Послови

09.02.2022.

Више радних места...

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11059/2020 од 25. децембра 2020. године, 51 Број: 112-7072/2021 од 29. јула 2021. године и 51 Број: 112-11069/2020 од 30. новембра 2021. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место тржишни инспектор за контролу промета деривата, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење за контролу усаглашености и безбедности производа, Група за контролу деривата нафте – Војводина
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место тржишни инспектор-координатор унутрашње контроле, у звању самостални саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење за унутрашњу контролу
1 извршилац

Опис послова: Координира рад и пружа стручну помоћ инспекторима у подручним јединицама у оквиру контрола по областима надзора из делокруга рада инспекције; спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима и анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; координира спровођење послова унутрашње контроле рада oдељења тржишне инспекције и тржишних инспектора, поступања по процедурама и листама провера, предлаже мере за отклањање неправилности у раду инспектора и пружа стручну помоћ овлашћеним представницима подносиоца захтева за претрес пред судом за прекршаје; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, најмање 3 године радног искуства на пословима инспекцијског надзора или најмање 7 година радног искуства на пословима примене прописа о управном поступку и/или припреме и давања мишљења о прописима у управним областима и/или примене прописа у судском поступку, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора и положен посебан испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место тржишни инспектор, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Зрењанин
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место начелник одељења - тржишни инспектор, у звању виши саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Прокупље
1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад Одељења); спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у најсложенијим стварима; иницира самопроверу испуњености захтева из контролне листе и самопроцену ризика код надзираних субјеката и предлаже даље поступање; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције, израђује стручна упутства за обављање инспекцијског надзора и припрема предлоге плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; координира спровођење инспекцијског надзора и сарадњу са надлежним органима; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место тржишни инспектор за контролу усаглашености производа, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Сремска Митровица, Одсек тржишне инспекције Сремска Митровица
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место тржишни инспектор за контролу усаглашености производа, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Ужице, Одсек тржишне инспекције Ужице
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место инспектор електронских комуникација, у звању самостални саветник
Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај, Одељење за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација, Група за инспекцијски надзор у области електронских комуникација
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима и анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или из стручне области машинско инжењерство, или из научне области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

8. Радно место инспектор за поштанске услуге, у звању самостални саветник
Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај, Одељење за поштански саобраћај и надзор, Одсек за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима и анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

9. Радно место инспектор за електронску идентификацију, услуге од поверења у електронском пословању и информациону безбедност, у звању самостални саветник
Сектор за информационо друштво и информациону безбедност, Одсек за информациону безбедност и електронско пословање
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; учествује у вршењу интерне ревизије ИКТ система Министарства; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа ; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

10. Радно место за унапређење политике заштите потрошача и праћења тржишта, у звању саветник
Сектор за заштиту потрошача, Одељење за заштиту потрошача, Група за унапређење политике и заштиту колективног интереса потрошача
1 извршилац

Опис послова: Припрема стручне основе за израду стратешких докумената за заштиту потрошача, годишњих програма заштите потрошача, као и студијских и стручних извештаја о остваривању политике заштите потрошача; предлаже мере за отклањање системских неправилности домаћег тржишта са аспекта заштите потрошача; прати и анализира понашање учесника на тршишту у смислу препознавања примене непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима; покреће и води поступак заштите колективног интереса потрошача и припрема акте којима се утврђује постојање повреде колективног интереса потрошача; израђује прилоге, анализе и извештаје о стању у области заштите потрошача, у циљу реализовања активности у оквиру процеса приступања ЕУ; прати и координира рад тела за вансудско решавање потрошачких спорова и предлаже мере за њихово унапређење; учествује у раду међуресорских група и комисија, стручних и других скупова по питањима заштите потрошача; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 годинe, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
11. Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Београд, Одсек за контролу промета робе
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденцијe о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

12. Радно место тржишни инспектор за контролу услуга, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Београд, Одсек за контролу услуга
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденцијe о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

13. Радно место тржишни инспектор за заштиту права интелектуалне својине, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Београд, Одсек за заштиту права интелектуалне својине
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденцијe о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

