Послови

25.04.2024.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

Помоћног радника са нижом стручном спремом – 1 извршилац

I за Клинику за васкуларну хирургију
-1 спремач-спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад 

Услови: Основно образовање;

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:кратка пословна биографија (са контакт подацима), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу, доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго), уверење о држављанству


Опис посла за радно место утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима је доступан на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“. 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
 
Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.