Послови

19.03.2024.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11000 Београд, Теодора Драјзера 44

Медицинска сестра-техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију
на одређено време због повећаног обима посла до шест месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме- медицинска школа општег смера, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит, лиценца/решење о упису у именик КМСЗТС. Уз пријаву приложити: кратку биографију; диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом; уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту; лиценца или решење о упису у именик КМСЗТС (фотокопија). У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената. Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на наведену адресу Болнице, са назнаком: „за оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. . Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.