Послови

11.03.2024.

Техничар одржавања уређаја и опреме

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера 44

Техничар одржавања уређаја и опреме
на одређено време због повећаног обима послова до 6 месеци са пуним радним временом.

УСЛОВИ: средње образовање. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: Кратку биографију, диплому или потврду (фотокопија)  завршене школе. У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници. Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.