Послови

02.02.2022.

Више радних места...

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12259/2021 од 27. децембра 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место просветног инспектора у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда и планирање и унапређење рада просветне инспекције, разврстано у звање самостални саветник
у Сектору за инспекцијске послове, Одељење за инспекцијске послове у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда
3 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда и нерегистрованим субјектима и обавља послове у апликацији еИнспектор; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује предлоге за унапређивање и уједначавање рада просветних инспектора и предлаже неопходне мере; припрема предлоге иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, положен испит за инспектора; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска број 14.

2. Радно место аналитичара за програме и активности из области енергетике - енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, разврстано у звање саветник
у Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем, Одсек за праћење реализације програма и активности у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове
1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију институтционалног финансирања и вредновање рада научноистраживачких организација, програма и активности и реализацију и вредновање рада научноистраживачких организација; прати, анализира и координира активности програма из области енергетике, рударства и енергетске ефикасности; координира и обезбеђење функционисања експертских тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и пројеката у области технолошког развоја; спроводи процедуру стицања звања научног сарадника и реизбора и припрема одлуке за избор и реизбор истраживача у звање научног сарадника обавља послове Секретара Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енергетску ефикасност; сарађује са надлежним институцијама из области одрживог развоја;организује састанке са надлежним институцијама и државним органима из области енергетике који се односи на реализацију стратешких докумената у области енергетике и организује регионалне и домаће скупове на промовисању програма намењених научноистраживачким организацијама и другим организацијама и институцијама, ради примене резултата научноистраживачког рада из области енергетике, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије;учествује у раду за преговарачка поглавља енергетике и за науку и истраживање; међународна сарадња, контакт особа за енергетику и еуратом, међународни пројекти, СБ УН 1540; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Његошева број 12.

3. Радно место аналитичара за програме и активности из области рударства, геотехнике и управљања водама, разврстано у звање саветник
у Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем, Одсек за праћење реализације програма и активности у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове
1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију институционалног финансирања и вредновање рада научноистраживачких организација, програма и активности; и реализацију и вредновање рада истраживача и валоризацији програма институционалног финансирања у области рударства, геотехнике и управљања водама; припрема материјале као стручне основе за уговоре, одлуке, решења и другадокумената која се односе на реализацију програма и активности; координира и обезбеђење функционисањаекспертских тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и активности у области технолошког развоја; спроводи процедуру стицања звања научног сарадника и реизбора и припрема одлуке за избор и реизбор истраживача у звање научног сарадника; обавља послове Секретара Матичног научног одбора за уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваздуха; прати реализацију уговора кроз периодичне и завршне извештаје за текуће програме и активности; координира спровођење мера и активности из акционог плана за спровођење националне стратегије одрживог развоја из надлежности Министарства; сарађује са привредим субјектима,научноистраживачким организацијама и другим организацијама и институцијама ради примене резултата научноистраживачког рада; прати примену стандарда и техничких прописа у процесу придруживања Европској унији применом препорука OECD; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијамау обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичкимакадемским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Његошева број 12.

4. Радно место за опште послове, разврстано у звање саветник
у Секретаријату министарства, Одељење за опште послове
1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке и припрема предлог буџета и финансијског плана из надлежности Секретаријата Министарства; припрема план јавних набавки из надлежности Секретаријата; сарађује са организационом јединицом Министарства надлежном за финансијске послове и са организационом јединицом Министарства надлежном за послове јавних набавки и спровођење поступака јавних набавки; прати реализацију уговора из делокруга Секретаријата; припрема информације о статусу објеката и непокретности у власништву Министарства; израђује појединачна акта којима се регулише употреба печата и акта којима се образује и уређује рад пописне комисије; припрема решења и захтеве за укњижење и искњижење основних средстава Министарства; обавља и друге послова по налогу начелника Одељења.

Услови: Високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

5. Радно место за односе са јавношћу, разврстано у звање саветник
у Групи за медије и комуникације
2 извршиоца

Опис послова: Сарађује са свим унутрашњим јединицама Министарства ради припреме информација и саопштења за јавност о раду Министарства и предлаже мере за унапређивање медијске промоције Министарства; сарађује са представницима штампаних и електронских медија и припрема одговоре о активностима Министарства по захтевима штампаних и електронских медија и других средстава јавног информисања; припрема представнике Министарства за наступе у медијима и организује редовне и ванредне конференције за новинаре и друге медијске догађаје; припрема садржаје за друштвене мреже и припрема комуникацијске активности Министарства на видљивости пројеката у циљу промовисања образовања и науке; прати и анализира извештавање медија о раду Министарства и обавештава унутрашње јединице Министарства о објављеним информацијама које захтевају предузимање одговарајућих мера из надлежности Министарства; сарађује са државним органима и другим организацијама у циљу организовања заједничких медијских активности и промоција; води евиденцију заказаних медијских обавеза представника Министарства; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.


III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 

Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
•    организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста (писано),
•    дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
•    пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1: 
- Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место- прописи из надлежности органа (Закон о просветној инспекцији и Закон о високом обрзаовању) провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација и методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика) провераваће се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о науци и истраживањима) провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о српској академији наука и уметности) провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација и методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика) провераваће се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о науци и истраживањима) провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о српској академији наука и уметности) провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) провераваће се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о печату државних и других органа и Закон о јавним набавкама) провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови односа са јавношћу (односи са медијима) провераваће се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о јавном информисању и медијима) провераваће се путем симулације (писано).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).

3. Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства просвете, науке и технолошког развоја или у штампаној верзији на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. 

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или предају непосредно на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”. 

VII Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгица Милошевић, телефон: 011/363-1256 и Ивана Мутавџић, телефон: 011/361-0287.

VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (само за радно место под редним бројем 1.); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. 

X Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном испиту за инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3). 
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.

XII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. 

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 28. фебруара 2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција за радно место под редним бројем 1. ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Захумска број 14, за радно место под редним бројем 1.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција за радна места под редним бројем 2, 3, 4, 5 ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом за радна места под редним бројем 2 и 3 обавиће се у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Његошева број 12, а за радна места под редним бројем 4 и 5 у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина број 22-26.

Учесници конкурса који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама. 

Напомене:
Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. 
Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. 
Положен испит за инспектора није услов нити предност за заснивање радног односа
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испит за инспектора примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар просвете, науке и технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.