14. Радно место тржишни инспектор за заштиту потрошача, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Крагујевац, Одсек за заштиту потрошача
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденцијe о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

15. Радно место тржишни инспектор, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Краљево, Одсек тржишне инспекције Краљево
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденцијe о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

16. Радно место тржишни инспектор за заштиту права интелектуалне својине, у звању самостални саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Краљево, Одсек тржишне инспекције Нови Пазар
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденцијe о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

17. Радно место тржишни инспектор, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Лесковац, Одсек тржишне инспекције Лесковац
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденцијe о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

18. Радно место тржишни инспектор за контролу усаглашености производа, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Лесковац, Одсек тржишне инспекције Пирот
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденцијe о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

19. Радно место за правне послове у туризму, у звању саветник
Сектор за туризам, Група за правне послове у области туризма
2 извршиоц
а

Опис послова: Учествује у припреми нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора; учествује у припреми мишљења о примени прописа из области туризма; припрема стручна изјашњења на тужбе и друге поднеске; припрема потребне податке за достављање у Регистар туризма и учествује у анализи података добијених из Регистра туризма и других база других надлежних органа; израђује информације и извештаје из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

20. Радно место тржишни инспектор за контролу усаглашености производа, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Врање
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада:
За радна места под редним бројевима 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19: Београд
За радно место под редним бројем 1: Нови Сад
За раднo местo под редним бројем 3: Зрењанин
За радно место под редним бројем 4: Прокупље
За радно место под редним бројем 5: Сремска Митровица
За радно место под редним бројем 6: Ужице
За радно место под редним бројем 14: Крагујевац
За радно место под редним бројем 15: Краљево
За радно место под редним бројем 16: Нови Пазар
За радно место под редним бројем 17: Лесковац
За радно место под редним бројем 18: Пирот
За радно место под редним бројем 20: Врање

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом. 
Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
-    организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено), 
-    дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару), 
-    пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за област рада управно-правних послова - општи управни поступак- провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности органа - (Закон о трговини, Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у тржишној инспекцији) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места - (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места - (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 7:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - општи управни поступак и управни спорови - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности органа (Закон о електронским комуникацијама) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о инспекцијском надзору) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 8:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности органа (Закон о поштанским услугама) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 9:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови - прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из дeлокруга радног места - Закон о информационој безбедности и Закон о електронском документу, електронској идентификацији и у услугама од поверења у електронском пословању- провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 10:
•    Посебна функционална компетенција за област рада студијско - аналитичких послова - прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања информација - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за област рада управно - правни послови - општи управни поступак - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о заштити потрошача) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 11:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о дувану) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 12:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 13:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 14:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о заштити потрошача) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити корисника финансијских услуга) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 15:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 16:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о електронској трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 17:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 18:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 19:
•    Посебна функционална компетенција за област рада студијско аналитичких послова - прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући способност критичког вредновања и анализирање доступних информација - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за област рада управно-правних послова - (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о туризму) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 20:
•    Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
•    Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености) - провераваће се путем симулације (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Понашајне компетенције за радно место под редним бројем 4 (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућим Обрасцима пријава који су за свако радно место доступни на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства трговине, туризма и телекомуникација и у штампаној верзији на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 2/2019 и 67/2021).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који су у пријави назначили за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном посебном стручном испиту за тржишног инспектора (за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) прописано је да лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. Ставом 6. истог члана Закона прописано је да изузетно, испит за инспектора није дужан да полаже инспектор који је на дан ступања на снагу овог закона имао најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора и испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора (за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20). 

Кандидати који немају положен посебан стручни испит за тржишног инспектора примају се на рад уз обавезу да тај испит полажу у роковима и на начин прописан Правилником о програму и начину полагања посебног стручног испита за тржишног инспектора (“Службени гласник РС” број 59/11) - за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном испиту за инспектора и уверење о положеном посебном стручном испиту за тржишног инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 07. марта 2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са конкурсном Комисијом ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.

X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Маја Наков контакт телефон тел. 011/3616-269.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (назив радног места)“. 

НАПОМЕНE

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.