Послови

07.03.2024.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месецa у складу са позитивним прописима и то за:

ТЕХНИЧКE РАДНИКЕ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 15 ИЗВРШИОЦА:

I за Службу за техничке и друге сличне послове
-9 спремача-спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

-6 помоћних радника на осталим болничким одељењима на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: Основно образовање; 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа: кратка пословна биографија (са контакт подацима);оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише; доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда, копија радне књижице и друго); уверење о држављанству.   

Описи послова за радна места утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“. 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.