Послови

15.03.2024.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –   50 ИЗВРШИОЦA:

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију
-3 медицинске сестре/техничара  општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

II за Службу за патологију,патохистологију и медицинску цитологију
-1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

III за Клинику за нефрологију
-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

IV за Центар за поликлиничку делатност-Поликлиника
-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

V за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
-2 медицинске сестре/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VI  за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране
-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VII  за Клинику за инфективне и тропске болести
-5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом  на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VIII за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-УЦ
-6 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

IX за Клинику за гастроентерохепатологију
-2 медицинскe сестре/техничара општег  смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

X  за Клинику за кардиологију
-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

XI  за Клинику за урологију
-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XII  за Клинику за хематологију
-3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XIII  за Центар за радиологију
-4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XIV  за Клинику за кардиохирургију
-3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XV за Клинику за ОРЛ и МФХ
-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XVI за Клинику за неурохирургију
-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XVII  за Клинику за васкуларну хирургију
-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XVIII за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију
-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XIX за Клинику за очне болести
-3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XX за Клинику за  гинекологију и акушерство
-2 гинеколошко-акушерске сестре са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: IV степен стручне спреме одговарајућег смера и положен  одговарајући стручни испит

XXI  за Клинику за  дигестивну хирургију-Прва хируршка
-1 лабораторијски техничар у трансфузиологији са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Кабинету за трансфузиологију

Услови: средње образовање, положен  одговарајући стручни испит и положен специјалистички испит за рад у Служби за трансфузију крви

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
    - кратка пословна биографија (са контакт подацима)
    - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише
    - оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту 
    -оверено уверење о положеном специјалистичком испиту за рад у Служби за трансфузију крви (за кандидате који конкуришу за Клинику за дигестивну хирургију)
    - оверену фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са IV степеном стручне спреме)
    - доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда копија радне књижице и друго)
     - уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“. 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

Кандидати, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава истиче 10-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.