Послови

02.02.2022.

Више радних места...

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12267/2021 од 27. децембра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд. 

Радна места којe се попуњавају: 

II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЛЕСКОВЦУ

1. Реализатор третмана
у Служби за третман, у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Педагошке, или Психолошке или Социолошке науке или из стручне области Филозофије - смер психологија, педагогија, андрагогија, педагогија или социологија или из стручне области Специјалне едукације и рехабилитације - смер за превенцију и третман поремећаја понашања, или Политичке науке -смер за социјалну политику и социјални рад на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Организатор културно-образовних и спортских активности
у Служби за третман, у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Политичке науке - смер за социјални рад и социјалну политику, или из стручне области Специјалне едукације и рехабилитације - смер за превенцију и третман поремећаја понашања или из стручне области Физичко васпитање и спорт или из стручне области Филозофије - смер психологија, педагогија, андрагогија, педагогија или социологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица - усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Правни послови
у Служби за опште послове, у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о државним службеницима - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

4. Послови јавних набавки
у Служби за опште послове, у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке или Економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о јавним набавкама - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5. Одржавање рачунарске опреме и система интегралне техничке заштите
у Служби за опште послове, у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Организационе науке или Рачунарске науке или Математичке и Физичке науке и из стручне области Електротехничко и Рачунарско инжињерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6. Послови материјално-финансијског извештавања, планирања и контроле
у Служби за опште послове, у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција и Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима; 

7. Матична евиденција
у Служби за опште послове, у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција- усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз разговор са кандидатима. 

8. Писарница и архива
у Служби за опште послове, у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима. 

9. Послови депозита и кантине
у Одсеку за материјално-финансијске послове у Служби за опште послове, у звању референт
2 извршиоца

Услови: Завршена средња школа, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

10. Финансијски књиговођа
у Одсеку за материјално-финансијске послове у Служби за опште послове, у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, економске струке, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција и Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: 16000 Лесковац, Улица 6. септембар број 2.

III Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које се конкурише, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана)-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена у условима за радно место-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту могу поднети доказ о положеном правосудном испиту)-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње -заједничко за сва радна места;

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php

Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

IV Општи услови за рад на радном месту: Чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима прописано је да као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест м есеци.

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кривичних санкција прописано је да се у радни однос не може примити лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће се у просторијама завода.

О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/3631-059 (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

виЗа наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року утврђеном законом.
Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. 
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.