Послови

02.04.2024.

Спремач / спремачица

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
Београд, Краља Милутина 50

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају здравствене услуге
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

Услови за заснивање радног односа за послове спремач / спремачица здравствених просторија у којима се пружају здравствене услуге: основно образовање.

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд.

Као доказ о испуњености услова за радно место спремач/спремачица здравствених просторија у којима се пружају здравствене услуге за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
- фотокопију о завршеној основној школи
- фотокопију личне карте
- фотокопију уверења о држављанству
- фотокопију извода из матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено, а уколико није приложити фотокопију извода из матичне књиге рођених
- потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом

Пробни рад у трајању од три месеца.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.
Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.
Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објавњено на сајту Института за неонатологију www.neonatologija.rs.