Послови

02.02.2022.

Више радних места...

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26. 

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за издавање локацијских услова, завање саветник
Одсек за издавање локацијских услова, Одељење за обједињену процедуру, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
1 извршилац

Опис посла: Припрема потребну документацију и податке ради спровођења планских докумената у поступку спровођења обједињене процедуре; припрема документацију и нацрт локацијских услова за објекте из надлежности Републике у складу са корисничком улогом и добијеним системским привилегијама у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем; комуницира са општинама и имаоцима јавних овлашћења у циљу прикупљања отворених питања и проблема у спровођењу планова у поступку обједињене процедуре; издаје информације о локацији у поступцима ван обједиљене процедуре; учествује у раду Комисије за планове; припрема информације у вези са уоченим стањима и проблемима у општинама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошкихнаука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Место рада: Београд

2. Радно место за координацију рада ревизионе комисије и контролу техничке документације у поступку издавања употребних дозвола, звање самостални саветник
Одсек за ревизију (стручну контролу) техничке документације и издавање грађевинских и употребних дозвола у обједињеној процедури кроз Централни информациони систем - електронске дозволе, Одељење за обједињену процедуру, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
1 извршилац

Опис послова: Координира и прати рад ревизионе комисије и даје стручна упутства члановима Комисије за ревизију; води базу података у вези са одржаним комисијама и извештајима ревизионе комисије, проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за издавање употребних дозвола поднетих кроз ЦИС; проверава исправност документације достављене уз захтев, записник комисије за технички преглед и испуњеност услова за издавање употребне дозволе; пружа упутства приликом прегледа пројекта изведеног објекта за добијање потребних података за употребну дозволу; учествује у изради закључка о одбацивању захтева, као и решења о употребној дозволи; врши прослеђивање захтева за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру кроз ЦИС; прослеђује употребне дозволе органу надлежном за послове државног премера и катастра; пружа одговарајућа упутстава и информације за инвеститоре и припрема извештаје и анализе о објектима од значаја за Републику Србију; пружа стручну помоћ странкама и органима јединица локалне самоуправе у поступку издавања употребних дозвола; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови:Стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство или архитектура, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

3. Радно место за ревизију техничке документације, звање саветник
Одсек за ревизију (стручну контролу) техничке документације и издавање грађевинских и употребних дозвола у обједињеној процедури кроз Централни информациони систем - електронске дозволе, Одељење за обједињену процедуру, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
1 извршилац

Опис послова: Врши преглед документације која се прилаже уз захтев за ревизију - стручну контролу техничке документације и утврђује испуњеност услова за поступање по том захтеву; обавља оперативне послове у вези са радом и одржавањем седница Комисије за ревизију; даје стручна упутства члановима Комисије за ревизију; води базу података у вези са одржаним комисијама; пружа стручну помоћ странкама у поступку и органима јединице локалне самоуправе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство или архитектура на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

4. Радно место за послове y области озакоњења објеката, звање саветник
Одсек за озакоњење нелегално изграђених објеката, издавање лиценци, нормативне послове и аналитику, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
1 извршилац

Опис послова: Утврђује испуњеност услова у поднетим пријавама, захтевима и достављеној документацији у области озакоњења објеката; израђује нацрте управних аката у поступцима по захтевима власника објеката изграђених без грађевинске дозволе и објеката који се користе без употребне дозволе; даје мишљења на предлоге закона, подзаконских и других аката; израђује упутства надлежним службама јединица локалне самоуправе о озакоњењу незаконито изграђених објеката; учествује у изради извештаја и анализа у области озакоњења објеката; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

5. Радно место за праћење процеса озакоњења, програма и плана прописа, звање саветник
Одсек за озакоњење нелегално изграђених објеката, издавање лиценци, нормативне послове и аналитику, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
1 извршилац

Опис посла: Припрема анализе, извештаје и информације о стању у области озакоњења објеката; обрађује податке и води евиденцију о броју поднетих и решених захтева у поступку озакоњења објеката; остварује сарадњу и пружа одговарајућу стручну помоћ органима територијалне аутономије и локалне самоуправе у области озакоњења објеката; израђује месечне и кварталне извештаје о напретку у поступку озакоњења објеката; припрема податке ради израде упутстава и брошура у вези са спровођењем поступка легализације; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено- хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

6. Радно место за стручно-оперативне послове у поступку утврђивања испуњености услова за издавање лиценци за израду техничке документације и грађење објеката за које дозволу издаје министарство односно аутономна покрајина, звање саветник
Група за утврђивања испуњености услова за издавање лиценци за израду техничке документације и грађење објеката за које дозволу издаје министарство односно аутономна покрајина, Одсек за озакоњење нелегално изграђених објеката, издавање лиценци, нормативне послове и аналитику, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
1 извршилац

Опис послова: Проверава документацију коју предузећа и друга правна лица подносе уз захтев за издавање лиценце; израђује извештаја о недостацима у документацији и даје предлог за израду инфомације о недостацима која се доставља подносиоцу захтева; води евиденцију о приспелим поднесцима, одржаним седницама Комисије и издатим актима; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације; учествује у изради материјала за седнице Комисије; учествује у припреми лиценци, односно решења која предлаже Комисија;, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено- хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места

Место рада: Београд.

