Послови

13.03.2024.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године у складу са позитивним прописима и то за:

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Службу за правне послове
-1 дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове за рад у Одељењу за опште правне послове на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године

-1 правно кадровски аналитичар за рад у Одељењу за кадровске послове на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године

Услови: - завршен Правни факултет, -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; -на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године;


АДМИНИСТРАТИВНЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 10 ИЗВРШИОЦА:

I за Службу за техничке и друге сличне послове
-1 референт за правне, кадровске и административне послове на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године

II за Клинику за грудну хирургију
-1 референт за правне, кадровске и административне послове на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године

III за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
-1 референт за правне, кадровске и административне послове писарнице на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године

IV за Службу за економско финансијске послове
-5 референата за финансијско-рачуноводствене послове на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године

V за Клинику за гинекологију и акушерство
-1 референт за правне, кадровске и административне послове на пријему и експедицији поште на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године

-1 референт за правне, кадровске и административне послове – архивар на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године


Услови: IV степен стручне спреме;

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа: кратка пословна биографија (са контакт подацима), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише, доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда копија радне књижице и друго), уверење о држављанству


Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“. 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.