Послови

28.02.2024.

Самостални стручни сарадник за рачуноводствене и књиговодствене послове

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Београд

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, Немањина 22-26

 

Самостални стручни сарадник за рачуноводствене и књиговодствене послове

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове:
• основне академске студије на факултету из области економије или финансија;
• познавање домаћих и међународних прописа о финансијско-књиговодственом
пословању, вођењу пословних књига и књиговодствених докумената, познавање
пореских прописа;
• познавање домаћих и међународних прописа о финансијско-књиговодственом
пословању, вођењу пословних књига и књиговодствених докумената, познавање
пореских прописа;
• радно искуство од најмање пет (5) година на пословима из области рачуноводства и
књиговодства;
• пожељно је искуство у раду са буџетским корисницима и државним органима;
• пожељно је искуство у раду са иностраним клијентима и донаторима
• пожељно је поседовање сертификата за овлашћеног рачуновођу или самосталног
рачуновођу;
• познавање рада на рачунару, одлично познавање MS Office пакета и интернета;
• активно знање енглеског језика (говорно и писано).

Опис посла:
• развој и контрола рачуноводствених евиденција;
• припрема општих и појединачних аката;
• старање о функционисању рачуноводственог софтвера;
• израда финансијских извештаја;
• вођење евиденције о реализованим финансијским плановима и контрола примене
усвојеног финансијског плана;
• вођење пословних књига;
• припрема рачуноводствених података за потребе годишње ревизије финансијских извештаја;
• израда сета годишњих финансијских извештаја;
• остали књиговодствено-рачуноводствени послови.

Пријављивање:
Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе фотокопије диплома о свим завршеним нивоима студија из области за коју је конкурс објављен и радну биографију. Фонд за науку задржава право да тражи додатну документацију од кандидата.
Наведена документација подноси се путем мејл адресе: hr@fondzanauku.gov.rs или лично на адресу Фонд за науку Републике Србије, 27. марта 39/II улаз, први спрат.
Рок за подношење пријава је 11.03.2024. године до 14 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.