7. Радно место за анализу и унапређење стања у области становања и комуналних делатности, самостални саветник
Одсек за припрему и праћење стратешких и других докумената у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности, Одељење за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, Сектор за архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Анализира податке ради утврђивања стања у области становања и комуналних делатности, припремаинформације и извештаје и израђује предлоге мера за унапређење;припрема, прати, и координира контролу наменског коришћења средстава намењених за стамбену подршку; организује послове стручне помоћи и техничке подршке у изради и реализацији програма стамбене подршке и пружа стручну и техничку помоћ у сарањи са непрофитним стамбеним организацијама и корисницима стамбене подршке; прати спровођење пројеката којима се унапређује квалитет комуналне инфраструктуре и технички стандарди за становање, израђује извештаје и предлаже мере за унапређење; прати реализацију активности на унапређењу становања Рома; води базу података о закупцима на неодређено време у становима грађана, задужбина и фондација; сарађује са јединицама локаних самоуправа у прикупљању података о стамбеним потребама и капацитетима за спровођење мера стамбене политике на локалном нивоу; припрема моделе финансирања програма стамбене подршке који испуњавају услове за финансирање; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

8. Радно место за студијско-аналитичке послове у области развоја и спровођења пројеката из домена архитектонске политике, звање саветник
Одсек за архитектонску политику и грађевинске производе, Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Припрема анализе, информације и извештаје о стању у областима из домена архитектонске политике и развоја насеља; учествује у изради предлога програма и пројеката из домена архитектонске политике, урбане обнове и очувања градитељског наслеђа и праћењу ефикасности њиховог спровођења; прати реализацију активности на унапређењу подстандардних насеља; учествује у међународној сарадњи и прати искуства других земаља у спровођењу архитектонских политика и политика урбаног развоја; учествује у формирању базе података о браунфилд локацијама и подручјима за урбану обнову; учествује у међународној сарадњи и прати искуства других земаља у спровођењу архитектонских политика и политика урбаног развоја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

9. Радно место за административно-евиденционе послове, звање референт
Лучка капетанија Нови Сад, Одељење за послове лучких капетанија, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Припрема података за издавање пловидбених дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава, овлашћења бродарцима и других књига и исправа везане за унутрашњу пловидбу; припрема и обрађује податке и документацију о пловилима и посади, о стању водног пута и објектима безбедности пловидбе на водним путевима; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима;учествује у раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; учествује у раду комисија за стицање звања чланова посаде бродова трговачке морнарице; врши статистичку обраду података и израђује извештаје; формира и ажурира базе података о предметима, уписницима и другим актима; евидентира службена путовања; обавља пријем и евиденцију аката и предмета; обавља и друге послове по налогу шефа лучке капетаније.

Услови: Завршена средња школа, најмање две године радног искуства у струци,положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Сад.

10. Радно место за припрему и обраду података, звање референт
Лучка капетанија Нови Сад, Одељење за послове лучких капетанија, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац 

Опис послова: Припрема податке за: упис бродова и осталих пловила; издавање пловидбених дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава, овлашћења бродарцима, друге књиге и исправе; припрема и обрађује податке и документацију о пловилима, посади и стању водног пута; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима; учествује у раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; врши статистичку обраду података и израђује извештаје; обавља послове из области заштите од пожара; обавља и друге послове по налогу шефа лучке капетаније.

Услови: Завршена средња школа, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Сад.

11. Радно место за реализацију програма међународне билатералне сарадње, звање саветник
Група за међународну сарадњу и европске интеграције у области грађевинарства и саобраћаја Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
1 извршилац

Опис послова: Учествује у разматрању предлога међународних уговора из делокруга Министарства у области грађевинарства и саобраћаја и у сарадњи са другим унутрашњим јединицама и припрема ставове о тим предлозима; планира и прати програме међународне билатералне сарадње и припрема документа којим се дефинише правни оквир за успостављање и развијање међународне сарадње у области грађевинарства и саобраћаја; припрема стручне платформе у оквиру билатералне сарадње из делокруга Министарства; прикупља податке и припрема извештаје са одржаних билатералних скупова, учествује у припреми и организацији међународних сусрета, састанака, презентација; припрема платформе за преговоре ради закључивања међународних уговора у области грађевинарства и саобраћаја и прати реализације тих уговора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

