24. Статистичар-аналитичар, у звању саветник
у Сектору за подручне статистичке и аналитичке центре, у Одељењу статистике за подручну јединицу за подручје општина Ражањ, Алексинац, Блаце, Куршумлија, Прокупље, Мерошина, Житорађа, Гаџин Хан, Дољевац, Сврљиг, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, Бабушница и Града Ниша, са седиштем у Нишу, у Групи за аналитику и информатику
1 извршилац

Опис послова: Учествује у раду на развоју апликација и одржава постојеће апликације; учествује у процесу прикупљања података од извештајних јединица за статистичка истраживања из делокруга Групе; анализира прикупљене податке; контролише и учествује у визуелној, логичкој и рачунској контроли статистичких података прикупљених путем упитника; прати процес ажурирања статистичког пословног регистра; даје инструкције анкетарима у вези начина прикупљања статистичких података из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља природно-математичких наука, или техничко-технолошких или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 СПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш

25. Статистичар-истраживач, у звању млађи саветник
у Сектору за подручне статистичке и аналитичке центре, у Одељењу статистике за подручну јединицу за подручје општина Ражањ, Алексинац, Блаце, Куршумлија, Прокупље, Мерошина, Житорађа, Гаџин Хан, Дољевац, Сврљиг, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, Бабушница и Града Ниша, са седиштем у Нишу, у Групи за аналитику и информатику
1 извршилац

Опис послова: Ради на прикупљању и уносу статистичких података путем упитника за статистичка истраживања из делокруга Групе; врши исправку података у прикупљеним статистичким упитницима након консултације са извештајним јединицама за статистичка истраживања из делокруга Групе; спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу статистичких података прикупљених путем упитника; обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра; одржава постојеће апликације; врши административне послове за потребе Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља природно-математичких наука, или техничко-технолошких или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш

26. Статистичар-аналитичар, у звању саветник
у Сектору за подручне статистичке и аналитичке центре, у Одсеку статистике за подручну јединицу за подручје општина Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Љубовија, Мали Зворник, Шабац и Лозница, са седиштем у Шапцу, у Групи за спровођење друштвених статистичких истраживања
1 извршилац

Опис послова: Учествује у методолошким и организационим унапређењима статистичких истраживања; прикупља и врши унос података и спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу прикупљених података; организује и обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра; анализира и врши израду резултата статистичких истраживања; организује и припрема састанке у вези са решавањем питања организације и спровођења статистичких истраживања на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или организационе науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Шабац

27. Статистичар-аналитичар, у звању саветник
у Сектору за подручне статистичке и аналитичке центре за Аутономну покрајину Војводина, у Одељењу статистике за подручну јединицу за подручје општина Житиште, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Сечањ и Чока, са седиштем у Зрењанину, у Групи за спровођење друштвених статистичких истраживања
1 извршилац

Опис послова: Учествује у процесу прикупљања података од извештајних јединица за статистичка истраживања из делокруга Групе; врши унос и визуелну, логичку и рачунску контролу статистичких података прикупљених путем упитника; врши исправку података у прикупљеним статистичким упитницима након консултације са извештајним јединицама за статистичка истраживања из делокруга Групе; обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра; организује одржавање инструктажа за рад анкетара на терену и даје инструкције анкетарима у вези спровођења статистичких истраживања; врши административне послове за потребе Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама нафакултету, најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Зрењанин

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Чланом 9. Закона о државним службеницима (“Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018,157/2020 и 142/2022) прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и да се избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
Организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано)
Дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практични рад на рачунару)
Пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писано)

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције Дигитална писменост (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основима коришћења интернета, обрада текста и табела, табеларне калкулације) ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције Дигитална писменост неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу „*Рад на рачунару”) достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција врши се провера посебних функционалних компетенција и то:

За радно место под редним бројем 1
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оператвини послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; техничке обраде и израде прегледа података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Уредба о утврђивању плана званичне статистике), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Анкета о површинама и засадима на крају треће сетве-Скраћена методологија), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 2
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оператвини послови (методе анализе и закључивања о стању у области), провераваће се путем писане симулације; Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације; Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (European System of National and Regional Accounts 2010 (ESA 2010) - Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament, провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 3 
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оператвини послови (методе анализа и закључивања о стању у области), провераваће се путем писане симулације; Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Цене произвођача индустријских производа-Скраћена методологија).

