Послови

09.02.2022.

Више радних места...

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-610/2022 од 31. јануара 2022. године, Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Служба за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за спровођење поступка провере компетенција, у звању саветник
у Одељењу за спровођење поступка одабира кадрова, у Сектору за одабир и развој кадрова
1 извршилац

Опис послова: Учествује у раду конкурсних комисија у органима; припрема и организује проверу понашајних компетенција које се вреднују у изборном поступку за извршилачка радна места и положаје; израђује извештаје о резултатима провере понашајних компетенција кандидата; прати трендове у области запошљавања, врши анализу и учествује у изради извештаје о томе; води евиденцију и израђује извештаје о спроведеним поступцима попуњавања радних места у органима; учествује у развоју нових техника и инструмената за процену компетенција за потребе одабира кадрова и анализе индивидуалних потенцијала за развој; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области психолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за послове анализе одлива кадрова и каријерно саветовањe, у звању самостални саветник
у Центру за управљање каријером државних службеника, у Сектору за одабир и развој кадрова
1 извршилац

Опис послова: Припрема и учествује у изради предлога измена методологије за праћење и анализу стања у вези са одливом кадрова у органима државне управе и утврђивање мера за њихово задржавање; креира инструменте и технике за прикупљање података у вези са одливом кадрова, прикупља податке, анализира резултате и израђује извештаје и предлаже мере за унапређење стања; учествује у анализи и процени компетенција, мотива, интересовања и каријерних потребa државних службеника путем интервјуа и / или групних вежби; примењује психолошке мерне инструменте, анализира и интерпретира резултате за потребе процене индивидуалних потенцијала за развој; пружа стручну помоћ органима државне управе и другим државним органима у вези са спровођењем мера за задржавање кадрова; пружа стручну помоћ државним службеницима у вези са управљањем каријером и израдом индивидуалних планова развоја; ради саветовање и примењује различите инструменте за развој у раду са руководиоцима и јединицама за кадрове а у вези са управљањем каријером државних службеника; ради каријерно саветовање пријављених у Евиденцију интерног тржишта рада у циљу повећања интерне мобилности; сарађује са другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама у областима из делокруга Центра; обавља и друге послове по налогу шефа Центра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области психолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Сагласно одредбама члана 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. 

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

Кандидат који не испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције или се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције, искључује се из даљег тока изборног поступка, о чему ће бити обавештен на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

1. Провера општих функционалних компетенција за сва изршилачка радна места:

- организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста;
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се писаном симулацијом.

Напомена: у погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на веб-сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs. 

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на веб-сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs и веб-сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, www.mduls.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1 (радно место за спровођење поступка провере компетенција):
А) Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања људским ресурсима (области управљања људским ресурсима: анализа посла, кадровско планирање, регрутација, селекција, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменти развоја, оцењивање, награђивање, управљање каријером) провераваће се писано путем симулације.
Б) Посебна функционална компетенција - Релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државним службеницима и Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима) провераваће се писано путем симулације.
В) Посебна функционална компетенција за област рада студијско - аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се усменом симулацијом.

За радно место под редним бројем 2 (радно место за послове анализе одлива кадрова и каријерно саветовањe):
А) Посебна функционална компетенција за област рада студијско - аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.


Б) Посебна функционална компетенција - Релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника и Упутство о методологији за праћење и анализирање стања у вези са одливом кадрова и његовим утицајем на рад органа државне управе) провераваће се писано путем симулације.
В) Посебна функционална компетенција за област рада управљања људским ресурсима (области управљања људским ресурсима: анализа посла, кадровско планирање, регрутација, селекција, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменти развоја, оцењивање, награђивање, управљање каријером) провераваће се усменом симулацијом.
Г) Посебна функционална компетенција - Професионално окружење (Стратегија реформе јавне управе и Акциони план за спровођење реформе јавне управе) провераваће се усменом симулацијом.

3. Понашајне компетенције за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Место рада за сва извршилачка радна места: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

V Трајање радног односа: За сва оглашена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - у листу „Послови”.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућим Обрасцима пријава који су за свако радно место доступни на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, на начин који су навели у пријави.

VIII Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
-    уверење о држављанству;
-    извод из матичне књиге рођених;
-    диплома или уверења којом се потврђује врста и степен стручне спреме/образовања која је наведена у условима за радно место;
-    доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом врстом и степеном стручне спреме/образовања је стечено радно искуство);
-    уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе уверење о положеном правосудном испиту); 
-    државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује врста и степен стручне спреме / образовања, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Напомена: Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту, уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и потврда да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

IX Рок за подношење доказа: Kандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Службе за управљање кадровима, Палатa „Србија”, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).

X Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 1. марта 2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.

XI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XII Лица задужена за давање информација о конкурсу, радним данима у периоду од 10.00 до 14.00 часова: Марко Ристић, Марија Станојевић и Алекса Јовичић, број телефона: 011/3112-147, Служба за управљање кадровима.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или се предају непосредно на писарници Службе за управљање кадровима, Палатa „Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило), са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места).

НАПОМЕНE

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. 

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем Конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.