12. Радно место за планирање и буџетирање пројеката, звање саветник
Одељење за управљање пројектима
1 извршилац

Опис послова: Обрађује податке од значаја за повезивање стратешких циљева Министарства са активностима и финансијским средствима (прорачун људских и материјалних ресурса и финансијских трошкова) који су потребни за спровођење тих активности; учествује у поступку припреме буџета у делу који се односи на реализацију пројеката; учествује у дефинисању пројеката (одређивање циљева, индикатора и обухвата пројекта); планира укупан буџет инфраструктурних пројеката из свих извора финансирања и динамике реализације пројеката; припрема материјале за преузимања вишегодишњих обавеза за реализацију пројеката; учествује у јавним набавкама потребних за реализацију пројеката, учествује у припреми модела уговора у склопу конкурсне документације; припрема извештаје о реализацији планираних пројеката; обавља и друге послова по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне илиекономске науке, односно стручне области саобраћајно, машинско или грађевинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

13. Радно место за стручну подршку пословима праћења спровођења програма развоја железничке инфраструктуре и реализације уговора о управљању железничком инфраструктуром, звање млађи саветник
Одсек за развој и управљање железничком инфраструктуром, Одељење за железничку инфраструктуру и интермодални транспорт, Сектор за железнице и интермодални транспорт
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми смерница за стручну подршку развоју железничке инфраструктуре; анализира и прати реализацију уговора о управљању железничком инфраструктуром према учинку; прати инвестиције у изградњу, реконструкцију и одржавање железничке инфраструктуре; прати спровођење Националног програма јавне железничке инфраструктуре, припрема годишњи извештај о реализацији Националног програма железничке инфраструктуре; припрема и израђује мишљења на месечном нивоу о извештају који доставља управљач инфраструктуре о реализацији уговора о управљању железничком инфраструктуром према учинку; учествује у развоју модела финансирања железничке инфраструктуре и методологије за висину накнаде за коришћење железничке инфраструктуре; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области саобраћајно или грађевинско инжењерство, или из научне области правне или економске наукена основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит,као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

14. Радно место за буџетско рачуноводство, звање самостални саветник
Група за анализу буџета и буџетско рачуноводство, Одељење за буџет и финансијско управљање, Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Спроводи контролу планске и финансијске исправности примљених рачуноводствених исправа и контролу реализације у циљу остваривања принципа економичности, ефикасности и ефективности трошења средстава буџета; подноси законом прописане финансијске извештаје министарству надлежном за послове финансија, Управи за трезор и другим органима; припрема завршни рачун за Министарство; израђује консолидоване периодичне и годишње извештаје из надлежности Министарства; врши контирање и билансирање и израђује биланс стања, спроводи закључна књижења, израђује и усаглашава стања главне књиге са Трезором и подацима из књиговодственог програма Министарства; води пословне књиге у којима се књижење врши на основу валидних рачуноводствених докумената о насталој пословној промени и контролише податке и промене у помоћним књигама; сарађује са другим државним органима; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази. 

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
- организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа – Уредба о локацијским условима - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа – Закон о планирању и изградњи - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа – Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката- провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Правилник о утврђивању висине трошкова стручне контроле техничке документације - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада управно правни послови (општи управни поступкак), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о озакоњењу) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа – Закон о озакоњењу - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа – Закон о планирању и изградњи - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа – Закон о планирању и изградњи - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа – Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа – Закон о становању и oдржавању зграда - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа – Закон о општем управном поступку - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о планирању и изградњи и подзаконски акти за спровођење); провераваће се путем симулације (писaно).
Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески – ниво Б2) – провериће се писмено путем теста.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције

За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) – провераваће се путем симулације (писано).
 
За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) – провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за област рада – послови међународне сарадње и европских интеграција (политички систем и спољна политика Републике Србије); провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески – ниво Ц1) – провераваће се писано путем теста.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 12:
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и оргнизације органа (Закон о планирању и изградњи) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 13:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о железници) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески или немачки или француски или руски језик – ниво Б1) – провераваће се писано путем теста.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције

За радно место под редним бројем 14:
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије; терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања, извршење буџета) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Правиллник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре) - провераваће се путем симулације (усмено).

3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

V Лицa којa су задужена за давање обавештења: Радмила Матић и Луција Девић тел. 011/3622-064, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од 10.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

X Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно. 

XI Трајање радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. 

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 1. марта 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, ул. Немањина 22.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIII Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном стручном испиту. 
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3). 
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Напомена: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.