За радно место под редним бројем 4 
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оператвини послови (поступак израде стручних налаза), провераваће се путем писане симулације; Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације. Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Цене произвођача индустријских производа-Скраћена методологија; Eurostat: Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Sеrvices), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 5 
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (техничке обраде и израде прегледа података; методе анализе и закључивања о стању у области), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Годишњи структурни показатељи пословања предузећа-референтни метаподаци), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 6 
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (техничке обраде података и израда прегледа података; методе анализе и закључивања о стању у области), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици; Закон о попису становништва, домаћинстава и станова), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности, Закон о странцима; Закон о азилу и привременој заштити), провераваће се путем писане симулације,Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Методолошко-организационо упутство за организаторе, инструкторе и друге учеснике у попису)

За радно место под редним бројем 7 
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Истраживање о средњим школама – Референтни метаподаци; Анкета о образовању одраслих-Референтни метаподаци), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 8 
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; методе анализе и закључивања о стању у области), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације осебна функционална компентенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о високом образовању), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Високо образовање – Референтни метаподаци).

За радно место под редним бројем 9
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Истраживање и развој- Референтни метаподаци; Буџетска издвајања за науку - Референтни метаподаци), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 10
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (техничке обраде података и израда прегледа података; методе анализе и закључивања о стању у области), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици; Одлука о Програму званичне статистике 2021-2025), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Анкета о приходима и условима живота - Референтни метаподаци), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 11
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (базе података), провераваће се путем писане симулације,Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Кодекс праксе европске статистике), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 12
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (базе података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Правилник о безбедности информационо комуникационог система РЗС), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 13
Посебна функционална компетенција за област рада послови међунардне сарадње и европских интеграција (поступак праћења и спровођења обавеза које произилазе из процеса приступања ЕУ), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Национални програм за усвајање праних тековина Европске уније), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 14
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Статистика миграција становништва-Скраћена методологија), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 15
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (техничке обраде података и израда прегледа података; методе анализе и закључивања о стању у области), провераваће се путем писане симулације,
Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о привредним друштвима; Уредба о класификацији делатности), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 16
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (техничке обраде и израде прегледа података; методе анализе и закључивања о стању у области), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Одлука о програму званичне статистике), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о класификацији делатности; Уредба о класификацији делатности), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 17
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (техничке обраде података и израда прегледа података; методе анализе и закључивања о стању у области), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Одлука о програму званичне статистике), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Кодекс праксе европске статистике), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 18
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Годишње истраживање о грађевиснким радовима), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 19
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (информациона безбедност), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Одлука о програму званичне статистике), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Скраћене методологије статистичких истраживања: Статистички пословни регистар), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 20
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Скраћене методологије статистичких истраживања: Статистички пословни регистар), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 21
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Скраћене методологије статистичких истраживања: Годишње истраживање о грађевинским радовима), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 22
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Скраћене методологије статистичких истраживања: Анкета о радној снази), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 23
Посебна функционална компетенција за област рада административно-технички послови (методе и технике прикупљања података ради даље обраде), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Скраћене методологије статистичких истраживања: Истраживање о предшколском васпитању и образовању), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 24
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Скраћене методологије статистичких истраживања: Статистички пословни регистар), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 25
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података), провераваће се путем писане симулације,Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Скраћене методологије статистичких истраживања: Анкета о радној снази), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 26
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Скраћене методологије: Анкета о радној снази), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 27
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (методе и технике прикупљања података ради даље обраде), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Одлука о програму званичне статистике), провераваће се путем писане симулације, Посебна функционална компентенција за одређено радно место - Процедуре и методологије из делокруга радног места (Скраћене методологије: Месечно истраживање о откупу пољопривредних производа од породичних газдинстава), провераваће се путем писане симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријског теста и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријава на конкурс шаље се поштом на адресу: Републички завод за статистику, 11 000 Београд, ул. Милана Ракића бр. 5 или се предаје непосредно на писарници на истој адреси са назнаком „за јавни конкурс”. 

V Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Младен Величковић, телефон: 011/2412-922, локал: 380; Нела Марјановић: 011/2412-922, локал 210.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови”.

VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава на конкурс врши се на Образцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs или у штампаној верзији на писарници Републичког завода за статистику, Београд, Милана Ракића 5, (приземље).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. 

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве”.

IX Докази коjе прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручом испиту, подноси доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство)

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Законом о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављajу личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државном органу, односно уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу „Изјава” у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Републичког завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд.

XI Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и које испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 20.05.2024. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Републичког завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (број телефона или email адреса) које наведу у обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати, који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад, под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Републичког завода за статистику.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и огласној табли Завода, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се без дискриминације и на особе женског рода.