Послови

01.04.2024.

Спремач / спремачица

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА Београд

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
Београд


Спремач / спремачица
на одређено време због повећаног обима посла просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу за техничке и друге сличне послове, на период до 3 месеца

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следећи услов:
Стручна спрема / образовање
- основно образовање.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места и то:“ чишћење, прање, спремање радних просторија, ходника, степеништа и магацина, дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад, чишћење, прање, спремање радних просторија у којима се обавља здравствена делатност и други послови“
Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
- пријаву на оглас са кратком биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству и електронску адресу)
- фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању
-о читану личну карту
- извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.
Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет сраници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.
Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „За конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.
Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.
Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.
Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.
Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
Потребно је да кандидати доставе и уверење надлежног ПИО фонда о стажу осигурања.
Завод задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.
Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.