Послови

01.04.2024.

Социјални радник

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године у складу са позитивним прописима и то за:

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 1 ИЗВРШИЛАЦ

I за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-УЦ
-1 социјални радник са високом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године


Услови: Високо образовање; на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
- кратка пословна биографија (са контакт подацима)
- оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише
- доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда копија радне књижице и друго)
- уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.